2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Szpitala w Rudzie Śląskiej w ramach tzw. sieci szpitali

ZAPYTANIE NR 9455
Wpłyneło dnia: 20-01-2017, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

W związku z interwencją mieszkańców i Prezydenta Miasta Ruda Śląska zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej rocznie hospitalizuje ok. 20 tys. pacjentów i udziela ponad 40 tys. porad w ramach izby przyjęć. W oddziałach zabiegowych wykonuje się ok. 4,1 tys. operacji. Ponadto w latach 2011-2016 z budżetu miasta, przy poparciu radnych rady miasta reprezentujących wszystkie opcje polityczne, przeznaczono na rozwój szpitala blisko 13 mln złotych.

Przedstawione i konsultowane obecnie projekty ustaw oraz rozporządzenia wykonawcze w sprawie funkcjonowania szpitali w ramach tzw. sieci szpitali powodują, że Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej na chwilę obecną nie kwalifikuje się do grupy szpitali II stopnia. Oznacza to, że nie zostałyby objęte wykonywane przez rudzką placówkę zadania z zakresu kardiologii, ortopedii, okulistyki, otolaryngologii, neurologii wraz z leczeniem udarów oraz anestezjologii intensywnej terapii, a także te, dotyczące leczenia chorób płuc, które byłyby kwalifikowane dopiero w ramach IV poziomu.

Rudzka placówka spełnia wszystkie wymagania dla szpitali II stopnia poza jednym kryterium – posiadania w okresie co najmniej 2 lat kalendarzowych umowy z NFZ na świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Umowę taką Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej posiada od września 2016 roku, ponieważ właśnie w tym czasie został oddany do użytku nowoczesny, 8-stanowiskowy, spełniający najwyższe standardy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Oddział ten spełnia wszystkie wymagania stawiane takim oddziałom. Stanowi część wojewódzkiego systemu ratownictwa i jest jednym z najnowocześniejszych OIOM-ów w tym systemie.

Gdyby zapisy projektu ustawy i rozporządzenia pozostałyby w takim kształcie, jak obecnie, to Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej znalazłby się jedynie w grupie szpitali I stopnia. Będzie to miało wpływ nie tylko na jakość świadczonych przez placówkę usług, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców Rudy Śląskiej i okolic.

Chciałam również zwrócić uwagę na lokalizację szpitala, który znajduje się pomiędzy kluczowymi trasami szybkiego ruchu DTŚ i A4 oraz na terenie narażonym na wypadki górnicze (obecność kilku kopalń). Ofiary wypadków i komunikacyjnych, i górniczych miałyby szanse znaleźć szybką i skuteczną pomoc w Miejskim Szpitalu w Rudzie Śląskiej.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Jakie szanse zakwalifikowania do „sieci szpitali” na poziomie II ma Miejski Szpital w Rudzie Śląskiej posiadający tak nowoczesną i kosztowną bazę i sprzęt oraz lokalizację zapewniającą chorym i ofiarom wypadków szybką pomoc, mimo iż nie posiada w okresie co najmniej 2 lat kalendarzowych umowy z NFZ na świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Marek Tombarkiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 09-03-2017, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej, z dnia 7.02.2017 r. nr 9455, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przewidującym utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w wersji przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 21.02.2017 r., warunkiem kwalifikacji do poziomu szpitali II stopnia jest udzielanie świadczeń opieki z drowotnej w ramach profilu anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe. Możliwość odstąpienia od ww. wymogu została przewidziana tylko w odniesieniu do szpitali, dla których mogą zostać ustalone obniżone warunki kwalifikacji w odniesieniu do liczby realizowanych profili świadczeń, zgodnie z projektowanym art. 95m ust. 7 ww. ustawy.

Przedmiotowy projekt znajduje się obecnie na etapie prac sejmowych.

Należy jednocześnie wyjaśnić, że, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem wykonawczym do omawianej ustawy świadczeniodawca zakwalifikowany do poziomu szpitali I stopnia będzie mógł, w ramach PSZ udzielać także świadczeń z zakresów:

- kardiologii, jeżeli spełnia wymagania formalne leczenia inwazyjnych ostrych zespołów wieńcowych,

- neurologii, jeżeli spełnia wymagania formalne leczenia udaru mózgu,

- ortopedii i traumatologia narządu ruchu.

Ponadto należy zaznaczyć, że równolegle do PSZ zachowany będzie również obecny tryb kontraktowania świadczeń szpitalnych, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. Niezakwalifikowanie danego szpitala do poziomu szpitali II stopnia nie oznacza więc, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczeń w zakresie innych niż wymienione wyżej profili wskazanych dla tego poziomu. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie w dalszym ciągu ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze, w oparciu o plan zakupu świadczeń sporządzony na dany rok.

Z poważaniem,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Marek Tombarkiewicz