2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie rozszerzenia możliwości zatrudnienia ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r.

ZAPYTANIE NR 8050
Wpłyneło dnia: 24-11-2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

W związku ze słuszną, moim zdaniem, interwencją przedstawicieli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Rozszerzenie możliwości zatrudnienia ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 określa wykonywanie innych czynności przez ratowników medycznych poza systemem ratownictwa medycznego, nie daje jednak możliwości ratownikom medycznym zatrudnienia w innym sektorze służby zdrowia, gdyż nie regulują tego odpowiednie przepisy dotyczące tych sektorów. W związku z powyższym proponuję następujące zmiany:

- uwzględnienie zapisów rozszerzających personel realizujący świadczenia zdrowotne o ratowników medycznych;

- uwzględnienie w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmian umożliwiających zastąpienie personelu pielęgniarskiego przez inny personel medyczny (w tym ratowników medycznych);

- uregulowanie możliwości zatrudnienia innego personelu medycznego w obszarze pielęgniarstwa.

Zaproponowane zmiany mają na celu racjonalne wykorzystanie obecnych uprawnień personelu pielęgniarskiego, ratowników medycznych, opiekunek medycznych. Zmiany te umożliwią sprawniejszą opiekę na pacjentami, co jest tak istotne przy obecnym niedoborze personelu pielęgniarskiego.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Czy i kiedy byłoby możliwe poszerzenie zapisów umożliwiających ratownikom medycznym zatrudnienie w innych, niż system ratownictwa medycznego, sektorach dotyczących personelu medycznego?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jarosław Pinkas - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 12-01-2017, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie rozszerzenia możliwości zatrudnienia ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2016 r. (K8INT8050), proszę o przyjcie poniższego stanowiska.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868) ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (tj. udziela świadczeń opieki zdrowotnej) w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.). Tym samym od dnia 1 stycznia 2016 r. ratownicy medyczni mogą znaleźć zatrudnienie w podmiotach leczniczych, w tym również w szpitalach. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi jego kierownik i to on ustala stanowisko pracy, zakres obowiązków i podległość służbową poszczególnych pracowników, w tym ratowników medycznych.

Zakres świadczeń zdrowotnych, do wykonywania których posiada uprawnienia ratownik medyczny został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. 2016 r. poz. 587).

Zgodnie z art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.) Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia określa wykazy świadczeń gwarantowanych – finansowanych bądź współfinansowanych ze środków publicznych. Wykazy świadczeń zawierają również informacje dotyczące poziomu lub sposobu finansowania danego świadczenia oraz minimalnych warunków jego realizacji.

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych odnoszą się miedzy innymi do kwestii personelu i mają na celu zapewnienie wysokiej jakości oraz właściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Modyfikacja warunków realizacji świadczeń jest możliwa do przeprowadzenia poprzez nowelizację rozporządzeń Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. tzw. rozporządzeń „koszykowych”. Jednakże zmiana warunków realizacji dotycząca przedmiotowej kwestii powinna być poprzedzona szczegółową analizą porównawczą zawodowych kompetencji ratowników medycznych i pielęgniarek oraz wskazania wpływu proponowanych zmian na jakość świadczonej opieki i bezpieczeństwo pacjentów.

Niezależnie od tego, w jakich ostatecznie zakresach świadczeń opisanych w rozporządzeniach koszykowych możliwe będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, podkreślenia wymaga, że ratownik medyczny i pielęgniarka są to odrębne zawody i nigdy przy projektowaniu przepisów dotyczących rozszerzenia możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego poza jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne nie była brana pod uwagę możliwość zastępowania pielęgniarek ratownikami medycznymi i odwrotnie. Jedyne miejsce, gdzie zakres czynności wykonywanych przez ratownika medycznego i tzw. pielęgniarkę systemu jest identyczny to zespoły ratownictwa medycznego. Tak więc przy podejmowaniu decyzji odnośnie umiejscowienia ratownika medycznego w rozporządzeniach „koszykowych” należy mieć na uwadze różne tryby kształcenia w tych zawodach oraz różne ścieżki doskonalenia zawodowego pielęgniarek i ratowników medycznych.

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Jarosław Pinkas