2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie samodzielnie funkcjonujących podmiotów pielęgniarskich i położniczych realizujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej

ZAPYTANIE NR 2862
Wpłyneło dnia: 28-04-2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

Po konsultacjach pielęgniarek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi, uprawnionymi – w myśl obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.11.2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego i w granicach przez nie określonych – do udzielania świadczeń zdrowotnych, także w ramach indywidulnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz podmiotów leczniczych założonych przez pielęgniarki i położne.

Środowisko pielęgniarek i położnych w Katowicach jest przeciwne zapisom w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie:

- kontraktowania całości świadczeń przez jednego świadczeniodawcę;

- tworzenia „zespołów lekarsko–pielęgniarskich” z rolą lekarza jako koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej;

- wspólnych list pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej dla lekarza, pielęgniarki i położnej.

Ich wprowadzenie pociągnie za sobą negatywne konsekwencje. Pacjent do tej pory miał możliwość wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie deklaracji wyboru, spośród wielu funkcjonujących na rynku usług medycznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych, czego w efekcie planowanej nowelizacji zostanie pozbawiony. Opracowany projekt zmian doprowadzi do likwidacji samodzielnie funkcjonujących podmiotów pielęgniarskich i położniczych, posiadających nie tylko wysokie kwalifikacje i doświadczenia, ale także zaufanie pacjentów.

Dlatego w pełni podzielam opinię środowiska pielęgniarek i położnych w Katowicach w zakresie utrzymania możliwości oddzielnego kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tj. pielęgniarki, położnej i lekarza. Przejęcie kontroli nad finansowaniem świadczeń medycznych podstawowej opieki zdrowotnej przez jedną tylko grupę zawodową nie jest dobrym rozwiązaniem.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Czemu ma służyć zmiana w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez jeden podmiot tzw. „zespół lekarsko – pielęgniarski”?

Jaki jest cel tworzenia wspólnych list pacjentów przez lekarzy i pielęgniarki w sytuacji kiedy lekarze kontraktują w wielu poradniach i szpitalach, a pielęgniarki działają w obrębie danej konkretnej przychodni, szpitala oraz na danym terenie wśród pacjentów obłożnie chorych?

Dlaczego w zespole ds. opracowywania założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej są dysproporcje pomiędzy grupą lekarzy a pielęgniarek/położnych?

Kiedy nastąpi wyrównanie liczby przedstawicieli obu grup reprezentujących zarówno interesy lekarzy jak i pielęgniarek?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Warczyński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 20-06-2016, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2016 roku powołał Zespół do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przy czym należy zauważyć, iż w skład przedmiotowego zespołu powołano przedstawicieli środowiska pielęgniarek i położnych, m.in. Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, przedstawicieli Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce. Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, iż w skład Zespołu został powołany również przedstawiciel Federacji Pacjentów Polskich.

Biorąc jednak pod uwagę korespondencję wpływającą do Ministerstwa Zdrowia, w szczególności obawy co do kształtu przyszłych rozwiązań legislacyjnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska POZ, zmienił zakres zadań ww. Zespołu, koncentrując jego prace na przygotowaniu strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie, uprzejmie wyjaśniam, iż wypracowana przez Zespół strategia rozwiązań systemowych stanowić będzie podstawę do przygotowania przez resort zdrowia projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przy czym należy podkreślić, iż na obecnym etapie zaawansowania prac, nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki będzie ostateczny kształt projektowanych rozwiązań legislacyjnych.

Jednocześnie odnosząc się do poruszanej kwestii „zmian zmierzających do uniemożliwienia niezależnego od lekarza poz wyboru pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej”, uprzejmie wyjaśniam, iż na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2016 roku, Zespół w drodze uchwały podjął między innymi decyzję o utrzymaniu dotychczasowych rozwiązań w zakresie kontraktowania świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, co stoi w opozycji do tezy, dążenia Zespołu, do włączenia świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej do struktury podmiotowej praktyk lekarskich POZ, a w konsekwencji likwidacji samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych.

Ponadto uprzejmie informuję, iż prace Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej kończą się z dniem 30 czerwca 2016 roku.

ednocześnie pozwolę sobie zauważyć, iż powoływane przez Ministra Zdrowia zespoły stanowią organy opiniodawczo-doradcze, w związku z powyższym ich ustalenia nie są wiążące dla Ministra Zdrowia. Przy czym należy podkreślić, iż wszelkie działania Ministra Zdrowia mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta, w tym właściwej organizacji opieki nad pacjentem.

Z poważaniem

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Warczyński