2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie szkody obligatariuszy firmy Goshawk Resort Development sp. z o.o.

ZAPYTANIE NR 21134
Wpłyneło dnia: 27.03.2018 r., Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat:

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z licznymi interwencjami w moim biurze poselskim osób poszkodowanych przez firmę Goshawk Resort Development sp. z o.o. zwracam się do pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Firma Goshawk Resort Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, KRS: 0000597860, NIP: 5213719870, REGON: 366578344, zajmowała się emisją obligacji pod finansowanie projektu utworzenia luksusowego resortu w Białym Dunajcu Resort&Spa oraz wprowadzenia systemu własności wakacyjnej w Montenero Resort&Spa.

Odsetki z zakupionych obligacji początkowo zostały wypłacone zgodnie z przyjętym harmonogramem. W kolejnym okresie wypłat odsetek, pieniądze nie pojawiły się. Ponadto po przeanalizowaniu całej sytuacji i kontakcie poszkodowanych z firmami partnerami emitenta, okazało się, że nie zostały zrealizowane żadne cele, które miały być finansowane z emisji obligacji.

W marcu 2017 r. jedna z osób poszkodowanych przez firmę zgłosiła niniejszą sprawę do wszystkich możliwych instytucji związanych z przestępczością zorganizowaną. Do Ministerstwa Sprawiedliwości pismo zostało nadane 15 marca 2017 roku listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, a do Prokuratury Krajowej dnia 5 kwietnia 2017 roku.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Na jakim etapie prokuratorskim jest postępowanie dotyczące w/w firmy?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bogdan Święczkowski - pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy
Wpłyneła dnia: 23.04.2018, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na interpelację nr 21134 pani Poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 6 kwietnia 2018 roku uprzejmie informuję, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby działające w firmie Goshawk Resort Development sp. z o.o. zostało złożone w dniu 31 marca 2017 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Kopia zawiadomienia została przekazana do Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. Sprawa została przejęta do prowadzenia przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie sygn. RP I Ds 30.2017. W dniu 20 grudnia 2017 roku sprawa została objęta zwierzchnim nadzorem Prokuratury Krajowej.

Jak dotąd w śledztwie skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko dyrektorowi sprzedaży w spółce Goshawk Resort Development o czyny z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i inne.

Śledztwo w sprawie przeciwko organizatorom procederu – obywatelom USA i Wielkiej Brytanii zostało zawieszone wobec faktu, że nie przebywają oni na terenie kraju. W tej części sprawy Prokuratura Regionalna w Warszawie podejmuje działania w kierunku wdrożenia procedur wydania międzynarodowego listu gończego i Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Z poważaniem

Bogdan Święczkowski