2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach

ZAPYTANIE NR 10310
Wpłyneło dnia: 16-02-2017, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

W związku ze zmianą systemu ochrony zdrowia i kwalifikacją szpitali do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Ustawa o sieci szpitali nie uwzględnia oddzielnego finansowania dla geriatrii, czyli specjalności zajmującej się leczeniem najstarszych pacjentów (75 plus). Znajdą się w jednym worku rozliczeniowym z pacjentami oddziałów internistycznych. Nieuchronnie dojdzie do naturalnej selekcji chorych i dyskryminacji ze względu na wiek, bo kogo ratować w pierwszej kolejności: osobę po pięćdziesiątce czy 81-letniego schorowanego człowieka?

Opieka nad seniorami jest jednym z podstawowych obowiązków państwa. Starzejące się społeczeństwo jasno wskazuje, jakie powinny być główne priorytety ochrony zdrowia. Nieuwzględnienie geriatrii w planach reformy Ministerstwa Zdrowia i niepewny los w projektowanej sieci szpitali jedynego w Polsce szpitala geriatrycznego jest niedopuszczalne.

Od ponad 50 lat katowicki Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II opiekuje się seniorami. Seniorzy znajdują tu kompleksową opiekę medyczną, ale też psychologiczne wsparcie. Rocznie w katowickim szpitalu geriatrycznym leczy się ok. 1700 pacjentów, a kolejne pół tysiąca czeka na przyjęcie w kolejce. Obecnie w regionie przypada 0,7 łóżka na 10 tys. osób powyżej 65 roku życia, a w UE to 2 łóżka na 10 tys. osób. Z danych szpitala wynika, że leczenie geriatryczne jest ostatecznie o 1,3 tys. zł tańsze od leczenia internistycznego starszego pacjenta.

W 2016 roku liczba chorych powyżej 65 roku życia wynosiła 1,5 miliona natomiast w 2050 roku takich pacjentów będzie niemal 5 mln. Rocznie przybywać będzie około 90 tysięcy pacjentów, którzy powinni być leczeni w oddziałach geriatrycznych.

W województwie śląskim od wielu lat promocja opieki geriatrycznej przyniosła wymierne korzyści w postaci choćby największej w kraju zakontraktowanej liczby świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Szpital Geriatryczny im Jana Pawła II to szpital specjalistyczny, znany ze swoich wysokich standardów leczniczych oraz rehabilitacyjnych, z których korzystają ośrodki w całej Polsce, bo katowicka placówka jest dla innych wzorem do naśladowania. Śląska geriatria może być stawiana w całym kraju za wzór opieki senioralnej. Takiego dorobku nie można zmarnować.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Jakie działania może podjąć Pan Minister, aby nie tylko nie zmarnować dorobku szpitala, ale żeby mógł on funkcjonować dalej i służyć pacjentom seniorom?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Gryza - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 27-03-2017, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

pacjentem w podeszłym wieku należy starać się należycie zaopiekować przede wszystkim w jego środowisku życia. Pobyt pacjenta w podeszłym wieku w szpitalu należy ograniczać do niezbędnego minimum.

Leczenie ludzi starszych nie należy utożsamiać z leczeniem szpitalnym. Geriatria powinna mieć przede wszystkim charakter konsultacyjny. Lekarz geriatra powinien być dostępny jako konsultant dla każdego lekarza w szpitalu a także w lecznictwie otwartym. Rola oddziałów geriatrycznych powinna pełnić rolę przede wszystkim naukowo-dydaktyczną.

Dlatego należy kształcić lekarzy geriatrów i rozwijać geriatrię w ośrodkach dydaktycznych.

Jednocześnie informujemy, ze nie ma planów ograniczania obecnie funkcjonujących oddziałów geriatrycznych. Świadczenia wykonywane na tych oddziałach będą finansowane przez płatnika w ramach rozliczania profilu chorób wewnętrznych. Ponadto trzeba podkreślić, że oddziały geriatryczne będą finansowane przez płatnika, zgodnie z projektem ustawy wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w szpitalach III stopnia oraz w szpitalach klinicznych (poziom ogólnopolski).

Należy także zaznaczyć, że o ile PSZ stanowić ma dominującą formę zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w szpitalach, to jednak w żadnym razie nie oznacza to całkowitego zastąpienia przez ten system obecnego modelu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej - na zasadzie konkursów ofert lub rokowań, który zostanie również zachowany. Niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu na podstawie porównania planu zakupu świadczeń zdrowotnych ze świadczeniami, które będą wykonywane przez świadczeniodawców działających w ramach PSZ, przeprowadzi konkursy ofert na te świadczenia, w zakresie których potrzeby zdrowotne na terenie danego województwa nie będą właściwie zaspokojone.

Ponadto należy również zauważyć, że projekt omawianej ustawy przewiduje możliwość zastosowania w niektórych sytuacjach nadzwyczajnego trybu kwalifikacji do PSZ. W przypadku szpitali szczególnie istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców danego regionu dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia, będzie mógł dokonać jego kwalifikacji do PSZ, pomimo niespełniania wszystkich kryteriów.

Powyższy tryb znajdzie zastosowanie w przypadku Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.

Z poważaniem,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Gryza