2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie uczniów korzystających z indywidualnego nauczania w szkołach.

ZAPYTANIE NR 16103
Wpłyneło dnia: 05.10.2017, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Edukacji Narodowej

W związku z interwencjami dyrektorów szkół oraz rodziców dotyczącymi indywidualnego nauczania dzieci, zwracam się do Pani Minister z niniejszą interpelacją.

22 tys. uczniów korzystających z indywidualnego toku nauczania, w tym uczniowie niepełnosprawni jak również osoby z zespołem Aspergera, od września 2017 roku nie mają możliwości korzystania z nauki w placówkach szkół publicznych. Doprowadzono do podziałów, stanowiących dodatkową stygmatyzację "uczniów z problemami”.

Do obowiązkowych zadań szkoły należy w szczególności zapewnienie uczniom pełnego rozwój umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Jak podkreśla MEN, "niepełnosprawność ucznia nie jest przesłanką do objęcia go indywidualnym nauczaniem, ale kształceniem specjalnym", co jest jednoznaczne z zamknięciem wszystkich „uczniów z problemami” w szkołach specjalnych, bo są to dzieci, których nauczanie wymaga poświęcenia i dodatkowej uwagi pedagogów.

Dzieci, które były objęte indywidualnym nauczaniem są inteligentne, potrafią przyswajać fakty, nie są niepełnosprawne umysłowo, ale czasem niedomagają fizycznie np. przez wypadek lub nagłą kontuzję, a ich normalne funkcjonowanie staje się dużo trudniejsze. Niektóre poruszają się tylko za pomocą wózków inwalidzkich lub chodzą o kulach. Nawet te, które mają problem z koncentracją lub "żyją we własnym świecie" (np. ze względu na zespół Aspergera) lub też różnymi innymi dolegliwościami np. powodującymi upośledzenie umiejętności społecznych, zasługują na zapewnienie im pełnego rozwoju umysłowego emocjonalnego i społecznego.

Ci, którzy nie są w stanie zaakceptować nowej decyzji MEN, podkreślają, że odebranie takim dzieciom możliwości namiastki normalności, jaką daje im szansa uczęszczania do szkoły, jest dla maluchów dodatkową stygmatyzacją. Nie dość, że ich dzieciństwo ze względu na specyficzne dolegliwości nie jest takie samo jak pozostałych rówieśników, to na dodatek odbiera się im szansę na kontakt z kolegami - co jest ważnym elementem procesu edukacji i socjalizacji.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister pytanie:

Czy pani Minister dokona ponownej analizy wydanego rozporządzenia i uwzględni postulaty rodziców i dyrektorów szkół?

Z wyrazami szacunku,

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Marzena Machałek - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Wpłyneła dnia: 25.10.2017, Ogłoszona dnia:

Szanowna Pani Poseł,

wprowadziliśmy korzystne dla uczniów rozwiązania, które zwiększają możliwości indywidualizacji pracy z uczniem oraz wskazują na obowiązki nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie włączania uczniów z niepełnosprawnością w zajęcia z rówieśnikami i życie szkoły. Będzie to sprzyjać eliminowaniu praktyk polegających na izolowaniu dziecka z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy bariery w zakresie jego funkcjonowania podczas zajęć z klasą w rzeczywistości leżą po stronie szkoły. Będziemy przyglądać się realizacji wprowadzonych rozwiązań.

Uczniowie z niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem czy zespołem Aspergera, kształceni są w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, opracowywane na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego[1].

Uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy mogą chodzić do szkoły, mogą uczestniczyć w zajęciach z klasą oraz w zajęciach w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie (do 5 osób) organizowanych w szkole. Zespół nauczycieli i specjalistów może bowiem wskazać takie rozwiązanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Wynika to wprost z § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym[2].

Natomiast uczniowie chorzy, których stan zdrowia umożliwia uczęszczanie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu, wymagający zajęć w formie indywidualnej, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rozwiązania w tym zakresie zawarte są w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach[3]. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem organizowane w szkole. Ta forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie dotyczy uczniów obejmowanych kształceniem specjalnym, którzy mogą korzystać z indywidulanej formy zajęć na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kształcenie specjalne organizowane jest dla uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. O wyborze szkoły dla dziecka decydują rodzice.

Zapewniam Panią Poseł, że kwestie związane z kształceniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami pozostają w obszarze szczególnego zainteresowania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na bieżąco prowadzone są prace nad zmianami i opracowywaniem rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych, w celu zapewnienia uczniom z niepełnosprawnościami odpowiednich do ich potrzeb warunków kształcenia.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Marzena Machałek

Sekretarz Stanu

[1] Orzeczenie wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

[2] Dz. U. poz. 1578.

[3] Dz. U. poz. 1591.