2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie uczniów korzystających z indywidualnego nauczania w szkołach.

ZAPYTANIE NR 16103
Wpłyneło dnia: 05.10.2017, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Edukacji Narodowej

W związku z interwencjami dyrektorów szkół oraz rodziców dotyczącymi indywidualnego nauczania dzieci, zwracam się do Pani Minister z niniejszą interpelacją.

22 tys. uczniów korzystających z indywidualnego toku nauczania, w tym uczniowie niepełnosprawni jak również osoby z zespołem Aspergera, od września 2017 roku nie mają możliwości korzystania z nauki w placówkach szkół publicznych. Doprowadzono do podziałów, stanowiących dodatkową stygmatyzację "uczniów z problemami”.

Do obowiązkowych zadań szkoły należy w szczególności zapewnienie uczniom pełnego rozwój umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Jak podkreśla MEN, "niepełnosprawność ucznia nie jest przesłanką do objęcia go indywidualnym nauczaniem, ale kształceniem specjalnym", co jest jednoznaczne z zamknięciem wszystkich „uczniów z problemami” w szkołach specjalnych, bo są to dzieci, których nauczanie wymaga poświęcenia i dodatkowej uwagi pedagogów.

Dzieci, które były objęte indywidualnym nauczaniem są inteligentne, potrafią przyswajać fakty, nie są niepełnosprawne umysłowo, ale czasem niedomagają fizycznie np. przez wypadek lub nagłą kontuzję, a ich normalne funkcjonowanie staje się dużo trudniejsze. Niektóre poruszają się tylko za pomocą wózków inwalidzkich lub chodzą o kulach. Nawet te, które mają problem z koncentracją lub "żyją we własnym świecie" (np. ze względu na zespół Aspergera) lub też różnymi innymi dolegliwościami np. powodującymi upośledzenie umiejętności społecznych, zasługują na zapewnienie im pełnego rozwoju umysłowego emocjonalnego i społecznego.

Ci, którzy nie są w stanie zaakceptować nowej decyzji MEN, podkreślają, że odebranie takim dzieciom możliwości namiastki normalności, jaką daje im szansa uczęszczania do szkoły, jest dla maluchów dodatkową stygmatyzacją. Nie dość, że ich dzieciństwo ze względu na specyficzne dolegliwości nie jest takie samo jak pozostałych rówieśników, to na dodatek odbiera się im szansę na kontakt z kolegami - co jest ważnym elementem procesu edukacji i socjalizacji.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister pytanie:

Czy pani Minister dokona ponownej analizy wydanego rozporządzenia i uwzględni postulaty rodziców i dyrektorów szkół?

Z wyrazami szacunku,

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca:
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia: