2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie umieszczenia na liście świadczeń wykonywanych w ramach NFZ operacji podskórnej mastektomii piersi z jednoczesną rekonstrukcją.

ZAPYTANIE NR 18426
Wpłyneło dnia: , Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

Na świecie od wielu lat ogromną wagę przywiązuje się do profilaktyki chorób nowotworowych. Nowoczesna diagnostyka, kampanie społeczne powodujące wzrost świadomości pozawalają z coraz większą skutecznością mierzyć się z prawdziwą epidemią chorób nowotworowych.

W związku z interwencjami kobiet z mutacją genu BRCA1 wspierających bardzo ważną inicjatywę PokonajRakaPiersi.pl. zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Celem ww. inicjatywy społecznej jest umieszczenie na liście świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia zabiegu podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami można usunąć tylko pierś, w której znajduje się nowotwór. Drugiej już nie, chociaż prawdopodobieństwo, że i w niej pojawi się guz, jest bardzo wysokie. Usunięcie obu piersi sprawia, że niebezpieczeństwo pojawienia się choroby z niemal 95% spada do 3%.

Kobietom w Polsce z mutacją genu BRCA1 powinno zapewnić się możliwość wykonania podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją, by dać im szansę na życie bez ciągłego lęku przed rakiem piersi i jajnika.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2018 Rokiem Kobiet. Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi. Świadczy to o tym, że problemy kobiet znajdą swój czas ich rozwiązywania właśnie w roku 2018.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Czy i jakie działania podejmie Pan Minister, aby umieścić na liście świadczeń wykonywanych w ramach NFZ operację podskórnej mastektomii piersi z jednoczesną rekonstrukcją?

Z wyrazami szacunku,

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: PODSEKRETARZ STANU Zbigniew J. Król
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 18426, Pani Danuty Pietraszewskiej Posła na Sejm RP, w sprawie zakwalifikowania świadczenia zabiegu podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1 jako świadczenia gwarantowanego w ramach refundacji NFZ, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego wyjaśnienia.

W odniesieniu do zapytania co do refundacji w ramach NFZ zabiegu podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1, uprzejmie informuję, iż do Ministerstwa Zdrowia zostały skierowane wnioski dotyczące zakwalifikowania profilaktycznej mastektomii jako świadczenie gwarantowane. W zdecydowanej większości przypadków dziedzicznego raka piersi za rozwój choroby odpowiadają dwie mutacje genetyczne, najczęściej genu BRCA1 i rzadziej BRCA2. Szacuje się, że w Polsce żyje około 100 tys. nosicielek mutacji BRCA1.

Aktualnie, w Ministerstwie Zdrowia trwają prace analityczne w przedmiotowej sprawie i oceniana jest złożona propozycja. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż procedura kwalifikacji świadczenia zdrowotnego jako świadczenie gwarantowane opisana w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakłada między innymi konieczność uzyskania rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz w trakcie procesu oceny technologii medycznych uzyskanie opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wydanie rekomendacji poprzedzone jest natomiast analizą skuteczności i bezpieczeństwa terapii, a także jej opłacalności oraz wpływu na budżet płatnika.

Minister Zdrowia przy podejmowaniu decyzji w sprawie zakwalifikowania świadczeń gwarantowanych bierze pod uwagę następujące przesłanki:

1) wpływ na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu:

a) priorytetów zdrowotnych określonych w przez Ministra Zdrowia,

b) wskaźników zapadalności, chorobowości lub śmiertelności określonych na podstawie aktualnej wiedzy medycznej;

2) skutki następstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególności prowadzących do:

a) przedwczesnego zgonu,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

d) przewlekłego cierpienia lub przewlekłej choroby,

e) obniżenia jakości życia;

3) znaczenie dla zdrowia obywateli, przy uwzględnieniu konieczności:

a) ratowania życia i uzyskania pełnego wyzdrowienia,

b) ratowania życia i uzyskania poprawy stanu zdrowia,

c) zapobiegania przedwczesnemu zgonowi,

d) poprawiania jakości życia bez istotnego wpływu na jego długość;

4) skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo;

5) stosunek uzyskiwanych korzyści zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego;

6) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych;

7) skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Ponadto, pragnę poinformować, iż do Ministra Zdrowia został skierowany również wniosek w sprawie zakwalifikowania jako świadczenie gwarantowane „Profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów redukującego ryzyko raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA 1/2". Minister Zdrowia po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie rekomendacji w przedmiotowej sprawie.

Łączę wyrazy szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Zbigniew J. Król

/podpis elektroniczny/