2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie w sprawie ponownego umożliwienia wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu endoskopii dla oddziału gastroenterologii H-T. Centrum Medycznego sp. z o.o. sp. k. w Tychach.

ZAPYTANIE NR 22386
Wpłyneło dnia: 18.05.2018 r., Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

Oddział Gastroenterologii H-T. Centrum Medycznego sp. z o.o. sp. k. w Tychach wykonywał świadczenia w zakresie hospitalizacji planowanych jako jeden z wiodących innowacyjnych ośrodków gastrologicznych w Polsce i regionie (klasyfikowany na jednym z pierwszych 5 ośrodków w Polsce na mapie potrzeb zdrowotnych opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia).

W/w centrum medyczne jest ważną dla systemu jednostką wykonującą unikalne w skali regionu zabiegi (nawet całego pasa południowej Polski), np. enteroskopia dwubalonowa dla chorych z patologiami jelita cienkiego. W naszym regionie brakuje alternatywnych miejsc leczenia dla chorych wymagających tych zabiegów, gdyż Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dwukrotnie unieważnił postępowanie konkursowe, a ponadto ze względu na brak zgody prezesa NFZ na ogłoszenie nowych konkursów obecnie nie ma realnej szansy na ogłoszenie kolejnego konkursu, a unieważnienie było podyktowane brakiem środków finansowych. Nadmieniam, że pierwotne zabezpieczanie środków na to postępowanie nie przekraczało kwoty 85 tys. zł w skali miesiąca.

Obecnie na terenie województwa śląskiego żaden świadczeniodawca nie realizuje procedur w zakresie gastroenterologii – hospitalizacji planowanej. Chorzy, którzy oczekują na specjalistyczną opiekę są pozostawieni bez koniecznego leczenia.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Czy i jakie działania podejmie Pan Minister, aby zabezpieczyć środki przy ogłoszeniu nowego konkursu przez NFZ w zakresie w/w wysokospecjalistycznych zabiegów?

Czy zostanie umożliwiona realizacja świadczeń niezbędnych dla zabezpieczenia medycznego chorych w zakresie zabiegowej endoskopii gastrologicznej przynajmniej w takim zakresie, w jakim były one dotychczas realizowane?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca:
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia: