2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie w sprawie przedłużenia etapu edukacyjnego dla niepełnosprawnych uczniów klas III gimnazjum

ZAPYTANIE NR 27636
Wpłyneło dnia: 08.11.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: minister edukacji narodowej

Wobec faktu wygaszania gimnazjów do końca roku szkolnego 2018/2019 uczeń nie będzie mógł kontynuować nauki w oddziale gimnazjalnym. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo oświatowe uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 roku staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym, że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

Obecnie spora grupa uczniów III klas gimnazjum stanowi rocznik 1999. Od 1 września 2019 roku będą mieli już po 20 lat. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, nie będą mogły uczęszczać do szkoły podstawowej, ponieważ nauka w szkole podstawowej została ograniczona do 20 roku życia (20 rok życia w przypadku szkoły podstawowej, 24 rok życia w przypadku szkoły ponadpodstawowej). W gimnazjum natomiast miały zapewnione kształcenie do 21 roku życia w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku.

Dzieci niepełnosprawnych z niedostosowaniem społecznym spowodowanym niepełnosprawnością umysłową, które pomimo swojego wieku wciąż umysłowo są małymi dziećmi, w naszym otoczeniu jest wiele. W praktyce nie ma rozwiązania problemu dzieci niepełnosprawnych, które po wygaszaniu gimnazjów powinny kontynuować naukę w szkole podstawowej, jednak ze względu na swój wiek, zgodnie z przepisami rozporządzenia, nie jest to możliwe.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister pytanie:

Jakie rozwiązania proponuje Pani Minister rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy do lutego przyszłego roku mogą swoim dzieciom przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, ale gdy gimnazja zostaną wygaszone a zgodnie z rozporządzeniem, do szkoły podstawowej nie mogą uczęszczać?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca:
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia: