2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie w sprawie przedłużenia etapu edukacyjnego dla niepełnosprawnych uczniów klas III gimnazjum

ZAPYTANIE NR 27636
Wpłyneło dnia: 08.11.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: minister edukacji narodowej

Wobec faktu wygaszania gimnazjów do końca roku szkolnego 2018/2019 uczeń nie będzie mógł kontynuować nauki w oddziale gimnazjalnym. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo oświatowe uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019 roku staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym, że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

Obecnie spora grupa uczniów III klas gimnazjum stanowi rocznik 1999. Od 1 września 2019 roku będą mieli już po 20 lat. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki młodzieży i dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, nie będą mogły uczęszczać do szkoły podstawowej, ponieważ nauka w szkole podstawowej została ograniczona do 20 roku życia (20 rok życia w przypadku szkoły podstawowej, 24 rok życia w przypadku szkoły ponadpodstawowej). W gimnazjum natomiast miały zapewnione kształcenie do 21 roku życia w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku.

Dzieci niepełnosprawnych z niedostosowaniem społecznym spowodowanym niepełnosprawnością umysłową, które pomimo swojego wieku wciąż umysłowo są małymi dziećmi, w naszym otoczeniu jest wiele. W praktyce nie ma rozwiązania problemu dzieci niepełnosprawnych, które po wygaszaniu gimnazjów powinny kontynuować naukę w szkole podstawowej, jednak ze względu na swój wiek, zgodnie z przepisami rozporządzenia, nie jest to możliwe.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister pytanie:

Jakie rozwiązania proponuje Pani Minister rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy do lutego przyszłego roku mogą swoim dzieciom przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, ale gdy gimnazja zostaną wygaszone a zgodnie z rozporządzeniem, do szkoły podstawowej nie mogą uczęszczać?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Marzena Machałek - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Wpłyneła dnia: 28-11-2018, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku, składam na Pana ręce odpowiedź na interpelację Pani Danuty Pietraszewskiej Posłanki na Sejm RP w sprawie przedłużenia okresu nauki niepełnosprawnym uczniom w III klasie gimnazjum.

Szanowna Pani Poseł,

uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego[1], nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Natomiast kształcenie uczniów niepełnosprawnych we wszystkich typach i rodzajach szkół, mogło i nadal może być prowadzone znacznie dłużej: maksymalnie do 20. roku życia – w przypadku szkoły podstawowej i 24. roku życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej[2].

Wynika to z możliwości – nie obowiązku – skorzystania przez uczniów niepełnosprawnych z przedłużenia okresu nauki na każdym etapie edukacyjnym[3].

Uczniowie niepełnosprawni mają również prawo do odroczenia[4] realizacji obowiązku szkolnego do 9. roku życia, czyli dłużej w stosunku do rówieśników.

Zatem, edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej może trwać dłużej niż ich sprawnych rówieśników, począwszy od wychowania przedszkolnego poprzez kształcenie na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Przepisy prawa oświatowego umożliwiają uczniowi niepełnosprawnemu przedłużenie okresu nauki na III etapie edukacyjnym w dotychczasowym gimnazjum o jeden rok, odpowiednio w klasie I lub II lub III z uwzględnieniem maksymalnego wieku ucznia, do którego może być prowadzone kształcenie w danym typie szkoły.

Decyzję w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej[5] oraz zgody rodziców ucznia.

Przedłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu jest jednym z elementów indywidualizacji procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych, obok m. in. możliwości odroczenia realizacji obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, zapewnienia zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Możliwość przedłużenia okresu nauki powinna być zawsze wnikliwie rozważona i wynikać z indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego oraz uwzględniać maksymalny wiek życia, do którego organizuje się kształcenie specjalne w danym typie szkoły – tak, aby umożliwić uczniowi jej ukończenie.

Od 1 września 2019 roku niepełnosprawny uczeń dotychczasowego gimnazjum, w tym również ten, który ukończył 20. rok życia, ma prawo kształcić się w szkole ponadpodstawowej[6] każdego rodzaju (ogólnodostępna, integracyjna, specjalna), tj. w:

  • trzyletniej branżowej szkole I stopnia (przekształconej z zasadniczej szkoły zawodowej);
  • trzyletnim liceum ogólnokształcącym;
  • czteroletnim technikum;
  • trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Marzena Machałek

Sekretarz Stanu

[1] Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

[2] Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

  • z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578, z późn. zm.);
  • v
  • z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113, z późn. zm.).

[3] W zależności od etapu edukacyjnego, o jeden rok lub o dwa lata zgodnie z przepisami § 5 rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej:

  • z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703);
  • z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.).

[4] Art. 31 ust. 2, w związku z art. 38 ww. ustawy.

[5] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532, z późn. zm.).

[6] Art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), w związku z art. 149, 155, 165, 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, z późn. zm.).