2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie wpisania Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

ZAPYTANIE NR 9890
Wpłyneło dnia: 03.02.2017, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

W związku ze zmianą systemu ochrony zdrowia i kwalifikacją szpitali do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Szpitale monoprofilowe pozostają nieuwzględnione w żadnym z proponowanych poziomów systemu zabezpieczeń, a są to szpitale o unikalnym profilu działalności, często o wąskiej specjalności, oferujących kompleksowe wysokospecjalistyczne leczenie tak jak w przepadku Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.

W Polsce, na różnego rodzaju choroby reumatyczne, wliczając w to chorobę zwyrodnieniową choruje ok. 10 mln osób, a blisko połowa z nich jest zdolna do pracy zawodowej. Koszty pośrednie tj. renty, absencja w pracy i rehabilitacja pacjentów z chorobami reumatycznymi są dziesięciokrotnie wyższe (4,5 mld zł) niż nakłady na ich leczenie (348 mln zł).

W/w Centrum Reumatologii jest specjalistycznym szpitalem z kompletną nowoczesną infrastrukturą (izba przyjęć, oddziały szpitalne, apteka, sale operacyjne, poradnie, laboratorium, pracownie diagnostyki obrazowej) i bazą sprzętową oraz zespołem specjalistów, zapewniających kompleksową opiekę pacjentom z chorobami reumatycznymi poczynając od diagnostyki poprzez leczenie farmakologiczne i operacyjne, aż po rehabilitację zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych.

Centrum Reumatologii było i jest jednym z wiodących ośrodków w Polsce, kształtujących reumatologiczną profilaktykę zdrowotną. Jest liderem w województwie śląskim w prowadzeniu terapii biologicznych u chorych z ciężkimi postaciami zapalnych chorób reumatycznych. Swoimi doświadczeniami dzieli się w ramach programu wspieranego przez Ministerstwo Zdrowia: „Zdrowy powrót do pracy”, a działalność naukowa szpitala zamyka się około 280 publikacjami i 180 komunikatami zjazdowymi.

Szpital świadczy usługi dla mieszkańców województwa śląskiego oraz spoza województwa (13-17%) lecząc rocznie około 5500 pacjentów o średniej wieku 55 lat, w tym głownie kobiety (72%). Działalność statutowa szpitala w 43 % realizowana jest przez programy terapeutyczne leczenia biologicznego w ciężkich postaciach zapalnych chorób reumatycznych, w 34 % przez hospitalizację w oddziałach reumatologicznych, w 14% hospitalizacje w oddziale chirurgii urazowo – ortopedycznej oraz w 7,5% przez hospitalizacje w oddziale rehabilitacyjnym.

Szpital posiada dwa oddziały reumatologiczne (łącznie 140 łózek), dwa oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej (łącznie 64 łózka), odział reumatologiczny (25 łóżek), poradnie: reumatologiczną, ortopedyczną, leczenia osteoporozy, otyłości i chorób metabolicznych, rehabilitacyjną. Pomimo tego kolejka oczekujących na hospitalizację od lat nie maleje. Na przyjęcie na oddział reumatologii oczekuje 3500 pacjentów, do oddziałów rehabilitacyjnych 7800 i oddziału ortopedii 3600 chorych.

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu nie jest zadłużone, nie ma zobowiązań wymagalnych, a przez ostanie 2 lata zamyka rok obrotowy z dodatnim wynikiem fiskalnym.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie:

Czy i kiedy nastąpi wpisanie wpisania Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Marek Tombarkiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 09-03-2017, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej, z dnia 13.02.2017 r. nr 9890, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zgodnie z aktualną wersją projektowanych przepisów regulujących funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) świadczenia z zakresu reumatologii będą mogły być realizowane, w ramach PSZ, przez szpitale zakwalifikowane do poziomów szpitali III stopnia oraz szpitali ogólnopolskich.

Przewidziano również szczególną ścieżkę kwalifikacji do poziomu szpitali II stopnia dla podmiotów, które udzielają świadczeń:

- w ramach profili reumatologia lub reumatologia dla dzieci oraz

- z zakresu rehabilitacji leczniczej,

jeżeli łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy z NFZ, w zakresie reumatologii, wyniosła co najmniej 8 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego.

Ponadto szpitale zakwalifikowane do poziomu szpitali I lub II stopnia, udzielające świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne, będą mogły udzielać również świadczeń należących do innych profili, możliwych do realizacji na oddziale internistycznym, m.in. reumatologii. Świadczenia należące do innych profili, które mogą być udzielane i rozliczane przez świadczeniodawcę mającego umowę z NFZ, obejmującą profil choroby wewnętrzne, są szczegółowo określone w zarządzeniu Prezesa Funduszu, dot. szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego.

Ponadto należy wyraźnie zaznaczyć, że równolegle do PSZ zachowany będzie również obecny tryb kontraktowania świadczeń szpitalnych, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. Niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie oznacza więc, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego funduszu będzie w dalszym ciągu ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze, w oparciu o plan zakupu świadczeń sporządzony na dany rok.

Z poważaniem,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Marek Tombarkiewicz