2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie wstrzymania wykonywania wewnątrzmacicznych operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej.

ZAPYTANIE NR 15005
Wpłyneło dnia: 04.09.2017, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska i posłowie ze Śląska
Adresat:

Przepuklina oponowo-rdzeniowa to bardzo poważna wrodzona wada układu nerwowego. Powstaje w trzecim tygodniu życia zarodkowego. Polega na niewłaściwym ukształtowaniu się kanału kręgowego, który powoduje zakłócenia w przewodzeniu bodźców nerwowych. Nieprawidłowo spojone łuki kręgowe tworzą otwór, przez który zostają wypchnięte elementy nerwowe rdzenia kręgowego, wraz z otaczającymi go oponami.

Przyczyny przepukliny oponowo-rdzeniowej nie są w pełni znane. Przyjmuje się, że jest ona wynikiem oddziaływania szkodliwych czynników na płód (np. infekcji, promieni rentgenowskich, czynników chemicznych) w czasie kształtowania się rdzenia kręgowego i kręgosłupa. Wady wrodzone u dzieci przyjmują zwykle postać porażeń i niedowładów kończyn. Co więcej, jeżeli dojdzie do narodzin dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową, najprawdopodobniej będzie jej towarzyszyło wodogłowie (80 proc. przypadków). Według statystyk dwoje na tysiąc noworodków ma nieprawidłowo ukształtowany kanał kręgowy.

Najlepszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem w wyżej opisanej sytuacji jest dokonanie operacji jeszcze w łonie matki. Zabiegi i rehabilitacje prowadzone po narodzinach dziecka nie chronią bowiem przed kalectwem i życiem na wózku. Jedyną placówką w Polsce oferującą pacjentkom w ciąży wykonanie wewnątrzmacicznej operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej jest Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu w Bytomiu. W bytomskim szpitalu z powodzeniem przeprowadzono już 104 niezwykle skomplikowane operacje płodu. W każdym z tych przypadków dzieci uniknęły wózka inwalidzkiego i urodziły się bez wodogłowia. Koszt operacji wynosi około 45 tys. zł, z których jedynie 18 tys. zł finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, a pozostałą część pokrywa się z budżetu szpitala, co w ostatecznym rozrachunku przyczynia się do zwiększenia zadłużenia placówki.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wstrzymania wykonywania operacji rekonstrukcji ucha i małżowiny usznej w krakowskim Szpitalu im. Ludwika Rydygiera, bezpośrednią przyczyną wstrzymania wykonywania wewnątrzmacicznych operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej w Śląskim Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu w Bytomiu, jest chaotyczne i nieodpowiedzialne wdrażanie sieci szpitali w Polsce. Zaistniała sytuacja zaświadcza również o braku właściwej i pożądanej współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

W związku z powyższym wnoszę o pilne odpowiedzi na pytania:

1) Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje, przyjęta w listopadzie 2016 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dlaczego więc, Minister Zdrowia nie wypełnia jej postanowień, a wręcz przeciwnie, za pośrednictwem podległych mu instytucji podejmuje działania na szkodę kobiet w ciąży oraz nienarodzonych dzieci?

2) Czy Minister Zdrowia podejmie się działań na skutek których w Śląskim Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu w Bytomiu zostanie przywrócone wykonywanie wewnątrzmacicznych operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej?

Wraz z koleżankami i kolegami posłami ze Śląska wnosimy o wyczerpujące informacje w przedmiotowej sprawie.

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jożefa Szczurek-Żelazko
Wpłyneła dnia: 20.09.2017, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,    

w odpowiedzi na interpelację nr 15005 z dnia 4 września 2017 r., Pani Poseł Lidii Gądek i grupy posłów w sprawie wstrzymania wykonywania wewnątrzmacicznych operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.  

Minister Zdrowia podejmuje ciągłe działania, aby wszystkie kobiety w ciąży były objęte szczególną opieką zdrowotną. Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), kobiety w ciąży są uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Powyższe uprawnienie ma na celu wcześniejsze objęcie ich opieką zdrowotną, a w konsekwencji umożliwia wczesną diagnozę ewentualnych nieprawidłowości jak i szybsze rozpoczęcie terapii. Ponadto, od  dnia 1 stycznia br. funkcjonuje nowa organizacja świadczeń tzw. koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III), która zapewnia skoordynowaną specjalistyczną opiekę dedykowaną w szczególności kobietom w przypadku prenatalnego zdiagnozowania wad rozwojowych płodu oraz w sytuacji niepowodzenia położniczego. W przypadku rozpoznania ciężkiej patologii płodu i potrzeby korekcji wady rozwojowej płodu, zarówno dla podmiotów realizujących świadczenia w ramach nowego zakresu (KOC II/III), jak i dla podmiotów realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne wprowadzono produkty rozliczeniowe dedykowane terapii wewnątrzmacicznej. Zabiegi te są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia pod warunkiem nie objęcia ich finansowaniem w ramach programu polityki zdrowotnej: ”Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2014 – 2017”. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentu nowej edycji ww. programu polityki zdrowotnej. Informuję również, że w 2016 r. ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach ww. programu wykonano łącznie 349 zabiegów wewnątrzmacicznych na płodzie o wartości 1 689 902,25 zł. Ponadto, z informacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że do czasu określenia taryfy przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, wycena procedur medycznych stosowanych w terapii wewnątrzmacicznej oparta jest na danych kosztowych przekazanych przez świadczeniodawców, którzy realizują przedmiotowe zabiegi w ramach ww. programu Ministra Zdrowia. Wskazać również należy, że istnieje możliwość indywidualnego rozliczenia świadczeń za zgodą płatnika, po złożeniu przez świadczeniodawcę do właściwego Oddziału Funduszu stosownego wniosku. Z informacji przekazanych przez NFZ wynika, że Śląskie Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu funkcjonujące w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, w 2017 r. złożyło 4 wnioski o indywidualne rozliczenie terapii wewnątrzmacicznych w ramach produktu rozliczeniowego - rozliczenie za zgodą płatnika. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.    

Z wyrazami szacunku,  

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

       SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

             /podpis elektroniczny