2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie wypłaty ekwiwalentu węglowego dla byłych pracowników kolei

ZAPYTANIE NR 27618
Wpłyneło dnia: 07.11.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Paweł Bańkowski, Krzysztof Gadowski, Zdzisław Gawlik, Danuta Pietraszewska
Adresat: minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Szanowna Pani Minister,

zgodnie z zapisami art. 74 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.) byłym pracownikom kolejowym, a także członkom rodziny tego pracownika, pobierającym po nim rentę rodzinną przysługuje prawo do deputatu węglowego. Byłym pracownikom przyznano 1800 kg węgla kamiennego rocznie, który wypłacany jest w formie ekwiwalentu pieniężnego.

Realizacją wypłat tego świadczenia osobom uprawnionym ze środków pochodzących z budżetu państwa zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego jest określona na podstawie art. 74 ust. 2 w/w ustawy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

Jaka liczba osób zostanie objęta tym świadczeniem w roku 2018?

Jakie środki z budżetu państwa zostały przekazane do ZUS w roku 2018 na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego?

Ile środków zostało zabezpieczonych na to świadczenie w projekcie budżetu państwa na rok 2019 i dla jakiej liczby osób?

Z poważaniem

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Marcin Zieleniecki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wpłyneła dnia: 21.11.2018, Ogłoszona dnia:

Odpowiadając na z interpelację nr 27618 Pana Posła Krzysztofa Gadowskiego, Pana Posła Pawła Bańkowskiego, Pana Posła Zdzisława Gawlika i Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie deputatu węglowego dla byłych pracowników kolei, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Przepisami ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311, z późn. zm.) uregulowana została sprawa deputatu węglowego, wypłacanego w formie ekwiwalentu pieniężnego, przysługującego byłym pracownikom kolejowym pobierającym emeryturę lub rentę, a także członkom rodziny pobierającym rentę rodzinną.

Przepisy wymienionej ustawy nie leżą w gestii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sprawie wskazanych regulacji właściwym jest Ministerstwo Infrastruktury.

Z uwagi na powyższe przedmiotowa interpelacja została przekazana Ministrowi Infrastruktury.