2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie wypłaty odszkodowania po podpisaniu ugody o naprawie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego.

ZAPYTANIE NR 26597
Wpłyneło dnia: 25.09.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Energii.
Szanowny Panie Ministrze!

W związku z interwencją w moim biurze poselskim mieszkanki Rudy Śląskiej zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w dniu 18 kwietnia 2018 roku podpisała ugodę o naprawieniu szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego z panią A.Ch. na podstawie uchwały nr 976/2018/Z/VII z dnia 27.03.2018 r. Ww. spółka przejęła obowiązki związane z usunięciem szkód górniczych po byłej KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek w Rudzie Śląskiej.

Poszkodowana pani oświadczyła w ugodzie, że odszkodowanie pieniężne w wysokości 210 250,00 zł zaspokaja w całości wszelkie jej roszczenia z tytułu uszczerbku majątkowego oraz niemajątkowego doznanego wskutek szkody wywołanej ruchem zakładu górniczego.

Zgodnie z ugodą wypłata odszkodowania na rzecz ww. poszkodowanej miała nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Niestety odszkodowanie nie zostało dotąd wypłacone, a SRK tłumaczy opóźnienie brakiem środków przekazanych z Ministerstwa Energii.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Kiedy konkretnie nastąpi przekazanie środków z Ministerstwa Energii do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, aby warunki ugody zostały dotrzymane?

Czy w związku z tak długim oczekiwaniem na wypłacenie środków wynikających z ugody pani zostaną również wypłacone odsetki od kwoty odszkodowawczej?

Z wyrazami szacunku vDanuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii
Wpłyneła dnia: 31.10.2018, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 2 października 2018 r. nr K8INT26597 w sprawie wypłaty odszkodowania po podpisaniu ugody o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, przekazuję poniższe informacje.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1374), zwanej dalej „ustawą o fgwk”, m.in. naprawianie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, jest finansowane z dotacji budżetowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 937), dotację budżetową przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, do którego należy dołączyć prawomocne orzeczenie sądu albo ugodę zawartą pomiędzy przedsiębiorstwem górniczym a poszkodowanym.

Zgodnie z obowiązującymi, przy przyznawaniu dotacji budżetowej, „Zasadami i kryteriami przyznawania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów”, wniosek złożony przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu (zwaną dalej: SRK) jest weryfikowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, zadania zgłoszone we wniosku są wprowadzane do umowy o udzielenie dotacji. Następnie po wystąpieniu przez spółkę z wnioskiem o wypłatę środków na realizację danego zadania, środki zostają przekazane do spółki, i w dalszej kolejności do poszkodowanego.

Jak wspomniano wcześniej z dotacji budżetowej możliwe jest finansowanie, zgodnie z ustawą o fgwk, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów. Do przyznania przez Ministra Energii środków budżetowych na naprawnienie szkód, niezbędna jest dokumentacja potwierdzająca, że zakład górniczy, z którego działalnością wydobywczą związane jest powstanie danej szkody, jest zakładem zlikwidowanym lub będącym w trakcie likwidacji.

W opisanym w interpelacji przypadku chodzi o naprawianie szkód powstałych w wyniku działalności zakładu górniczego KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek.

SRK wstąpiła do Ministra Energii z wnioskiem o przyznanie dotacji budżetowej na naprawianie szkód związanych z działalnością zakładu górniczego KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek. Wniosek ten zawiera zadanie dotyczące wypłaty odszkodowania na rzecz Pani Anieli Chmiel. Jednakże w trakcie weryfikacji wniosku złożonego przez SRK, spółka została zobowiązana do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej, iż zakład górniczy został zlikwidowany lub jest w trakcie likwidacji. Po przedłożeniu przez spółkę wymaganej dokumentacji proces weryfikacji złożonego przez nią wniosku o przyznanie dotacji zostanie wznowiony, i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostaną przyznane środki budżetowe.

Z poważaniem, z upoważnienia Ministra Energii

Grzegorz Tobiszowski

sekretarz stanu