2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

ZAPYTANIE NR 13461
Wpłyneło dnia: , Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat:

W związku z interwencją starosty powiatu bieruńsko–lędzińskiego pana Barnarda Bednorza, zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Intensywne opady deszczu w kwietniu tego roku spowodowały kolejne już podtopienia posesji w Bieruniu-Bijasowicach oraz dróg powiatowych w Lędzinach i Bojszowach.

Po ostatniej tragicznej powodzi 2010 roku rozpoczęły się intensywne inwestycje na rzekach i ciekach po powodzi, jednak z biegiem lat było ich coraz mniej, aż w 2015 roku ustały całkowicie z powodu braku środków finansowych. Zostały niedokończone „dziury” w wałach, na które są dokumentacje projektowe z pozwoleniami budowlanymi i uregulowanymi sprawami własności gruntów pod te wały.

Poniżej przedstawiam inwestycje, które posiadają projekty budowlane oraz pozwolenia na budowę i można je realizować od 2017 roku, a brak jedynie środków na ich wykonanie.

  1. „Odbudowa cieku ławeckiego na terenie gm. Lędziny, pow. bieruńsko–lędziński, woj. śląskie”. Została „dziura” w odbudowie cieku o długości 1 638 mb. Realne zagrożenie to zatopienie dzielnicy Zamoście w gminie Lędziny oraz odcinka drogi ekspresowej S1, która była zatopiona w 2010 roku. Szacunkowy koszt dokończenia zadania5 521 772 złotych.
  2. „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki gm. Bieruń, Bojszowy”. Zostały do dokończenia dwa odcinki wałów każdy po 1 200 mb. Brak lewego wału tej rzeki grozi zatopieniem dzielnic Nowego Bierunia w gminie Bieruń zatopionych w 2010 roku. Brak prawego wału grozi zatopieniem miejscowości Jedlina i dzielnicy Dolne Bojszowy w gminie Bojszowy zatopionych 2010 roku. Całkowity koszt realizacji 29 710 000 złotych.
  3. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy do mostu w ul. Warszawskiej wraz odwodnieniem terenów zalewowych rzeki Przemszy”. Została „dziura” w odbudowie lewego wału rzeki Wisły o długości3 330 mb. Realne zagrożenie to zatopienie dzielnicy Czarnuchowice i Zabrzeg w gminie Bieruń zatopionych w 1997 roku oraz 2010 roku.. Całkowity koszt realizacji 11 379 750 złotych.
  4. „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy”. Została „dziura” w odbudowie wału o długości3 170 mb. Realne zagrożenie to zatopienie miejscowości Jedlina w gminie Bojszowy zatopionej w 2010 roku. Całkowity koszt 14 283 440 złotych.

Rada Ministrów w 2016 roku, w drodze rozporządzenia przyjęła plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Wisły. Spośród wymienionych w planach inwestycji tylko trzy, dotyczące powiatu bieruńsko–lędzińskiego znajdują się na liście interwencji strategicznych. Takie rozwiązania są nie do przyjęcia. Mieszkańcy tych terenów są zrozpaczeni i z niepokojem spoglądają w niebo, gdyż każde lokalne opady budzą w nich strach.

Mając na uwadze los i przyszłość mieszkańców tego ternu, śląscy posłowie wielokrotnie pisali interpelacje w tej sprawie do ministra. Odpowiedzi, jakie otrzymywaliśmy, są nie do zaakceptowania. Niedokończenie w/w odcinków zabezpieczenia przeciwpowodziowego stanowi realne zagrożenia dla życia mieszkańców.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Kiedy zostaną zabezpieczone i przekazane środki finansowe niezbędne do realizacji zadań, które posiadają projekty budowlane oraz pozwolenia na budowę i stanowią zabezpieczenie życia i majątku mieszkańców?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Mariusz Gajda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Wpłyneła dnia: 25.07.2017, Ogłoszona dnia:

W odpowiedzi na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu bieruńsko-lędzińskiego - K8INT13461, poniżej przesyłam stosowne informacje.

Na wstępie pragnę podkreślić, że resort środowiska dostrzega konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego, co zostało potwierdzone w Planach zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, który został przyjęty w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841).

Niemniej jednak rozpoczęcie prac w ramach zgłaszanych zadań jest uzależnione od dostępności środków finansowych na ich realizację.

Ponownie pragnę poinformować, że wysokość limitów finansowych przeznaczonych na gospodarkę wodną, a co za tym idzie zarówno dla regionalnych zarządów gospodarki wodnej jak i zarządów melioracji i urządzeń wodnych na zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, jest określona w ustawie budżetowej. Aktualnie przyznawane limity finansowe są niewystarczające w stosunku do potrzeb. W związku z tym jednostki muszą określać stopień pilności zadań na podstawie zagrożenia.

Dodatkowo informuję, że Ministerstwo Środowiska dokonało dokładnej analizy projektów pod kątem możliwości finansowania ich ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020, jednakże na chwilę obecną cała alokacja środków przeznaczonych na działanie, w ramach którego możliwe było by finansowanie zadań z zakresu ochrony przed powodzią została zagospodarowana, wobec czego nie ma możliwości przeznaczenia funduszy na wsparcie projektów na terenie Gminy Bieruń.

Niemniej jednak uprzejmie informuję, że kwestie dotyczące niedofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej powinny ulec poprawie w kolejnych latach, w związku z planowanym przyjęciem nowej ustawy – Prawo wodne. Zakłada się bowiem, że finansowanie utrzymania wód oraz inwestycji w gospodarce wodnej będzie pokrywane z wpływów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym z opłat za usługi wodne.

Dodatkowo pragnę poinformować, że zgodnie z projektem nowej ustawy – Prawo wodne, Wody Polskie będą odpowiedzialne za sporządzanie programów planowanych inwestycji w gospodarce wodnej. Roczne plany działania, jak również sprawozdania z ich wykonania będą zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, co usprawni nadzór nad realizowanymi inwestycjami, w tym również inwestycjami realizowanymi lub analizowanymi do realizacji ze środków z pożyczek międzynarodowych.

Z poważaniem

Mariusz Gajda

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Środowiska / – podpisany cyfrowo/