2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zakończenia inwestycji dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego pow. bieruńsko-lędzińskiego.

ZAPYTANIE NR 7662
Wpłyneło dnia: 10-11-2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister środowiska

W związku z interwencją starosty powiatu bieruńsko-lędzińskiego pana Barnarda Bednorza, zwracam się do Pana Ministra z niniejszą interpelacją.

Powódź w 2010 roku, podczas której cztery z pięciu gmin w powiecie bieruńsko-lędzińskim zostało zatopionych wezbranymi wodami rzek przebiegających przez powiat, spowodowane było złym stanem wałów przeciwpowodziowych, zaniechaniem ich modernizacji w latach 1997-2010, opieszałością służb odpowiedzialnych za inwestycje w tych latach, a także bezpośrednio brakiem wałów na niektórych rzekach. Niezwłocznie po powodzi w 2010 roku rozpoczęto zadania inwestycyjne podbudowy wałów przeciwpowodziowych cieków i rzek leżących na terenie powiatu, których do tej pory nie dokończono.

W 2011 rozpoczęto projektowanie i modernizowanie wałów przeciwpowodziowych. Roboty były wykonywane do końca 2014 roku. Od 2015 roku nastąpił całkowity zastój tych inwestycji, a mają one bezpośredni wpływ na zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców powiatu. Administratorzy wałów posiadają kompletne dokumentacje projektowe budowy wałów, pozwolenia na budowę, uregulowane sprawy własnościowe gruntów pod wałami. Niestety nie posiadają środków na dokończenie inwestycji. Do dokończenia zostały odcinki wałów, które „połączą” cały system wykonanych już obwałowań rzek w całości i zabezpieczą powiat przed powodzią.

Poniżej przedstawiam inwestycje, które posiadają projekty budowalne oraz pozwolenia na budowę i można je realizować od 2017 roku, a brak jedynie środków na ich wykonanie.

1 „Odbudowa cieku ławeckiego na terenie gm. Lędziny, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie”. Została „dziura” w odbudowie cieku o długości 1 638 mb. Realne zagrożenie to zatopienie dzielnicy Zamoście w gminie Lędziny oraz odcinka drogi ekspresowej S-1, która była zatopiona w 2010 roku. Szacunkowy koszt dokończenia zadania 5 521 772 złotych.

2 „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki gm. Bieruń, Bojszowy”. Zostały do dokończenia dwa odcinki wałów każdy po 1 200 mb. Brak lewego wału tej rzeki grozi zatopieniem dzielnic Nowego Bierunia w gminie Bieruń zatopionych w 2010 roku. Brak prawego wału grozi zatopieniem miejscowości Jedlina i dzielnicy Dolne Bojszowy w gminie Bojszowy zatopionych 2010 roku. Całkowity koszt realizacji 29 710 000 złotych.

3 „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy do mostu w ul. Warszawskiej wraz odwodnieniem terenówzalewowych rzeki Przemszy”.Została „dziura” w odbudowie lewego wału rzeki Wisłyo długości3 330 mb. Realne zagrożenie to zatopienie dzielnicy Czarnuchowice i Zabrzeg w gminie Bieruń zatopionych w 1997 roku oraz 2010 roku. Całkowity koszt realizacji 11 379 750 złotych.

4 „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy”. Została „dziura” w odbudowie wału o długości3 170 mb. Realne zagrożenie to zatopienie miejscowości Jedlina w gminie Bojszowy zatopionej w 2010 roku. Całkowity koszt 14 283 440 złotych.

Ponadto naglącym problemem jest zagrożenie powodziowe w gminie Chełm Śląski, gdzie wójt gminy ze środków własnych gminy opracował dokumentację projektową o nazwie „Budowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w m. Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie”. Projekt dotyczy budowy prawego wału rzeki Przemszy o długości 1 900 mb. Realne zagrożenie to zatapianie dzielnicy Chełm Mały w gminie Chełm Śląski zatopionej w 2010 roku. Szacunkowy koszt to 9 000 000 złotych, co przekracza możliwości inwestycyjne tej gminy.

Wszystkie wymienione powyżej inwestycje zostały ujęte w zestawieniach działań projektu Planu zarządzana ryzkiem powodziowym dla regionu wodnego Małej Wisły, jednak brak środków na ich realizację może powodować dalsze opóźnienia i skutkować będzie utratą ważności części pozwoleń posiadanych przez zarządców wałów oraz zmarnowaniem kapitału już zainwestowanego.

Ludzie mieszkający na tych terenach boją się o swoje rodziny i dorobek całego życia za każdym razem, kiedy zaczyna padać deszcz, a tak niewiele zastało już do ukończenia inwestycji.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:

Kiedy zostaną zatwierdzone aktualizacje Planów gospodarowania wodami i Plany zarządzania ryzykiem powodziowym?

Kiedy zostaną zabezpieczone i przekazane środki finansowe dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach i gminy Chełm Śląski niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Mariusz Gajda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Wpłyneła dnia: 24-11-2016, Ogłoszona dnia:

W odpowiedzi na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie zakończenia inwestycji dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu bieruńsko- lędzińskiego (K8INT7662), poniżej przesyłam stosowne wyjaśnienia.

1. Kiedy zostaną zatwierdzone aktualizacje Planów gospodarowania wodami i Plany zarządzania ryzykiem powodziowym? Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia w sprawie przyjęcia Planów zarządzania ryzykiem powodziowych dla obszarów dorzeczy, jak również w sprawie Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy w dniu 18 października 2016 r. Aktualnie trwa publikacja w Dzienniku Ustaw ww. dokumentów.

2. Kiedy zostaną zabezpieczone i przekazane środki finansowe dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach i Gminy Chełm Śląski niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań?

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że wysokość limitów finansowych przeznaczonych na gospodarkę wodną na zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, jest określona w ustawie budżetowej, którą uchwala Sejm RP.

Administratorem przedmiotowych wałów jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach a minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w sprawach związanych z gospodarowaniem wodami sprawuje nadzór nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (i podległymi mu regionalnymi zarządami gospodarki wodnej). Organy jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają Ministrowi Środowiska w związku z czym Minister Środowiska nie posiada środków finansowych na realizację zadań pozostających w kompetencji marszałków województw.

Dodatkowo pragnę poinformować, że w przypadku pilnej konieczności realizacji zadań istnieje możliwość wnioskowania o pozyskanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Niemniej jednak pragnę poinformować, że aktualnie jednym z priorytetów resortu środowiska są prace nad nową ustawą - Prawo wodne. Obowiązujący system zarządzania zasobami wodnymi na przestrzeni obowiązywania ww. ustawy ujawnił liczne dysfunkcje mające zasadniczy wpływ na trudną sytuację w sektorze gospodarki wodnej.

Planowana zmiana struktury prawno-organizacyjnej ma na celu zapewnienie realnej i efektywnej władzy wodnej i adekwatnego wpływu ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz podległych mu organów na wszystkie decyzje dotyczące gospodarki wodnej. Organy te powinny mieć również decydujące zdanie w zakresie kierunków prowadzenia inwestycji w gospodarce wodnej, mających wpływ na osiągnięcie celów Ramowej Dyrektywy Wodnej w jednolitych częściach wód, w tym inwestycji prowadzonych przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych podległe marszałkom województw.

Niezwykle istotną kwestią jest również systemowe rozwiązanie problemu niedofmansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej wskazanego we wnioskach z kontroli, gdyż obowiązujące uregulowania prawne nie zapewniają zadowalającego poziomu przeznaczania środków publicznych na utrzymanie wód oraz innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, jak również na kontynuowane i nowe inwestycje w gospodarce wodnej.

Zakłada się, że finansowanie utrzymania wód oraz inwestycji w gospodarce wodnej, między innymi uwzględnionych w projekcie planów zarządzania ryzykiem powodziowym, będzie pokrywane z wpływów Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Z poważaniem

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska / - podpisany cyfrowo/