2015 Danuta Pietraszewska

A+

interpelacja w sprawie zapisu daty w karcie zgonu

ZAPYTANIE NR 34018
Wpłyneło dnia: 31-07-2015, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

W związku z nową wersją karty zgonu oraz otrzymaną odpowiedzią na wcześniejszą interpelacje w tym temacie (interpelacja nr 32501) ponownie kieruję zastrzeżenia do treści w/w karty.

Zgodnie z międzynarodową normą zapisu daty i czasu ISO 8601 normy formalnego zapisu daty i czasu jest jak Państwo zauważyli są dobrowolne, a przepisy prawne w Polsce nie wskazują w jakim formacie należy określać datę w aktach normatywnych oraz ich załącznikach. Nie oznacza to, że należy komplikować urzędnikom system pracy, a tym samym narażać ich na popełnianie błędów.

Nie uważam, że zamieszczanie jakichkolwiek wpisów czy informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia czy zwracanie uwagi urzędnikom stanu cywilnego poprzez wystosowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych uwagi na konieczność zachowania staranności w sposobach zapisu cokolwiek zmieni.

Dużo szybszym, prostszym i nie wymagającym stosowania przypomnień czy pouczeń sposobem jest wprowadzenie karty zgonu z ujednoliconym i powszechnym sposobem zapisu formatu daty. Przypomnę jeszcze raz przykład możliwości popełnienia błędu, co przy nawale pracy urzędników i często automatyzacji wykonywanych czynności może przynieść więcej szkód niż pożytku z zapisu w obecnej formie karty zgonu.

Przykład: zgon miał miejsce trzeciego lutego, według karty zgonu 2015 03 02, urzędnik wpisując do komputera ten sam ciąg znaków, ale w urzędowych dokumentach, poza karta zgonu, oznacza to drugiego marca.

Ujednolicony zapis w karcie zgonu pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji w wyjaśnianiu niecelowych błędów urzędników, które odbiją się na obywatelach. To obywatele będą ponosili konsekwencje, gdy rzeczywista data zgonu będzie inna nie od tej wpisanej do karty zgonu ale do aktu zgonu, na podstawie którego wypełniane są wszelkie inne administracyjne dokumenty w bankach, sądach, zakładach ubezpieczeniowych itd.

Panie Ministrze

Czy nie prościej jest ułatwić pracę urzędnikom i wprowadzić powszechną w zapisie kartę zgonu niż narażać ich na niepotrzebne błędy, które odbiją się przede wszystkim na obywatelach?

Dlaczego Ministerstwo Zdrowia tak opornie podchodzi do zmian, które ułatwiają urzędnikom pracę?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 15-10-2015, Ogłoszona dnia:

W odpowiedzi na interpelację nr 34018 Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej, przesłaną przy piśmie z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zapisu daty we wzorze karty zgonu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. poz. 231), w nawiązaniu do wcześniejszych wyjaśnień przekazanych w odpowiedzi na poprzednią interpelację w tym temacie (interpelacja nr 32501), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że Ministerstwo Zdrowia dochowało wszelkich starań, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości odnośnie prawidłowości wypełniania poszczególnych rubryk karty zgonu przez osoby do tego uprawnione tj. właściwych lekarzy oraz kierowników urzędów stanu cywilnego (m. in. poprzez wyraźne wskazanie we wzorze karty zgonu kolejności wpisywania „roku”, „dnia” oraz „miesiąca”, komentarz w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu, stosowne komunikaty na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz ewentualne skierowanie prośby do lekarzy oraz urzędników o zachowanie wyjątkowej staranności w uzupełnianiu dat w kartach zgonu).

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, że przyjęty we wzorze karty zgonu format, określony przez Panią Poseł za nietradycyjny i odbiegający od powszechnie stosowanego, nie może być usprawiedliwieniem dla błędów popełnianych przez urzędników przy wpisywaniu dat w karcie zgonu. Należy bowiem zauważyć, że urzędnicy są zobowiązani do zachowania należytej staranności oraz dokładności przy wykonywaniu swojej pracy w każdym przypadku.

Niemniej jednak mając na uwadze, zgłaszane przez Panią Poseł wysokie prawdopodobieństwo popełniania przez urzędników błędów przy wystawianiu kart zgonu i tym samym negatywne skutki tychże błędów ponoszone przez obywateli, Ministerstwo Zdrowia będzie miało na uwadze dokonanie stosownej zmiany przy określaniu formatu daty w nowym wzorze karty zgonu, składającym się z trzech części przeznaczonych do: zarejestrowania zgonu, dla administracji cmentarza, dla potrzeb statystyki publicznej który będzie obowiązywał z dniem 1 stycznia 2018 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Sławomir Neumann

/podpis elektroniczny/