2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zapowiedzi zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

ZAPYTANIE NR 20495
Wpłyneło dnia: 06.03.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Bartosz Arłukowicz, Paweł Arndt, Urszula Augustyn, Joanna Augustynowska, Paweł Bańkowski, Anna Białkowska, Krzysztof Brejza, Małgorzata Chmiel, Alicja Chybicka, Janusz Cichoń, Piotr Cieśliński, Zofia Czernow, Artur Dunin, Joanna Frydrych, Grzegorz Furgo, Krzysztof Gadowski, Kinga Gajewska, Elżbieta Gapińska, Zdzisław Gawlik, Stanisław Gawłowski, Lidia Gądek, Artur Gierada, Marta Golbik, Cezary Grabarczyk, Jan Grabiec, Rafał Grupiński, Andrzej Halicki, Maria Małgorzata Janyska, Bożena Kamińska, Włodzimierz Karpiński, Marcin Kierwiński, Joanna Kluzik-Rostkowska, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Ewa Kołodziej, Adam Korol, Leszek Korzeniowski, Tomasz Kostuś, Wojciech Król, Marek Krząkała, Gabriela Lenartowicz, Izabela Leszczyna, Beata Małecka-Libera, Arkadiusz Marchewka, Rajmund Miller, Aldona Młyńczak, Izabela Katarzyna, Mrzygłocka, Joanna Mucha, Arkadiusz Myrcha, Dorota Niedziela, Sławomir Nitras, Norbert Obrycki, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Danuta Pietraszewska, Kazimierz Plocke, Agnieszka Pomaska, Jacek Protas, Elżbieta Radziszewska, Grzegorz Raniewicz, Ireneusz Raś, Leszek Ruszczyk, Dorota Rutkowska, Marek Rząsa, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Bogusław Sonik, Michał Stasiński, Michał Szczerba, Krystyna Szumilas, Bożena Szydłowska, Tomasz Szymański, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Cezary Tomczyk, Jarosław Urbaniak, Anna Wasilewska, Monika Wielichowska, Marek Wójcik, Marian Zembala, Szymon Ziółkowski
Adresat: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,

podczas sejmowej debaty, zapowiedział Pan Minister zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Ta zapowiedź budzi duże zaniepokojenie.

Pan Minister stwierdził w swojej wypowiedzi, że dopiero po znowelizowaniu przepisów, będzie miał jako minister narzędzie, aby zablokować przeprowadzenie zbiórki publicznej. Jednak narzędzie takie ministerstwo już posiada. Minister MSWiA może odmówić przyjęcia zgłoszenia zbiórki, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub nie mieści się w zakresie zadań publicznych. Mówi o tym art. 15 ustawy z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych:

„1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, zamieszczenia informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na portalu zbiórek publicznych, gdy:

1) wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki publicznej jest niezgodny z prawem lub wykracza poza sferę zadań publicznych, określonych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo nie jest celem religijnym, a w przypadku komitetu społecznego – również jest niezgodny z celem, w jakim komitet został powołany; v2) do dnia wpływu zgłoszenia zbiórki publicznej, sprawozdanie z poprzedniej zbiórki publicznej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lub 2, nie zostało zamieszczone na portalu zbiórek publicznych, pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 16 albo art.17.

2. Decyzja o odmowie zamieszczenia informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na portalu zbiórek publicznych jest wydawana w terminie 3 dni roboczych dla zgłoszeń dokonanych w postaci elektronicznej i w terminie 7 dni roboczych dla zgłoszeń dokonanych w postaci papierowej”.

Co więcej, w opinii prawników, obowiązkiem ministra jest zablokowanie zbiórek w dwóch przypadkach: gdy cel zbiórki jest niezgodny z prawem, lub gdy wykracza on poza sferę działań publicznych.

W latach 2009-2014 koalicja organizacji społecznych zabiegała o nowy kształt przepisów dotyczących zbiórek publicznych. Uchwalona w marcu 2014 roku ustawa jest przykładem dobrego prawa, które ułatwia organizacjom społecznym i obywatelom, zakładającym komitety zbieranie środków finansowych na ich inicjatywy.

Obecny system umożliwia darczyńcom łatwe sprawdzenie, czy dana zbiórka została zgłoszona, jakie są jej cele, a - po jej zakończeniu - ile środków zostało zebranych i na co zostały wydatkowane.

Zaniepokojone zapowiedzią zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, organizacje pozarządowe wystosowały list do Pana Ministra, z apelem o pozostawienie ustawy o zbiórkach publicznych bez zmian. W swoim liście organizacje pozarządowe zapewniają, że „Wyjątkowość ustawy o prowadzeniu zbiórek publicznych polega na tym, że wprowadziła rozwiązanie proste dla podmiotów prowadzących zbiórki, przejrzyste z perspektywy darczyńców i, co bardzo ważne, jednocześnie bezpieczne z pespektywy nadzoru państwa. Dzięki temu możliwe jest mobilizowanie się obywateli i organizacji społecznych wobec ważnych dla nich inicjatyw m.in. takich, które wymagają szybkiej reakcji np. w przypadku klęsk żywiołowych.”

Niestety, obecny rząd coraz częściej narusza zasady dobrej współpracy z NGO. Zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych są bezzasadne, biorąc pod uwagę, że zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą, minister ma możliwość zablokowania zbiórki.

Zapowiadane zmiany w ustawie dadzą przedstawicielom rządu dodatkowy mechanizm kontroli organizacji pozarządowych, które nie są przychylne obecnemu rządowi i ograniczenia ich działalności. vPanie Ministrze,

1. Czy MSWiA zasięgnie opinii organizacji pozarządowych w sprawie zmiany przepisów o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych? v2. Dlaczego planuje się zmianę w ustawie, skoro zgodnie z już obowiązującą, Pan Minister może odmówić przyjęcia zgłoszenia zbiórki, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub nie mieści się w zakresie zadań publicznych?

Z wyrazami szacunku

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Paweł Szefernaker - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wpłyneła dnia: 09.04.2018 r., Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 20495 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej oraz grupy Posłów w sprawie zapowiedzi zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Powodem rozpoczęcia prac nad zmianami w ustawie była wzbudzająca kontrowersje i krytykę opinii publicznej zbiórka zorganizowana przez stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizacja zbiórki wymaga jedynie jej rejestracji na portalu zbiorki.gov.pl. Obecnie MSWiA nie wydaje żadnej zgody na przeprowadzenie danej zbiórki publicznej.

Projekt nowelizacji przepisów o zbiórkach publicznych, który przekazano do konsultacji, miał jedynie dać narzędzia, by zablokować przeprowadzenie zbiórki publicznej, której cel będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Propozycje zmian w przepisach o zbiórkach publicznych zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym, w ramach których odbyło się spotkanie z przedstawicielami ponad 40 organizacji pozarządowych.

MSWiA od początku było otwarte na szeroką debatę społeczną w tej sprawie i zapowiadało analizę wszystkich uwag zgłoszonych do projektu. Po analizie uwag, które właśnie w toku konsultacji przekazano do resortu, MSWiA podjęło decyzję o zaprzestaniu prac nad nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Proponowane przepisy nigdy nie miały na celu ograniczania działań organizacji, które od lat przeprowadzają w Polsce zbiórki publiczne.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Paweł Szefernaker

Sekretarz Stanu