2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zbierania podpisów poparcia dla kandydatów na prezydentów, wójtów burmistrzów i radnych podczas wyborów samorządowych w 2018 r. w związku z wprowadzeniem RODO

ZAPYTANIE NR 23484
Wpłyneło dnia: 27.06.2018, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

W związku z licznymi pytaniami kandydatów na prezydentów, wójtów, burmistrzów i radnych dotyczącymi sposobu zbierania podpisów poparcia dla ww. kandydatów podczas zbliżających się wyborów samorządowych i wejściem w życie RODO kieruję do Pana Ministra pytania:

Jak będzie wyglądało zbieranie podpisów poparcia dla kandydata na ww. stanowiska?

Czy karta z podpisami poparcia będzie zawierała tylko jedno miejsce na podpis w celu ochrony danych osobowych?

Czy kandydaci będą musieli dodatkowo zbierać podpisy na zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez dany organ samorządowy?

W jaki sposób mają być zabezpieczane karty z podpisami poparcia dla kandydata?

Czy karty z poparciem kandydata będą zawierały jak dotychczas dane dotyczące: imienia i nazwiska, nr PESEL, dokładne dane zamieszkania?

Kiedy poznamy dokładne procedury dotyczące zbierania podpisów poparcia dla kandydatów?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Paweł Szefernaker - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wpłyneła dnia: 13.07.2018, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 23484 Posła na Sejm RP Pani Danuty Pietraszewskiej w sprawie zbierania podpisów poparcia dla kandydatów na prezydentów, wójtów burmistrzów i radnych podczas wyborów samorządowych w 2018 r. w związku z wprowadzeniem RODO należy wskazać, że stałym najwyższym organem wyborczym, w kompetencji którego pozostają sprawy przeprowadzania wyborów jest Państwowa Komisja Wyborcza, która w ww. zakresie m.in. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego [odpowiednio stosownie do: art. 157 § 1 oraz art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.)]. Zatem podmiotem właściwym do udzielenia odpowiedzi na powyższą interpelację jest Państwowa Komisja Wyborcza.

Należy również nadmienić, że organem, w gestii którego znajdują się sprawy ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na podstawie art. 34 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)].

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Paweł Szefernaker

Sekretarz Stanu