2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie zobowiązań Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w zakresie płatności.

ZAPYTANIE NR 31919
Wpłyneło dnia: 05-06-2019, Ogłoszone dnia: 26-06-2019
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

W związku z prośbą o interwencję pana z Rudy Śląskiej zwracam się do Pana Ministra z niniejszą sprawą.

Pan, właściciel Firmy Handlowo-Usługowej „Technika”, wykonał dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu usługę polegającą na sporządzeniu opracowania określającego wartość godziwą wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego stanowiących własność ww. instytutu. Praca zgodnie z umową nr DA/1499/2/2019 z dnia 13.02.2019 r., którą wykonał pan, została odebrana w dniu 1.03.2019 r., w związku z czym wystawiono fakturę VAT w wysokości 13 517,70 zł zgodnie z ww. umową, z terminem płatności do: 30.04.2019 r. i 04.05.2019 r. Ponadto w dniu 04.04.2019 r. ww. instytut udzielił pisemnych referencji firmie pana, gdzie podkreślono, że „opracowanie zostało zrealizowane rzetelnie, w terminie, zgodnie ze sztuką wyceny”.

Do dnia dzisiejszego, pomimo wezwania do zapłaty, jakie wystosował właściciel firmy, oraz wielokrotnego kontaktowania się drogą e-mailową oraz telefoniczną z instytutem, ww. wykonawca usługi nadal nie otrzymał zapłaty za wykonana pracę. Mimo braku wynagrodzenia przedsiębiorca musiał zapłacić podatki od faktury w urzędzie skarbowym.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji mającej na celu ustalenie warunków likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu czytamy, że do zadań komisji należy opracowanie opinii zawierającej w szczególności w § 3 pkt 3 analizę zaspokojenia lub zabezpieczenia zobowiązań Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego.

W związku z powyższym i mając na uwadze szeroką korespondencję pana, który nie może uzyskać odpowiedzi ani z Ministerstwa Zdrowia, ani z ww. instytutu, kiedy i kto wypłaci przedsiębiorcy zapłatę za wykonaną zgodnie z rzemiosłem usługę, kieruję do Pana Ministra pytania:

Jaki jest konkretnie termin likwidacji Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, którego Pan Minister jest zwierzchnikiem?

Kto przejmie zobowiązania, w tym przypadku zaległości płatności faktur dotyczących wykonanych usług dla ww. instytutu?

Czy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, nr NKA.078.18.2019.1.AK z dnia 21 maja 2019 r., informująca ww. przedsiębiorcę o możliwości dochodzenia swojej wierzytelności na drodze sądowej, bez wskazania czy wyjaśnienia innych możliwości odzyskania swojego wynagrodzenia za pracę, nie jest brakiem szacunku i ignoranctwem wobec wykonawcy usługi dla instytutu będącego placówka państwową?

Czy przedmiotowe traktowanie małych przedsiębiorców nie godzi w powagę państwowej instytucji?

Proszę o ustosunkowanie się Pana Ministra do wszystkich przedstawionych pytań.

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Gadomski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 09-07-2019, Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelacje nr 31919 Pani Danuty Pietraszewskiej Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zobowiązań Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w zakresie płatności, przekazaną przy piśmie o znaku: K8INT31919, uprzejmie informuję, co następuje.

Odpowiadając na pytanie: „Jaki jest konkretnie termin likwidacji Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, którego Pan Minister jest zwierzchnikiem?”, uprzejmie informuję, iż termin likwidacji Instytutu zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie likwidacji Instytutu, który to akt prawny nie został jeszcze wydany. Aktualnie trwają prace nad projektem ww. rozporządzenia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż stosownie do brzmienia § 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych1 akt o likwidacji instytutu zawiera: określenie instytutu podlegającego likwidacji, określenie dnia otwarcia i zakończenia likwidacji, określenie terminu zakończenia działalności instytutu, określenie sposobu i trybu rozdysponowania mienia instytutu oraz określenie sposobu uregulowania zobowiązań.

Odpowiadając na pytanie: „Kto przejmie zobowiązania, w tym przypadku zaległości płatności faktur dotyczących wykonanych usług dla w/w Instytutu?”, uprzejmie informuję, iż stosownie do brzmienia § 36 pkt 7 ww. rozporządzenia Rady Ministrów egzekucja należności, zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli jest obowiązkiem likwidatora, zaś jak wskazano wyżej sposób uregulowania zobowiązań zostanie określony w akcie o likwidacji. Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych niewykonane zobowiązania likwidowanego instytutu uczestniczącego w systemie ochrony zdrowia lub instytutu, który w okresie 10 lat przed likwidacją nie prowadził działalności gospodarczej, obciążają Skarb Państwa.

Odpowiadając na pytanie: „Czy odpowiedz Ministerstwa Zdrowia nr NKA.078.18.2019.1.AK z dnia 21 maja 2019 r. informująca w/w przedsiębiorcę o możliwości dochodzenia swojej wierzytelności na drodze sadowej, bez wskazania czy wyjaśnienia innych możliwości odzyskania swojego wynagrodzenia za pracę, nie jest brakiem szacunku i ignoranctwem wobec wykonawcy usługi dla Instytutu będącego placówka państwową?”, uprzejmie informuję, iż Instytut jest samodzielnym podmiotem prawa (posiada osobowość prawną) i Ministerstwo Zdrowia nie ma możliwości by wesprzeć finansowo Instytut (brak jest przepisów prawa umożliwiających takie działanie), czy też uregulować jego zobowiązania. Pismem z dnia 21 maja 2019 r. poinformowano o powyższym Pana, jak też potwierdzono możliwość dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej, stosownie do przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Należy wskazać, iż Ministerstwo Zdrowia nie ma możliwości określenia terminu zaspokojenia wierzytelności, ani nie może zadeklarować, iż należność zostanie uregulowana w konkretnym terminie. Ponadto podkreślenia wymaga, iż powyższe nie wynika ani ze złej woli Ministerstwa Zdrowia, ani z ignorowania faktu nieuregulowania faktury przez Instytut. Jak wskazano powyżej zaspokojenie wierzycieli będzie jednym z obowiązków ustanowionego w przyszłości likwidatora, a wierzytelności niezaspokojone obciążą Skarb Państwa.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w niniejszej sprawie nie może być mowy o przedmiotowym traktowaniu przedsiębiorców. Udzielona Panu odpowiedź była oparta na obowiązujących przepisach prawa, zaś zawarta w niej informacja o możliwości dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej miała ścisły związek z treścią pisma zainteresowanego skierowanego do Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/