2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie pominięcia woj. śląskiego w pilotażowym programie budowy centrów powiadamiania ratunkowego

ZAPYTANIE NR 1714
Wpłyneło dnia: 28-02-2008, Ogłoszone dnia: 13-03-2008 - posiedzenie nr 10
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
Na parę dni przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi ministrowie w rządzie PiS-u Elżbieta Jakubiak, Jerzy Polaczek oraz Zbigniew Religa zapewniali, że na Stadionie Śląskim odbędą się mecze piłkarskich mistrzostw Europy. W przygotowanej ustawie o Euro 2012 wymienia się Chorzów jako jednego z organizatorów imprezy. Okazało się jednak, że niektóre decyzje polityków rozminęły się z deklaracjami. Jeszcze za rządów PiS-u zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności centra powiadamiania ratunkowego powstaną w tych województwach, gdzie odbędą się mistrzostwa Euro 2012. Na liście są zatem Warszawa, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Jest też Kraków, który podobnie jak Chorzów znalazł się na liście rezerwowej. Nie ma jednak centrum powiadamiania ratunkowego dla woj. śląskiego. CPR w tych pięciu regionach mają zacząć działać jeszcze w tym roku. Takie potraktowanie Śląska świadczy o lekceważeniu jego aspiracji do Euro 2012, a przecież pan premier Donald Tusk zapewniał nas - mieszkańców Śląska - że podejmie wszelkie działania, aby Śląskowi stworzyć szansę współorganizacji mistrzostw Euro 2012. Szanowna Pani Minister/Szanowny Panie Ministrze: 1. Dlaczego zabrakło Chorzowa w pilotażowym programie budowy centrów powiadamiania ratunkowego? 2. Jakie były konkretne przyczyny pominięcia tylko jednego z szóstki miast ustawowo zatwierdzonych jako potencjalnych współorganizatorów Euro 2012? 3. Czy i kiedy Chorzów zostanie wpisany w pilotażowy program budowy centrów powiadamiania ratunkowego? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Andrzej Włodarczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; odpowiedź uzupełniająca Marek Twardowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 04-04-2008; odpowiedź uzupełniająca 09-05-2008, Ogłoszona dnia: 10-04-2008 - posiedzenie nr 13; odpowiedź uzupełniająca 29-05-2008 - posiedzenie nr 16
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie pominięcia województwa śląskiego w pilotażowym programie budowy centrów powiadamiania ratunkowego, przesłaną przy piśmie z dnia 11 marca 2008 r., znak: SPS-023-1714/08, uprzejmie informuję, iż ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) usytuowała centra powiadamiania ratunkowego w urzędach wojewódzkich. W tym miejscu należy podkreślić, iż zadaniem centrum jest odbiór zgłoszenia z numeru alarmowego 112 i przekierowanie do właściwych służb ratowniczych. W związku z powyższym opracowano ˝Koncepcję systemu 112˝, którą przedstawiono na Radzie Ministrów, w dniu 16 października 2007 r. W myśl przywołanej koncepcji planowane było w bieżącym roku uruchomienie pierwszych 5 centrów powiadamiania ratunkowego. Jednocześnie informuję, iż rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 178, poz. 1263) określiło ich liczbę oraz sposób rozmieszczenia. Zgodnie z ww. rozporządzeniem centra zlokalizowane są w miastach wojewódzkich z wyjątkiem województwa mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. Uprzejmie wyjaśniam, iż minister zdrowia nie ma prawnych możliwości zmiany lokalizacji ani terminu utworzenia centrum powiadamiania ratunkowego. Pragnę równocześnie poinformować, iż aktualnie trwa analiza rozwiązań zaproponowanych w dokumencie ˝Koncepcja systemu 112˝, która prawdopodobnie przyniesie jego modyfikację. Na tym etapie prac formułowanie jakichkolwiek wiążących stwierdzeń co do kształtu systemu powiadamiania ratunkowego jest jednak niemożliwe. Jednocześnie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o stanowisko dotyczące podniesionej przez panią poseł kwestii. Powyższe stanowisko, po jego otrzymaniu, zostanie do pani poseł niezwłocznie przesłane. Z wyrazami głębokiego szacunku Podsekretarz stanu Andrzej Włodarczyk   ODPOWIEDŹ UZUPEŁNIAJĄCA   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do interpelacji pani poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie pominięcia woj. śląskiego w pilotażowym programie budowy centrów powiadamiania ratunkowego, przesłanej przy piśmie z dnia 11 marca 2008 r. (znak: SPS-023-1714/08) oraz odpowiedzi na ww. interpelację z dnia 1 kwietnia br. (znak: MZ-PZ-R-079-915-97/DS/08) uprzejmie informuję, iż w dniu 22 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia otrzymało stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące przedmiotowej kwestii. Z treści otrzymanej odpowiedzi wynika, iż przedmiotowa koncepcja w sposób niedostateczny zabezpiecza skuteczne wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa i zarządzania kryzysowego, spowalnia proces budowy bezpieczeństwa w zakresie systemu powiadamiania, a także dysponowania i koordynacji działań ratowniczych. Ponadto, w trakcie analizy koncepcji dostrzeżono problem pominięcia roli samorządu powiatowego oraz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, które zrealizowały już stosowne inwestycje w zakresie budowy i funkcjonowania centrów powiadamiania (zintegrowanie stanowisk) na poziomie lokalnym oraz dysponują wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi. Dlatego też w ramach powyższej analizy trwają prace nad zmianą funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego między poziomem powiatowym i wojewódzkim, którego współfinansowanie będzie oparte na budżecie państwa. Zakłada się, iż docelowo system powiadamiania ratunkowego powinien funkcjonować w oparciu o struktury na poziomie lokalnym, wspomagane przez koordynację systemu z poziomu wojewódzkiego. Ponadto w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, trwają prace nad analizą dotychczasowej koncepcji funkcjonowania jednego wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego, bez naruszania dotychczasowych zasad działania numeru alarmowego 112. Z poważaniem Podsekretarz stanu Marek Twardowski