2015 Danuta Pietraszewska

A+

Interpelacja w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

ZAPYTANIE NR 31833
Wpłyneło dnia: 18-03-2015, Ogłoszone dnia: 26-03-2015
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia
W związku z licznymi interwencjami zespołów ratowników medycznych dotyczącymi zatrudnienia dyspozytorów medycznych zwracam się do Pana Ministra o przyjęcie poprawki do projektu ustawy w zakresie pkt. 17 wprowadzającego zmiany w art. 26 ust. 1 – „wojewoda zatrudnia dyspozytora medycznego w lokalizacji wskazanej w planie, organizuje i finansuje realizację wykonywanych przez niego zadań” poprzez:
  • wykreślenie tego zapisu, pozostawiając dotychczas brzmiące przepisy,
  • ewentualnie dodanie ust. 1 pkt.1 „wojewoda może powierzyć dysponentom zespołów ratownictwa medycznego zatrudnienie dyspozytorów medycznych lub zawarcie z nimi umowy cywilno prawnej na stanowisku dyspozytora medycznego w lokalizacji wskazanej w planie”.
Realizacja powierzonego zadania w obecnym kształcie pkt. 17 będzie skutkowała dodatkowymi nakładami finansowymi związanymi z zapewnieniem nadzoru merytorycznego, szkoleń, systemów łączności i informatycznych oraz warunków niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej (wiąże się to z koniecznością zatrudniania dodatkowych pracowników). Pozostawianie pkt. 17 projektu ustawy w obecnym brzmieniu w sposób istotny zaburzy funkcjonowanie od lat tworzonego i sprawnie działającego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Szanowny Panie Ministrze, czy planując nowelizację pkt. 17 w art. 26 ust. 1 wzięto pod uwagę konsekwencje finansowe związane z nową organizacją zadań w tym zakresie oderwaną od rzeczywistości?

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 09-04-2015, Ogłoszona dnia:
W odpowiedzi na interpelację nr 31833 Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw uprzejmie informuję, iż ww. projekt jest nadal przedmiotem prac w Ministerstwie Zdrowia, w tym również w zakresie zastrzeżeń dotyczących zmiany polegającej na przejęciu zatrudnienia dyspozytorów medycznych przez wojewodów. Przeanalizowane zostały także przesłanki przemawiające za zasadnością powyższej zmiany, z uwzględnieniem aspektów prawnych, skutków osobowych i finansowych oraz możliwości organizacyjnych. Po zakończeniu prac w resorcie planowane jest przekazanie projektu ustawy do uzgodnień i konsultacji publicznych, w trakcie których będzie istniała możliwość zgłaszania propozycji rozwiązań w tym zakresie. W związku z powyższym należy wskazać, iż prezentowane dotychczas propozycje zmian nie są jeszcze ostatecznymi uzgodnieniami.