Opieszałość rządu czy nieudolność niektórych samorządów?

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020” oraz zmanipulowanymi artykułami w prasie , postanowiłam jeszcze raz poruszyć ten temat. Otóż na ostatnim posiedzeniu Sejmu w trybie pytań w sprawach bieżących zadałam Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej pytanie czy uchwała Rady Ministrów dot. programu dożywiania dzieci jest podstawą prawną dla samorządów. Pani podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn odpowiedziała, że podstawę prawną do podejmowania uchwał przez rady gmin stanowi uchwała Rady Ministrów wraz załącznikami dot. ustawy o pomocy społecznej. Pomoc przyznawana jest w oparciu o kryteria dochodowe – do 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Rada gminy może podjąć uchwałę o jego podwyższeniu. Miasto chcąc otrzymywać środki z budżetu państwa na realizację programu, musi wyłożyć przynajmniej 40% przewidywanych kosztów. Na uzasadniony wniosek wójta, burmistrza czy prezydenta wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, jednak udział środków własnych gminy nie może wynieść mniej niż 20%.


Prezydent miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic narzekała na opóźnione przyjęcie uchwały przez rząd oraz wprowadzone w programie zmiany. Prezydent stwierdziła, że od początku 2014 r. chcąc przyznać dzieciom darmowe posiłki w szkole trzeba ponownie przeprowadzać wywiady środowiskowe pozwalające ustalić, czy dziecku rzeczywiście należy się dożywanie. Wcześniej ok. 20% uczniów mogło otrzymać takie wsparcie bez wywiadu, stąd też jej zdaniem Ruda Śląska z rządowego dofinansowania skorzystać nie może. W artykułach szeroko pisano o krótkich terminach przewidzianych na dostosowanie się do nowych wytycznych. Napisano cytuję : „Wyrobienie się w tym czasie graniczyłoby raczej z cudem, niż z solidnym przygotowaniem się do programu.” Okazuje się jednak, że są miasta, które program od stycznia realizują z powodzeniem. W Świętochłowicach potrzebujące dzieci są żywione w szkołach od początku 2014 r. Miasto uruchomiło własne środki finansowe, które rozliczane są jako wkład własny po przyjęciu programu i podpisaniu umowy dotacyjnej. Każdy uczeń czy dziecko kwalifikujące się do darmowego posiłku może go otrzymać bez konieczności przeprowadzania wywiadów środowiskowych dla 20% dzieci i ustalania czy dożywianie się należy czy też nie. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. (rozdział 5 pkt. 2 i 2.2.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Pieniądze na ten cel zostały zarezerwowane już w grudniu 2013 r. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa jest podjęcie uchwały przez rady gmin. Niektóre samorządy nie podjęły takowej twierdząc, że uchwała Rady Ministrów nie jest podstawą prawną do podjęcia uchwały na poziomie samorządowym. Jeśli rady gmin nie podejmą stosownych uchwał, nie otrzymają środków z budżetu państwa i będą mogły przystąpić do realizacji programu dożywiania tylko i wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i na podstawie podpisanej z właściwym wojewodą umowy. Tylko dlaczego tracić 60% dofinansowania państwa?

2015 Danuta Pietraszewska

A+