Podsumowanie 14 lat mojej pracy w Sejmie RP.
Wczoraj, na sesji Rady Miasta w Rudzie Śląskiej, miałam przyjemność i okazję podziękować wszystkim ludziom i instytucjom, którzy wspierali mnie w 14-letniej pracy poselskiej. Dorobek moich 4 kadencji posłowania przedstawiła Przewodnicząca RM Aleksandra Skowronek. Tekst wystąpienia zamieszczam poniżej:

Szanowni Państwo, po raz ostatni gościmy na posiedzeniu Rady Miasta panią Danutę Pietraszewską w roli posła.

Po 4 kadencjach pracy w Sejmie podjęła decyzję o zakończeniu swojej misji poselskiej. Jej dorobek legislacyjny, interwencyjny zarówno na szczeblu najwyższym jak i regionalnym, a także lokalnym jest bardzo bogaty.

W VIII kadencji:
-Jest Przewodniczącą Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w VII kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej tej komisji.
-Pracuje również w Komisji Ustawodawczej.
- Przewodniczy bilateralnej grupie Polsko – Indonezyjskiej.
- Jest wiceprzewodniczącą Polsko -Indyjskiej Grupy bilateralnej.
- Wiceprzewodnicząca Polsko -Włoskiej Grupie bilateralnej.
- Członek Polsko – Tajwańskiej Grupy bilateralnej.
- Należy do zespołu Górnictwa i Energii.

W V, VI, i VII kadencji pracowała również:
-w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
-Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
-Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
-Komisji Kultury i Środków Przekazu.
- w 4 podkomisjach stałych:
ds. młodzieży,
ds. nauki i szkolnictwa wyższego,
ds. kształcenia zawodowego,
ds. osób niepełnosprawnych.

Parlamentarny Klub Platformy Obywatelskiej rekomendował Panią Poseł ze względu na doświadczenie i wiedzę, do pracy w 12 podkomisjach nadzwyczajnych, które pracowały nad najważniejszymi projektami ustawowymi. Komisje wypracowały:
-Narodowy Program Budowy Orlików
-Reformę oświaty (6-latki do szkół, nowe podstawy programowe, Program Radosna Szkoła - środki na wyposażenie świetlic i placów zabaw w szkołach, darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, program i środki na zmiany w szkolnictwie zawodowym).

Reprezentowała interesy samorządów i ofiar szkód górniczych w pracach nad projektem ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wprowadziła zapis w prawie, który pozwala na wskazanie wykonawcy remontu poszkodowanemu.

W V, VI, i VII kadencji uczestniczyła w pracach wielu grup i zespołów parlamentarnych takich jak:
• Polsko – Indonezyjska Grupa Parlamentarna (Wiceprzewodnicząca).
• Polsko – Peruwiańska Grupa Parlamentarna (Wiceprzewodnicząca).
• Polsko -Indyjska Grupa Parlamentarna.
• Polsko -Kolumbijska Grupa Parlamentarna.
• Polsko – Filipińska Grupa Parlamentarna.
• Polsko – Belgijska Grupa Parlamentarna.
• Polsko – Syryjska Grupa Parlamentarna.
• Polsko – Tajwański Zespół Parlamentarny.
• Parlamentarna Grupa Kobiet.
• Parlamentarny Zespołu ds. Energetyki.
• Parlamentarny Zespołu ds. Osób Niepełnoprawnych.

Jednym z najbardziej odpowiedzialnych zadań, jakie powierzono Danucie Pietraszewskiej w jej karierze poselskiej, był udział w pracach Komisji Badającej Okoliczności Śmierci Barbary Blidy. Trzyletnia praca w Komisji Śledczej zakończyła się Raportem, który rekomendował postawienie Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu.

Poprawki, które wprowadzała przy procedowaniu ustaw, przekładały się na wymierne korzyści prawne i finansowe dla ludzi oraz naszego regionu:

- Pozyskała 110 mln zł dla Stadionu Śląskiego dzięki wprowadzeniu poprawek do specustawy Euro 2012.

- Wprowadziła do ustawy O dotacjach dla niektórych podmiotów Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, co zagwarantowało tej kopalni corocznie do 8 mln zł dotacji na działalność.

-Poprawki wprowadzone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze wydłużyły ofiarom szkód górniczych możliwość zgłaszania szkód do 5 lat, co zwiększyło skuteczność w staraniu się o odszkodowania.

Skutecznie zabiegała o sprawy swoich małych ojczyzn, regionu i naszego miasta.

-Wsparła Rudę Śląską w zakwalifikowaniu na listę indykatywną najważniejszych dla Śląska inwestycji i pozyskaniu 43 mln zł na budowę I etapu drogi N-S. (wcześniej ta inwestycja była na liście rezerwowej).

-Uratowała infrastrukturę okołostadionową katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, pozyskując z rezerwy budżetowej 1,5 mln zł na remont zniszczonego obiektu oraz kolejny milion na funkcjonowanie uczelni.

-Wspierała skutecznie władze Świętochłowic w staraniach o środki unijne na ważne dla miasta inwestycje min. Muzeum Powstań Śląskich.

-Pomogła śląskim miastom pozyskiwać środki finansowe na budowę Orlików i placów zabaw z programu „Radosna Szkoła”.

- Dzięki jej wsparciu Rudzie Śląskiej przyznano zwrot 11 mln zł w związku z przebudową Placu Jana Pawła II.

-Wspierała refinansowanie 11 mln złotych za remont basenu w Nowym Bytomiu.

- Pilotowała projekt pozyskania środków unijnych na remont dwóch wieżowców w Wirku, który kosztował prawie 900 tyś zł. Usunięto azbest i ocieplano wieżowce.

- Dzięki niej kościoły: św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu, Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach i Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli otrzymały dotacje na prace remontowo budowlane w tych obiektach sakralnych. Ostatnia tegoroczna dotacja dla kościoła w Goduli wyniosła 100 tys. zł.

-Wielokrotnie wspierała wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o modernizację termiczną placówek szkolnych.

-Pozyskała 500 tyś. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Zakres prac był bardzo szeroki. Objął nie tylko wnętrze budynku, ale również najbliższe otoczenie i sąsiadujący z nim ogród. Wzmocniono strop pod sceną, przebudowano balkon sali widowiskowej. Wymieniono okna i drzwi. W części pomieszczeń została zamontowana instalacja wentylacyjna. Wyremontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych i schody wejściowe do budynku.

W Sejmie była znanym i szanowanym ambasadorem śląskich spraw:

- Zainicjowała i zorganizowała pierwszą w Sejmie konferencję ogólnopolską na temat Tragedii Górnośląskiej połączoną z wystawą tematyczną IPN-u.

- Była wnioskodawcą uchwały sejmowej upamiętniającej ofiary Tragedii Górnośląskiej i oddającej im hołd.

- Była inicjatorem i współorganizatorem konferencji dotyczącej języków ginących, do której wprowadziła panel dyskusyjny o języku śląskim. W panelu brali udział wybitni naukowcy i znawcy dialektu śląskiego.

-Jako wiceprzewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w VII kadencji doprowadziła do rozpoczęcia prac nad Ustawą o języku śląskim i mniejszościach etnicznych, a także stanęła na czele podkomisji, która pozytywnie rozpatrzyła projekt ustawy o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz językach regionalnych, zablokowany w ostatnim etapie legislacyjnym przez posłów ówczesnej opozycji.

-Promowała nasz region w Sejmie, ale też, mieszkańcom Śląską przybliżała prace Sejmu RP zapraszając wielokrotnie uczniów rudzkich szkół, nauczycieli oraz grupy regionalne do zwiedzania parlamentu.

-Pozyskiwała środki na wydawanie miesięcznika społeczno - kulturalnego „Śląsk”, za co otrzymała tytuł „Przyjaciel Śląska” nadany przez Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach.

- Interwencja Pani Poseł w sprawie podręczników regionalnych do Zarządu Województwa Śląskiego zaskutkowała przyznaniem brakujących 60 tyś. zł na realizację projektu „Podręcznik edukacji regionalnej” i zabezpieczenie 40 tyś. zł na jego promocję w roku 2016.

Najważniejsi jednak dla Pani Poseł byli ludzie:

W ciągu tych 14 lat odbyła tysiące rozmów i spotkań w biurze poselskim i w terenie starając się rozwiązać ich problemy – te małe i te większe.

- Dzięki skutecznej interwencji u premiera Donalda Tuska doprowadziła do przyznania dożywotnich rent specjalnych 43 wdowom po górnikach, którzy zginęli w wypadkach. Przyznano jej za to tytuł „Przyjaciela rodzin górniczych”. Jedna z tych wdów takimi słowami dziękowała pani poseł: „Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować za wszystko, co pani zrobiła dla mnie i naszej rodziny. Dzięki pani staraniom moje dzieci nareszcie zaczęły się uśmiechać”.

- Po kilku latach starań udało się wpisać specjalność podologa na listę zawodów, dzięki czemu cukrzycy zyskali fachową pomoc, a stopa cukrzycowa nie musi kończyć się amputacją. Dziś funkcjonują już szkoły kształcące podologów.

-Wprowadziła na listę leków refundowanych bardzo drogie lekarstwa dla grupy dzieci chorujących na bardzo rzadką chorobę. Takich dzieci jest w Polsce ośmioro. Otrzymała wówczas silne wsparcie ówczesnego Ministra Zdrowia prof. Religi.

- Wspomogła mieszkankę Śląska oszukaną przez lichwiarza w pozyskaniu pomocy prawnej, swoimi działaniami spowodowała także pociągnięcie go do odpowiedzialności oraz zmianę przepisów w ustawie antylichwiarskiej. To ludzkie potraktowanie spraw człowieka spotkało się z równie miłym podziękowaniem: Cytuję: "Składając serdeczne podziękowanie Pani Poseł Danucie Pietraszewskiej, pragnę wyrazić wdzięczność za okazaną pomoc, dobre słowo oraz pokierowanie mojej trudnej sprawy na właściwe tory po prawie 10 latach zmagania się z moim największym problemem życiowym. Jestem dozgonnie wdzięczna Pani Poseł, będę się modlić do końca życia za Panią Danutę i jej rodzinę."

- Pracowała z zaangażowaniem w komisjach i podkomisjach specjalnych, które stworzyły przyjazne ludziom zmiany w edukacji, pomocy społecznej i programach dla młodych (mieszkania dla młodych).

Skuteczne działania Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej zyskały wiele słów aprobaty ze strony beneficjentów tych działań, a także pozytywnych opinii wielu znających ją ludzi.

O Pani Poseł powiedzieli:
- Ryszard Kalisz: cytuję: „Pani poseł Danuta Pietraszewska jest wspaniałą Ślązaczką, zawsze podkreślającą wielkie wartości polskich obywateli zamieszkujących ten region”.

- Antoni Piechniczek: cytuję: „Jest orędowniczką Śląska. Możemy liczyć także na jej zaangażowanie w sprawach sportu. Niewątpliwą zasługą pani poseł jest przekazanie ze strony Skarbu Państwa, 110 mln zł na modernizację Stadionu Śląskiego”.

-W biurze poselskim Danuty Pietraszewskiej wśród wielu wyróżnień i podziękowań ważne miejsce zajmuje akt nadania tytułu „Zasłużony dla Akademii Wychowania Fizycznego Katowice”. Statuetkę wraz dyplomem na ręce pani poseł osobiście złożył rektor AWF prof. Adam Zając. W ten sposób uczelnia podziękowała posłance zarówno za wieloletnie wsparcie, jak i za uratowanie obiektów niezbędnych do kształcenia studentów.

-Wielki Ślązak Kazimierz Kutz, poseł i sanator tak ocenił panią poseł Danutę Pietraszewską: cytuję: „Pani Poseł Danuta Pietraszewska jest w Sejmie najwspanialszą rzeczniczką interesów Górnego Śląska; zawsze bez reszty zaangażowana i waleczna. Jestem dla niej pełen podziwu i szacunku. Jest naszym idealnym posłem”.

W czasie swojego posłowania złożyła 218 interpelacji i jeszcze więcej interwencji, z których ogromna ilość była skuteczna.

-Przykładem mogą być interwencje u Wojewody Śląskiego w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej; skorzystały wówczas wszystkie takie zespoły na Śląsku, którym zwiększono budżet.

-Interwencja u Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie brakujących środków na funkcjonowanie Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej również spowodowała skierowanie dodatkowych środków do Rudy Śląskiej i innych miast, które znajdowały się w podobnej sytuacji.

- Takich przykładów można by mnożyć więcej i więcej, wszystkie jednak pokazują, że poseł Danuta Pietraszewska była posłem skutecznym.
4 kadencje czyli 14 lat służby i ciężkiej pracy dla miasta, regionu i całej Polski dały wymierne efekty.

2015 Danuta Pietraszewska

A+