Premier Donald Tusk dotrzymał słowa.

Decyzje Premiera potwierdzają, iż 2013 rok jest Rokiem Rodziny.


Przedszkola – dobre, tańsze, dostępne
Cel pozostał ten sam. Zniesienie dwóch podstawowych barier w dostępie do edukacji przedszkolnej – niedostatecznej liczby miejsc wynikającej z braku środków w budżetach samorządów na rozwój edukacji przedszkolnej oraz wysokich opłat ponoszonych przez rodziców. W stosunku do pierwotnej propozycji złożonej przez MEN do Rady Ministrów udało się jednak wypracować rozwiązania jeszcze korzystniejsze dla dzieci, rodziców i organów prowadzących. Dotacja z budżetu państwa, którą samorządy będą otrzymywały od września 2013 roku, pozwoli na obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 bezpłatnych godzin oraz na zwiększanie i docelowo zapewnienie w 2017 roku miejsc w przedszkolach dla wszystkich chętnych.
a) od września 2013 roku każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy przez gminę (co najmniej 5 godzin) będzie kosztowała maksymalnie 1 złoty.
(pierwotnie proponowano rozłożenie w czasie - od września 2013 złotówkę kosztować miały 6. i 7. godzina, od września 2014 roku również 8. a dopiero od września 2015 r. wszystkie dodatkowe godziny miały kosztować 1 złoty)
b) od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej, a od 2017 roku – prawo to będzie przysługiwało również 3-latkowi.
(pierwotnie prawo miało być przyznawane rok wcześniej – 4-latki w 2014 r., 3-latki w 2016 r.)
c) dotacja przedszkolna, która zostanie przekazana gminom we wrześniu 2013 roku będzie w tym roku (na okres wrzesień-grudzień) wynosić 504 miliony złotych. W roku 2014 będzie wynosić już 1,6 miliarda złotych.
(pierwotnie planowano, że dotacja przedszkolna na okres wrzesień-grudzień 2013 roku wyniesie 320 milionów)
d) dotacja na każde dziecko (w wieku 2,5-6 lat) przebywające w wychowaniu przedszkolnym, będzie wynosić na okres wrzesień-grudzień 2013r. 414 złotych. W kolejnych latach będzie wynosić 1242 rocznie na każde dziecko.
(pierwotnie planowano, że na ten okres gmina otrzyma 333 złote na dziecko w wieku 2,5-5 lat, a docelowo, po wprowadzeniu opłat w wysokości 1 zł. za każdą dodatkową godzinę od roku 2016 miała wynosić 1 433 zł. W latach 2015 i 2014 odpowiednio – 1 398 zł, 1 136 zł.)
e) w ustawie pozostanie oferta dla przedszkoli niepublicznych. Od 1 września 2015 te z nich, które dobrowolnie podporządkują się zasadom odpłatności ustalonym uchwałami rad gmin dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorządy (czyli „dodatkowe” godziny za 1 zł, te same zasady rekrutacji itd.) będą otrzymywały dotację z budżetu gminy w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym

2015 Danuta Pietraszewska

A+