Reforma szkolnictwa w Rudzie Śląskiej
W Rudzie Śląskiej dali radę,ale nie było bezkosztowo,jak zapewniała minister Zalewska...

Koszty związane z wprowadzeniem reformy edukacji w Rudzie Śląskiej oszacowano na około 2 mln zł. Dotyczą one przede wszystkim wyposażenia sal do edukacji wczesnoszkolnej, wyposażenia pracowni przedmiotowych, doposażenia sal komputerowych oraz powiększenia księgozbioru w bibliotekach, a także dostosowania sanitariatów uczniowskich i świetlic szkolnych dla młodszych dzieci.

- W celu dostosowania szkół do zmian w systemie edukacji wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie. Z wnioskowanej kwoty 686 tys. zł otrzymaliśmy 406 tys. zł, czyli 280 tys. zł mniej – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko. - W związku ze zwiększonymi wydatkami poniesionymi na wprowadzenie reformy edukacji musimy odłożyć w czasie modernizację pracowni komputerowych w szkołach i remonty placów zabaw w przedszkolach – zauważa.

Dodajmy, że w związku z reformą oświaty 106 nauczycieli będzie uzupełniało tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczno-wychowawczych w innej szkole. 16 nauczycieli podjęło decyzję o przeniesieniu się do innej szkoły, 1 nauczyciel gimnazjum, który nie wyraził zgody na uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole, zdecydował się, po rozwiązaniu stosunku pracy, przejść na emeryturę. 2 nauczycieli technikum utraciło pracę w związku ze zmniejszeniem się liczby oddziałów w szkole.
2015 Danuta Pietraszewska

A+