Wyjazdowe posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

W dniach 15-16 października 2013 r. Pani Poseł uczestniczyła w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Podlasiu.

W czasie posiedzeń Komisji rozpatrywano informację Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa podlaskiego, informację Ministra Edukacji Narodowej na temat realizacji Strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce, informację Ministra Administracji i Cyfryzacji nt. sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego oraz informację Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na temat działań podjętych w związku z aktami rasizmu i ksenofobii w 2013 roku na Podlasiu.

Poza obradami Komisji parlamentarzyści wizytowali Zespół Szkół z litewskim językiem nauczania „Żiburys” w Sejnach oraz spotkali się ze społecznością litewską w siedzibie Fundacji im. Biskupa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski“. Odwiedzili także Kruszyniany, gdzie spotkali się z przedstawicielami tatarskiej mniejszości narodowej. Tam także mogli zwiedzić meczet i mizar. Na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim posłowie wysłuchali z jakimi problemami borykają się mniejszości narodowe na terenie Podlasia.

Wszystkie spotkania były dla członków Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych bardzo cenne. Pozwoliły im bardziej zrozumieć i zbliżyć się do problemów występujących wśród mieszkańców reprezentujących różne grupy etniczne, co stanowi niemałą pomoc w pracy parlamentarnej mającej na celu wspieranie takich grup, poprzez działalność legislacyjną i finansową.

2015 Danuta Pietraszewska

A+