2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 37 w dniu 09-03-2017 (2. dzień obrad)


2. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.


Poseł Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W art. 5 ust. 4 pkt 7 stanowi, że do wniosku o utworzenie związku metropolitalnego na Śląsku trzeba będzie załączyć plan dochodów i wydatków przyszłej metropolii na następne 2 lata budżetowe. Pytanie: Po co? Czy rząd zamierza kontrolować, jakie działania będzie podejmować metropolia w ciągu tych 2 lat? Przepis jest niezgodny z obowiązującym prawem, bo przyznaje Radzie Ministrów możliwość kontroli celowości działań samorządu terytorialnego. Dlatego proponujemy skreślić pkt 7. Dziękuję. (Oklaski)