2015 Danuta Pietraszewska

A+

6 kadencja, posiedzenie nr 26 - dnia 23-10-2008. Pytanie w sprawie otwarcia szkół na współpracę z sektorem pozarządowym

Poseł Danuta Pietraszewska

Panie Marszałku! Szanowna Pani Minister! Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest priorytetowym zadaniem demokracji. Zaangażowanie i aktywność naszych obywateli w stowarzyszeniach, fundacjach i ruchu wolontariackim są widoczne i wzrastają. Sektor pozarządowy coraz częściej podejmuje i dobrze, a nawet bardzo dobrze wykonuje zadania publiczne również w obszarze edukacji i wychowania. Funkcjonowanie placówek niepublicznych obok publicznych, istnienie w szkołach stowarzyszeń zakładanych często przez rodziców, wykorzystywanie ekspertów organizacji pozarządowych w obszarach szeroko pojętej profilaktyki, innowacyjne warsztaty z zakresu metodyki i pedagogiki, psychologii i terapii to stały element współpracy z lokalnym samorządem. Współpraca szkół ze środowiskiem uwiarygodnia te placówki. Gminy doceniają pomoc sektora pozarządowego w realizacji zadań publicznych i coraz chętniej i szczodrzej dotują działalność stowarzyszeń.

Pani Minister! Jakie działania podejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby umacniać i rozwijać współpracę szkół, jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi? Dziękuję. (Oklaski)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Rzeczywiście współpraca z organizacjami pozarządowymi szkół, samorządów i samego ministerstwa to bardzo ważny temat. Organizacje pozarządowe są uzupełnieniem działań ministerstwa, samorządów, szkół na rzecz rozwoju edukacji, na rzecz wychowania, na rzecz kształtowania postaw obywatelskich i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast najskuteczniej wychowuje się młodzież i promuje postawy obywatelskie przez własny przykład. Dlatego też Ministerstwo Edukacji Narodowej chce być takim dobrym przykładem współpracy z organizacjami pozarządowymi, co nie zawsze miało miejsce.

W związku z tym w roku 2008 Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło cykliczne, systematyczne spotkania z organizacjami pozarządowymi. Te spotkania są poświęcone omówieniu aktualnych kwestii związanych z edukacją i roli właśnie organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu tych kwestii. To są oczywiście sprawy dotyczące dzieci i młodzieży, edukacji obywatelskiej, wyrównywania szans, rozwoju wolontariatu. Właśnie w tym roku w ramach konsultacji poruszane były te wszystkie tematy, a więc: zakres i sposób współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a szkołami i jednostkami samorządu, edukacja globalna i zrównoważonego rozwoju, polsko-ukraińska wymiana młodzieży, polsko-izraelska współpraca szkół i wymiana młodzieży, zmiany w rozporządzeniu dotyczącym wypoczynku letniego, funkcjonowanie ˝małych szkół˝ i ˝małych przedszkoli˝, europejski rok kreatywności i innowacji. W wyniku tych konsultacji Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło m.in. patronatem Tydzień Edukacji Globalnej oraz dofinansowało konferencję promującą edukację rozwojową wśród dyrektorów i kadry placówek doskonalenia nauczycieli z całej Polsce, zorganizowaną przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; ogłosiło konkurs na polsko-izraelską współpracę szkół i wymianę młodzieży. W pracach nad rozporządzeniem dotyczącym wypoczynku letniego wykorzystaliśmy uwagi organizacji pozarządowych.

Efektem tych spotkań jest też ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 9 września konkurs ˝Otwarta szkoła˝. Jest to konkurs skierowany do publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół oraz współpracujących z nimi organizacji pozarządowych, które realizują w zespołach - razem, szkoła i organizacja pozarządowa - projekty edukacyjne i obywatelskie wspierające rozwój polskiego systemu edukacji. Celem tego konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera aktywność obywatelską młodzieży. Szkoły, która poprzez swoją otwartość na dialog i współpracę ze środowiskiem zewnętrznym stwarza uczniom dodatkowe możliwości rozwoju, pełnego uświadomienia sobie i wykorzystania ich własnego potencjału, wyjścia na zewnątrz i współdziałania na rzecz innych, oraz przygotowuje do pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela, a w tym pomagają jej przede wszystkim organizacje pozarządowe. Ten konkurs ma również służyć promowaniu współpracy między placówkami oświatowymi a ich otoczeniem i organizacjami pozarządowymi. Na konkurs już w tej chwili wpłynęło 115 zgłoszeń. Laureaci zostaną wyłonieni przez specjalnie powołaną kapitułę konkursową, w skład której będą wchodzić wybitne osobowości ze świata kultury, nauki, polityki, działacze społeczni, dziennikarze, osoby duchowne, te, które są zaangażowane na rzecz prac, na rzecz rozwoju trzeciego sektora, a także promujące jego założenie. Podsumowaniem konkursu będzie uroczyste wręczenie nagród i całodniowa konferencja na temat współpracy szkół z sektorem pozarządowym.

Zmieniliśmy również sposób czy filozofię zlecania zadań publicznych jednostkom niepaństwowym. W regulaminach konkursów, w regulaminach, które mają na celu właśnie zlecanie zadań publicznych jednostkom niepaństwowym, czyli też organizacjom pozarządowym, preferowane są projekty idące w kierunku budowania postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży, wspierające wolontariat, m.in. szkolenia dla wolontariuszy przewidujące aktywny udział uczestników, czyli dzieci i młodzieży, w przygotowaniu i przeprowadzeniu inicjatyw. Wspierane są również projekty zawierające elementy edukacji obywatelskiej, globalnej, międzykulturowej.

W tym roku ministerstwo ogłosiło już szereg konkursów wspierających współpracę szkół z sektorem pozarządowym. Były to konkursy w ramach dużych, przekrojowych działań, czyli krajowy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, organizacja letnich wakacji dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą, wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców, mniejszości narodowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, polsko-izraelska współpraca szkół i wymiana młodzieży oraz materiały edukacyjne z zakresu edukacji na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, uprzedzeniom, rasizmowi, antysemityzmowi oraz edukacji w zakresie praw człowieka i edukacji międzykulturowej w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

Pełny przebieg posiedzenia.