2015 Danuta Pietraszewska

A+

5 kadencja, posiedzenie nr 30 - dnia 14-12-2006. Pytanie w sprawie podjęcia skutecznych działań legislacyjnych w celu wyeliminowania luki prawnej spowodowanej wygaśnięciem obowiązywania z końcem 2006 r. art. 30 ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

Poseł Danuta Pietraszewska

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Z końcem grudnia, a więc za 2 tygodnie, traci moc ustawa o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. Jeśli jej działanie nie będzie przedłużone, wygaśnie ważny instrument pomocowy dla gmin górniczych, uszczupli się bowiem znacznie ich dochody budżetowe.

Panie Ministrze! Od prawie roku sygnalizujemy w interpelacjach potrzebę przedłużenia działania ustawy, a w szczególności art. 30, bądź wprowadzenia jego intencji do nowej ustawy restrukturyzacyjnej, dopytujemy się o zaawansowanie prac legislacyjnych. Poruszaliśmy również tę kwestię na posiedzeniu Komisji Gospodarki wspólnie z przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce panem Tadeuszem Chrószczem. Obawiamy się ostrych protestów gmin górniczych, pozostawionych w trudnej sytuacji finansowej, jeśli dojdzie do podwójnego opodatkowania opłat eksploatacyjnych, a w szczególności tych, które powinny być uregulowane do 2006 r.

Stąd moje pytanie: Czy i w jaki sposób rząd zamierza utrzymać w mocy art. 30 ustawy, tak aby zaległe opłaty eksploatacyjne należne gminom górniczym ze strony Kompanii Węglowej nie były przedmiotem ich podwójnego opodatkowania po 2006 r.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Posłowie! Przepis zawarty w art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 określa, że w latach 2004-2006 gminę górniczą zwalnia się z wpłat do budżetu państwa przeznaczonych na zwiększenie subwencji ogólnej od przypadającej jej części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego. Można domniemywać, że ustawodawca określił zatem graniczny termin obowiązywania tego zwolnienia na 2006 r., wychodząc z założenia, że skutki podejmowanych działań likwidacyjnych oraz restrukturyzacji zatrudnienia będą negatywnie wpływać m.in. na finanse gminy górniczej do końca tego roku. Ministerstwo Gospodarki, chciałbym podkreślić, nie podziela takiego poglądu. Trzeba zaznaczyć, że jeszcze w 1998 r., a więc przed okresem wzmożonych działań restrukturyzacyjnych, funkcjonowały 54 kopalnie, a zatrudnienie w sektorze górnictwa węgla kamiennego wynosiło ponad 200 tys. osób. Wydobywano wtedy 116 mln ton węgla rocznie. Aktualnie funkcjonują 32 kopalnie, a zatrudnienie wynosi 120 tys. osób. Wydobycie spadło do 96 mln ton rocznie. Skala zmian świadczy sama za siebie. Proces restrukturyzacji górnictwa nie tylko dotyka pracowników i ich rodziny, ale również wpływa w znaczącym stopniu na uwarunkowania funkcjonowania samorządów lokalnych.

Proces naprawy w górnictwie węgla kamiennego nie dobiegł końca, jak przewidywano w okresie uchwalania wspomnianej ustawy. Wiele zadań jeszcze przed nami. Szczególnie dotyczy to największego producenta węgla kamiennego, tj. Kompanii Węglowej. Istnieją znaczne trudności w relacjach gminy - górnicze kopalnie, są to np. nieuregulowane zobowiązania górnictwa wobec gmin oraz opóźnienia w regulowaniu bieżących płatności, a także redukcja miejsc pracy w gminach górniczych, chociaż już w niewielkim stopniu, aczkolwiek sytuacja ulega poprawie. Niemniej jednak gminy górnicze mogą w pewnym stopniu odczuwać skutki restrukturyzacji finansowej, wynikające z odroczenia płatności zobowiązań pieniężnych, rozłożenia na raty płatności zobowiązań, umorzenia od nich odsetek. Trzeba zaznaczyć, że realizacja tych form restrukturyzacji finansowej uzależniona jest od woli obu stron. Ze strony samorządów widzimy tę wolę.

Jak już wspomniałem, proces naprawy sektora górnictwa węgla kamiennego musi być kontynuowany. Z tego względu opracowano w Ministerstwie Gospodarki dokument pod nazwą ˝Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015˝ oraz projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w tych latach oraz o szczególnych uprawnieniach gmin górniczych. Po wielomiesięcznych dyskusjach nad wspomnianymi dokumentami - jest to rzeczywiście materia bardzo skomplikowana, i, co tu ukrywać, kontrowersyjna, ściera się tu wiele poglądów - w tym również ze stroną społeczną, ustawa została skierowana pod obrady rządu, gdzie toczą się intensywne prace. Chciałbym powiedzieć, że właśnie dzisiaj projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego jest przedmiotem obrad komitetu stałego Rady Ministrów. Zakładam, że jeszcze w tym roku projekt tej nowej ustawy zostanie skierowany do laski marszałkowskiej pod obrady parlamentu.

Trzeba pamiętać, że problematyka dotycząca procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego jest bardzo trudna. Z jednej strony można usłyszeć, iż na górnictwo węgla kamiennego wydatkowano już za dużo środków budżetowych, z drugiej zaś, że jeżeli bezpieczeństwo energetyczne kraju w znacznym stopniu zależy od górnictwa węgla kamiennego, to państwo powinno inaczej podchodzić do zagadnień związanych z funkcjonowaniem tego sektora.

Szanowni państwo, w projekcie wspomnianej ustawy zawarte są przepisy dotyczące gmin górniczych. Jeden z nich dotyczy właśnie problematyki przedstawianej w tym zapytaniu przez państwa posłów. W projekcie tej ustawy w art. 22 określono, że w latach 2007-2011 gminę górniczą zwalnia się z wpłat do budżetu państwa przeznaczonych na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin od przypadającej jej części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego. Czyli uwzględniona jest propozycja, z którą już wcześniej występowali państwo posłowie. W tej chwili mogę tylko powiedzieć, że projekt ustawy będzie jeszcze w tym roku skierowany pod obrady Sejmu i proszę uprzejmie o pochylenie się nad nim. Sądzę, że również i ta sprawa, którą państwo posłowie sygnalizowali, będzie uwzględniona i rozwiązana. Dziękuję.

Pełny przebieg posiedzenia.