2015 Danuta Pietraszewska

A+

5 kadencja, posiedzenie nr 48 - dnia 19-09-2007. Pytanie w sprawie stanu zabezpieczenia możliwości głosowania obywateli polskich przebywających za granicą

Poseł Danuta Pietraszewska

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a także obowiązkiem utworzenia obwodów do głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania.

Ile obwodów do głosowania minister spraw zagranicznych przewiduje utworzyć w krajach Unii Europejskiej, takich jak Republika Irlandii, Wielka Brytania, Republika Federalna Niemiec, gdzie, jak wiadomo, przebywają setki tysięcy obywateli polskich mających prawo do głosowania?

Jak zostanie zagwarantowane prawo do oddania głosu w lokalach wyborczych dla obywateli polskich, biorąc pod uwagę realną dostępność lokali wyborczych zarówno w aspekcie oddalenia terytorialnego, jak i czasu oczekiwania (chodzi o kolejki do urn)?

Uprzejmie przypominam, że ordynacja wyborcza ogranicza wielkość obwodów wyborczych do 3 tys. mieszkańców. Ilu mieszkańców przypadać będzie na jeden lokal wyborczy utworzony przez panią minister poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na przykład w Irlandii Północnej, biorąc pod uwagę, że w Dublinie zamieszkuje około 80 tys. naszych rodaków? Zgodnie z nowo określoną ordynacją wyborczą na terytorium Rzeczypospolitej dla tak dużej liczby mieszkańców tworzy się 26 obwodów głosowania. Biorąc pod uwagę bliski termin wyborów, proszę o konkretną odpowiedź na ten temat. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Sadoś

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie Posłanki i Szanowni Panowie Posłowie! Oczywiście odpowiem konkretnie, w miarę szczegółowo, na ile jest to możliwe w chwili obecnej. Zanim jednak przejdę do konkretnych statystyk czy liczb, chciałbym przedstawić możliwie wyczerpującą informację na temat aktualnego stanu zabezpieczania możliwości głosowania dla polskich obywateli za granicą w trzech wymiarach, w trzech aspektach.

Pierwszy to jest aspekt organizacyjny. Szanowna pani poseł, zarówno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i polskie konsulaty przygotowują się do przeprowadzenia wyborów za granicą. Minister spraw zagranicznych powołał już pełnomocnika do spraw wyborów. Jest nim dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych, obecny w Wysokiej Izbie pan dyrektor Andrzej Jasionowski. Zgodnie z ordynacją wyborczą minister spraw zagranicznych w porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą tworzy obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. W chwili obecnej nasi konsulowie współpracują z organizacjami polonijnymi, z konsulami honorowymi, z przedstawicielami naszego społeczeństwa obywatelskiego za granicą. Kierując się szacunkowymi liczbami Polaków przebywających w ich okręgach konsularnych, zgłaszają do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie propozycje obwodów i siedzib komisji. Według ocen konsulów liczba obwodów głosowania, zwłaszcza w państwach o dużej liczbie nowych emigrantów z Polski, tak jak wspomniała pani poseł, w Irlandii, w Zjednoczonym Królestwie, ulegnie oczywiście znaczącemu zwiększeniu. Na zakończenie pozwolę sobie przejść do konkretów i do liczb, jak ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy.

Kolejny wymiar kwestii przygotowań to jest aspekt prawny. Minister spraw zagranicznych rozpoczął już procedurę legislacyjną niezbędnych nowelizacji rozporządzeń wydawanych na podstawie ordynacji wyborczej. Są to dwa rozporządzenia. Rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania komisji wyborczych na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej zostało już skierowane do uzgodnień międzyresortowych. Rozporządzenie w sprawie obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib komisji wyborczych jest w trakcie opracowania. Konsulowie przesyłają do centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych informacje dotyczące proponowanych siedzib i obwodów głosowania.

Trzeci aspekt, trzeci wymiar sprawy to są kwestie finansowe. W przedstawionym ministrowi finansów preliminarzu wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2007 r. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych została zaplanowana kwota 750 tys. zł. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Spraw Zagranicznych kwota ta może okazać się niewystarczająca. Ostateczne szacunki będą znane po ustaleniu siedzib komisji wyborczych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stosownie do realizacji przygotowań będzie wnioskowało o odpowiednie zwiększenie tej kwoty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na dzisiaj ocenia, że w zbliżających się wyborach zostanie utworzonych co najmniej 40 nowych obwodów głosowania za granicą. W ostatnich wyborach Ministerstwo Spraw Zagranicznych utworzyło 168 obwodów głosowania na całym świecie. W tegorocznych wyborach ich łączna liczba z całą pewnością przekroczy 200. Najwięcej obwodów głosowania zostanie utworzonych w Stanach Zjednoczonych - około 20, w Hiszpanii - 7, w Niemczech - 6, w Afganistanie - 9, na terytorium Zjednoczonego Królestwa i w Irlandii - łącznie kilkanaście.

Pozwolę sobie przejść w tej chwili już do szczegółowych informacji, jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. Konsulat w Londynie zgłosił wstępnie 8 obwodów głosowania w swoim okręgu konsularnym: 4 okręgi w Londynie oraz po jednym w miastach Manchester, Bristol, Birmingham lub Coventry - to jest w tej chwili w fazie ustalania - lub Peterborough. Rozważane jest utworzenie dodatkowego obwodu na wyspie Jersey. Docelowo przewiduje się, że liczba obwodów w samej Anglii wzrośnie do kilkunastu. Konsul w Edynburgu wystąpił wstępnie o 4 obwody: w Edynburgu, Glasgow, Belfaście i Inverness. Konsul w Dublinie zgłosił wstępnie 3 obwody: w Dublinie, w Limerick i w mieście Cork.

Chciałbym przedstawić robocze informacje na dzisiaj, które są w fazie weryfikowania i ustalania, jak wygląda sytuacja w zakresie przygotowywania wyborów na terenie Irlandii. Według szacunków służb konsularnych, które przygotowywane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w samym okręgu dublińskim należy spodziewać się głosowania około 100 tys. naszych obywateli. Jeśli chodzi o Cork, to liczba potencjalnych wyborców z tego okręgu wynosi około 50 tys. osób. Jeśli chodzi o Limerick, liczby są w trakcie ustalania, wstępnie szacujemy liczbę osób na około 30 tys. Wstępna kalkulacja kosztów, bardzo wstępna kalkulacja kosztów, jeśli chodzi o Irlandię, to około 20 tys. euro. (Dzwonek)

Panie marszałku...

...bardzo dziękuję. To znaczy ja pewnie odpowiem na dodatkowe pytania pani poseł.

Pełny przebieg posiedzenia.