2015 Danuta Pietraszewska

A+

6 kadencja, posiedzenie nr 9 - dnia 28-02-2008. Pytanie w sprawie zakładania i prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego małych form przedszkolnych

Poseł Danuta Pietraszewska

Pani minister, myślę, że gminy nieco odetchną po informacji o wysokości środków wsparcia, ale dopiero wtedy, gdy te środki rzeczywiście będą dostępne w gminach, będzie można mówić o tym, że będzie jakieś wsparcie i zabezpieczenie dla tych gmin.

Chciałabym się odnieść do zapisu w pkt. 2 § 1 rozporządzenia, o którym mówiła pani minister. Zapis ten zezwala na tworzenie zespołów i punktów przedszkolnych od 3 do 25 dzieci. Ten zapis może skłonić samorządy lokalne do pójścia w stronę maksymalnej liczebności grupy, chociażby ze względu na brak dotychczas dofinansowania z budżetu, chodzi również o zawieszenie dofinansowania z pieniędzy unijnych. Czy nie obawia się pani minister, że przy tak licznych grupach nie będą realizowane założenia dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, szczególnie tych, które powinny pracować w małych grupach: dzieci niepełnosprawnych, dzieci z ADHD, dzieci z terenów wiejskich i obszarów poprzemysłowych? Dziękuję.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas

Pani Poseł! Wysoka Izbo! Jeszcze jedna informacja dotycząca finansowania. Otóż już w 2008 r., w tej chwili, urzędy marszałkowskie ogłaszają konkursy na prowadzenie alternatywnych form wychowania przedszkolnego. W tym roku jest to łącznie kwota 81 mln zł, przeznaczona na ten cel, i mam nadzieję, że te pieniądze zostaną wykorzystane po to, aby od 1 września takie punkty i zespoły przedszkolne powstały.

Te punkty i zespoły przedszkolne to jest taka forma, która ma uelastycznić system wychowania przedszkolnego. Jak pani poseł zauważyła, jest możliwość tworzenia grup od 3 do 25, w zależności od warunków, w jakich ta grupa powstaje. To rozwiązanie jest przede wszystkim kierowane do miejscowości wiejskich, gdzie na terenie sołectwa jest mała grupka dzieci, nie ma tam prawdziwego przedszkola, nie powstało przedszkole, nie funkcjonuje przedszkole według tej tradycyjnej formy i wtedy można tam zorganizować grupę przedszkolną z mniejszą liczbą dzieci w sali dostosowanej do prowadzenia tego typu zajęć, a ograniczeniem liczebności grupy będzie powierzchnia przeznaczona na jedno dziecko. Oczywiście można tworzyć te grupy przedszkolne w różnych dostosowanych do tego miejscach, np. w świetlicach czy salach, ale musi być spełniony warunek, że na 1 dziecko przypadnie co najmniej 2 m2 powierzchni. To ogranicznik, który powoduje, że w warunkach, w których nie jest to możliwe, gminy nie do końca będą mogły tworzyć bardzo liczne grupy. Natomiast taka grupa mogłaby powstać w przedszkolu funkcjonującym według starych przepisów, gdzie są warunki, a dotychczasowe grupy przedszkolne funkcjonują w składzie do 25 osób, gdzie jest odpowiednio przygotowana kadra i pomoc techniczna dla nauczycieli; tam można tworzyć takie większe grupy. Ale nam zależy na tym, aby te zespoły i punkty przedszkolne powstawały w miejscach, z których jest daleko do przedszkola. Rozważamy również, i ten przepis to umożliwia, tworzenie np. domowych grup przedszkolnych czy grup przy bibliotece lub świetlicy wiejskiej. W tej chwili opracowywane są przepisy bhp, przepisy przeciwpożarowe i budowlane, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo dzieci w ramach tych małych form wychowania przedszkolnego, z drugiej zaś strony przepisy te będą też regulowały chociażby kwestię liczebności grupy. Dziękuję.

Pełny przebieg posiedzenia.