2015 Danuta Pietraszewska

A+

6 kadencja, posiedzenie nr 75 - dnia 08-10-2010. Pytanie w sprawie skutecznego wykonania zadania oświetlenia dróg publicznych na terenie całego kraju

Poseł Danuta Pietraszewska

Pani Marszałek! Pani Minister! Odpowiedź pani minister sankcjonuje jakby stan rzeczywisty i nie odpowiada rzeczywistości, ponieważ faktem jest, że większość gmin w Polsce od lat sygnalizuje problem polegający na tym, że nie jest właścicielem infrastruktury oświetleniowej. Interwencje zgłaszane do biur poselskich mają miejsce w całej Polsce, stąd właśnie nasze pytanie do pani minister. Jest to jakby wbrew logice, że budowa infrastruktury oświetlenia ulicznego jest finansowana z budżetu samorządu gminnego, natomiast po zakończeniu inwestycji urządzenia, instalacje i sieci osiedleniowe przekazywane są zakładom energetycznym. Zakład energetyczny ma je modernizować, konserwować, ale wszelkie koszty znowu ponosi gmina, czyli gmina jest ciągle tym płatnikiem, a nie może decydować o całej sieci oświetleniowej. (Dzwonek)

Skoro jest prawdą, jak pani minister twierdzi, że teraz gmina nie musi przekazywać zakładom energetycznym tych urządzeń, to proszę odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób gmina zgodnie z prawem ma odzyskać te urządzenia oświetleniowe...

...które swego czasu stały się majątkiem zakładów energetycznych...

...bo w większości one jednak są własnością zakładów energetycznych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec - Łobodzińska

Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Jeszcze raz powtórzę: tam, gdzie gmina w przeszłości przekazała ten majątek spółce energetycznej, drogą do jego odzyskania jest wyłącznie wywłaszczenie spółki energetycznej.

(Poseł Danuta Pietraszewska: A jak prawo pomoże w tej sprawie?)

Prawo w tym nie pomoże. Aktualne prawo - powtarzam jeszcze raz - nie nakłada na gminy obowiązku przekazywania wybudowanej przez gminy infrastruktury oświetleniowej przedsiębiorstwom energetycznym. Buduje gmina, gmina pozostaje właścicielem. Jeżeli zaś 15 lat temu gmina przekazała majątek przedsiębiorstwu energetycznemu, to jedyną drogą do odzyskania tego majątku jest wywłaszczenie za odszkodowaniem.

(Poseł Danuta Pietraszewska: A gdzie możemy szukać tych przepisów?)

Trzeba więc rozróżnić 2 porządki prawne. Jeśli chodzi o aktualne nakłady inwestycyjne, nie ma obowiązku przekazywania przez gminę...

(Poseł Danuta Pietraszewska: Gdzie to jest napisane, pani minister?)

Słucham?

(Poseł Danuta Pietraszewska: Gdzie to jest napisane o tym aktualnym prawie? Gdzie gminy mają szukać tego zapisu?)

Pani poseł, nigdzie nie jest napisane... Odwrotnie: negatywnie. Jeżeli gmina inwestuje w cokolwiek, to z czego ma wynikać obowiązek przekazywania spółkom energetycznym? Z Prawa energetycznego taki obowiązek nie wynika.

(Poseł Danuta Pietraszewska: To dlaczego przedtem przekazywały? Musiały?)

Przedtem, w innym ustroju gospodarczym, wywodzono to przekazywanie z art. 49 Kodeksu cywilnego. On na dzień dzisiejszy jest nieco odmieniony. Wtedy była taka wykładania, że jeżeli gmina dokonała modernizacji, to z chwilą połączenia w sposób trwały z siecią przedsiębiorstwa energetycznego inwestycja wchodziła w skład tego przedsiębiorstwa. Na podstawie takiej wykładni wtedy, 20 lat temu, spółki energetyczne żądały tego przekazywania. Ta sytuacja prawna zmieniła się. Ani Prawo energetyczne nie przewiduje takiego automatyzmu w przekazywaniu, ani spółka energetyczna nie ma żadnej podstawy prawnej do żądania przekazywania tego majątku.

(Poseł Danuta Pietraszewska: Ale praktyki są inne, pani minister.)

Jeżeli takie przypadki aktualnie są, to są to, tak jak mówię, zupełnie nieuprawnione żądania spółek energetycznych. Prosimy o wskazanie takich przypadków.

(Poseł Danuta Pietraszewska: Rzeczywistość jest inna.)

Tak jak mówię, dotyczy to inwestycji aktualnie przeprowadzanych przez gminy.

(Poseł Danuta Pietraszewska: To jaką zastosować podstawę prawną?)

Nie ma podstawy prawnej, pani poseł.

Dziękuję.

Pełny przebieg posiedzenia.