2015 Danuta Pietraszewska

A+

7 kadencja, Posiedzenie nr 36 w dniu 01-03-2012. Pytanie w sprawie rozmów prowadzonych przez stronę rządową z przedstawicielami związków zawodowych, w związku z zapowiadanym na 26 marca strajkiem generalnym w regionie śląskim.

Zgłaszający:

Elżbieta Apolonia Pierzchała
Danuta Pietraszewska
Iwona Śledzińska-Katarasińska

3 punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Pani Minister! Sądzę, że wszyscy wiemy o zapowiadanym na 26 marca strajku generalnym w regionie śląskim. Jak to zwykle bywa, strajk jest działaniem, które jest chyba bardzo trudne dla obu stron, zarówno dla tych, którzy zapowiadają strajk, jak i dla tych, przeciwko którym ten strajk jest organizowany. Zapowiedziom i informacjom towarzyszą jak zwykle informacje prasowe, komentarze, różne wypowiedzi, wywiady i, jak sądzę, narasta atmosfera w związku z sytuacją, której w żaden inny sposób niż poprzez strajk - to jest strajk generalny - nie dało się rozwiązać.

W tle tych zapowiedzi i decyzji, także informacji o uchwałach Komisji Krajowej NSZZ ˝Solidarność˝, pojawiają się zarzuty, że nie było wystarczająco dużo rozmów, że nie dało się porozumieć. Ostatnio nawet w jednym z wywiadów pan przewodniczący ˝Solidarności˝ przyrównał prace nad zmianą Kodeksu pracy toczące się w parlamencie do sposobu czy metod wprowadzania dekretów stanu wojennego. To bardzo poważne oskarżenie i myślę, że nikt z nas nie chciałby uczestniczyć tu, w tym Sejmie (Dzwonek), niezależnie od tego, po której stronie siedzi, w tego typu działaniach.

Wobec tego chciałabym, aby rząd dokładnie przedstawił sytuację i tło rozmów bądź braku tych rozmów, powody, dla których pracownicy, związkowcy zdecydowali się na tak desperacki krok. Parlament ma prawo wiedzieć, jak do tej sytuacji podeszła strona rządowa.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Posłowie! Jeśli chodzi o pytanie o okoliczności, które doprowadziły do tych rozmów, to tak naprawdę stanowiły one pokłosie zwolnień pracowników fabryki Fiat Auto Poland w Tychach. W związku z tym chciałabym przybliżyć przebieg rozmów czy spotkań ze stroną społeczną, jak również działania, które podejmował i które w przyszłości zamierza podjąć rząd. Głównym tematem była tu branża motoryzacyjna, jako że - jak już powiedziałam - kontekst rozmów stanowiła sytuacja fabryki Fiat Auto Poland.

Problematyka dotycząca utrzymania zatrudnienia i ochrony miejsc pracy w zagrożonej zwolnieniami branży motoryzacyjnej w pewnych regionach często stanowiła temat spotkań w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i na innych forach społecznych. Tematyka odnosząca się do branży motoryzacyjnej była także prezentowana na plenarnym posiedzeniu Sejmu, dyskutowano nad nią na posiedzeniach Komisji Gospodarki. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zwolnienia w przypadku fabryki Fiata odbywały się w ramach zawartego między pracodawcą a stroną społeczną porozumienia.

Natomiast jeśli chodzi o działania ze strony rządu, to chciałabym podkreślić, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło działania wspierające zwalnianych pracowników spółki zgodnie z możliwościami, które są określone w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działania te były adresowane do szerokiego kręgu kooperantów funkcjonujących w otoczeniu tyskiej fabryki. Urzędom pracy udostępniono z rezerwy ministra dodatkowe środki z Funduszu Pracy, które przeznaczono na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Powiatowe urzędy pracy złożyły wnioski dotyczące aktywizacji zawodowej 777 osób.

Przyznano już znaczne środki, zwłaszcza powiatowym urzędom pracy w Tychach i Jaworznie, kolejne wnioski są rozpatrywane w Częstochowie, Pszczynie, Sosnowcu, Mysłowicach, Bielsku-Białej i Mikołowie. Chciałabym powiedzieć, że za pomocą tych uruchamianych środków będzie się dofinansowywać podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, szkolenia, prace interwencyjne.

Chciałabym również wspomnieć o bardzo ważnym działaniu, jakim było przygotowanie we współpracy z wojewódzkim i powiatowymi urzędami pracy wniosku do europejskiego funduszu globalizacji. Wniosek dotyczył korzystania z europejskiej ścieżki, co ewentualnie umożliwiłoby odzyskanie zaangażowanych środków. Z inicjatywy ministra pracy i polityki społecznej wspólnie z ministrem rozwoju regionalnego podjęto działania w kierunku uruchomienia specjalnego programu dedykowanego w 100% pracownikom branży motoryzacyjnej, dającego możliwość wsparcia takimi instrumentami jak dotacje, refundacje kosztów tworzenia nowych stanowisk pracy.

Ze strony ministra gospodarki również podjęto działania, które mają na celu osłabienie negatywnych skutków zwolnień grupowych w zakładach, przede wszystkim w Tychach. Chodzi o rozmowy w sprawie możliwości zatrudnienia pracowników zwalnianych z fabryki w Tychach w zakładach skoda Auto. Krakowski Park Technologiczny bierze udział w pracach zespołu do spraw realizacji programów wsparcia dla zwalnianych pracowników firmy Fiat. Chodzi tutaj o spotkania z firmami, które dostały zezwolenie na realizację inwestycji w podstrefie. Są również prowadzone rozmowy z przedstawicielami firmy, która w związku z rozszerzeniem krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej ma zatrudniać w ramach dwóch programów inwestycyjnych ponad 500 nowych pracowników. Chciałabym powiedzieć, że Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej monitorują sytuację gospodarczą, jak również sytuację na rynku pracy.

Natomiast jeśli chodzi o pytanie dotyczące spotkań, które odbywały się na Śląsku w ramach prac i dyskusji strony rządowej z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, chciałabym powiedzieć, że powołano 5 zespołów roboczych (Dzwonek), które w okresie od 13 lutego...

Poseł Elżbieta Apolonia Pierzchała:


Dziękuję bardzo, panie marszałku.

Pani minister, myślę, że do końca chyba pani minister nie odpowiedziała na pytanie zadane przez koleżankę...

(Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska: W ogóle nam nie odpowiedziała.)

...bo odpowiadała pani na temat FSM, natomiast pani poseł pytała o rozmowy. Nie tylko FSM na Śląsku będzie powodem strajku. Ale jeżeli już pani minister mówiła na temat FSM, to ja chciałabym dopytać, co rząd zamierza zrobić dla ludzi, którzy zostali zwolnieni i którzy odchodzą, i co zamierza zrobić, żeby ta sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Strajk na Śląsku zapowiadany przez przewodniczącego Piotra Dudę to również pokłosie rozmów na temat wprowadzenia reformy emerytur górniczych. Wiemy, że rząd prowadził rozmowy ze stroną społeczną i chciałabym wiedzieć, właściwie wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, na czym stanęło, na jakim etapie są w tej chwili rozmowy, na jakim etapie jest reforma emerytur górniczych. Dziękuję.

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska:


Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Nawiążę do pytania pani poseł Katarasińskiej, dlatego że przeszłam do kwestii zespołów roboczych, które pracowały w ramach rozmów strony rządowej z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym. Zespoły robocze od 13 lutego do 8 marca spotykały się w Katowicach i w Warszawie. Było 5 zespołów roboczych: zespół roboczy do spraw przemysłu i rynku pracy - 3 spotkania, zespół roboczy do spraw stabilnego zatrudnienia - 2 spotkania, zespół roboczy do spraw służby zdrowia - 2 spotkania, zespół roboczy do spraw emerytur - również 2 spotkania, zespół roboczy do spraw oświaty - 2 spotkania. Podsumowanie prac zespołów odbyło się 14 marca w Katowicach z udziałem delegacji rządowej.

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące emerytur, to, tak jak powiedziałam, pracował zespół roboczy do spraw emerytur. Natomiast chciałabym podkreślić, że postulaty, które były zgłaszane przez stronę społeczną, nie dotyczyły reformy systemu emerytalnego i systemu emerytur górniczych, podnoszona była jedynie kwestia tzw. emerytur pomostowych w kontekście niedawnej reformy rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i w szczególnym charakterze. Kwestie te monitoruje resort pracy. Jeśli będą potrzebne jakieś informacje, to resort pracy jest gotowy ich udzielić. Tak że jeśli chodzi o emerytury górnicze, to kwestia całego systemu nie była poruszana.

Jeśli chodzi o Fiat Auto Poland, to na początku powiedziałam, jakie działania podejmowaliśmy w odniesieniu do Fiata. Jeśli zaś chodzi o działania na przyszłość, żeby zapobiec podobnej sytuacji, to chciałabym powiedzieć, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży motoryzacyjnej. W ramach tego spotkania z ministrem pracy przygotowano katalog działań pobudzających przemysł i rynek motoryzacyjny w Polsce. Te działania mają być ukierunkowane na poprawę warunków funkcjonowania, zwłaszcza rynku motoryzacyjnego. (Dzwonek) Zawarte w katalogu działania dotyczą obszarów utrzymania aktualnej bazy produkcyjnej, rozszerzenia rynków zbytu dla polskiej produkcji i odmłodzenia parku samochodowego w Polsce.

Chciałabym powiedzieć, że przedstawiciele branży motoryzacyjnej bardzo mocno podkreślają rozwiązania dotyczące systemu podatkowego. Zwracają również uwagę na potrzebę zmian w zakresie uelastycznienia prawa pracy. Akurat w tym zakresie część propozycji dotyczy wydłużenia okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, wprowadzenia możliwości stosowania tzw. ruchomego czasu pracy, umożliwienia rozliczania godzin nadliczbowych w kolejnych okresach rozliczeniowych, umożliwienia wprowadzenia kont czasu pracy, co przedstawiciele branży motoryzacyjnej bardzo mocno podkreślają.

Część z tych propozycji została uwzględniona przez ministra pracy. 5 lutego Rada Ministrów przyjęła i skierowała do sejmu projekt zmian w Kodeksie pracy, który wprowadza ruchomy czas pracy i wydłuża okres rozliczeniowy czasu pracy.

Kwestie dotyczące systemów podatkowych to będą kwestie, nad którymi będziemy dyskutować z udziałem przedstawicieli branży motoryzacyjnej, ale również strony rządowej i przedstawicieli wszystkich zainteresowanych resortów, w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego, który działa w administracji rządowej.

Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska:


Panie marszałku, najmocniej przepraszam, ale - jak sądzę - zaszło jakieś nieporozumienie, dlatego muszę to powiedzieć. Pytanie było kierowane do wicepremiera i ministra gospodarki pana Janusza Piechocińskiego i mimo pewnej satysfakcji związanej z ostatnią fazą odpowiedzi pani minister bardzo bym prosiła o wyczerpującą odpowiedź na piśmie przed strajkiem, ponieważ ja pytałam o strajk, a nie o Fiata.