2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie stopnia zaawansowania przygotowań do egzaminów maturalnych 2006 r

ZAPYTANIE NR 1010
Wpłyneło dnia: 25-04-2006, Ogłoszone dnia: 11-05-2006 - posiedzenie nr 17
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Edukacji i Nauki
Szanowny Panie Ministrze! Na 15. posiedzeniu Sejmu RP, ze względu na ograniczenia czasowe, nie miałam możliwości skierować do Pana Ministra pytań nurtujących zarówno środowisko nauczycielskie, jak i młodzież zdającą w tym roku matury. Pytanie 1. Czy istnieje zagrożenie, iż część nauczycieli egzaminatorów wycofa się z zespołów egzaminacyjnych, ponieważ stawki godzinowe przewidziane przez Ministerstwo Edukacji za pracę przy maturach spowodują, iż nauczyciel zamiast zyskać, straci finansowo? Aby zawrzeć umowę z OKE na pracę przy ustnych egzaminach maturalnych, nauczyciel musi wziąć urlop bezpłatny w macierzystej szkole, gdzie jego stawka za godzinę lekcyjną mieści się w granicach 20-23zł. W zamian podejmuje się kilku- bądź kilkunastogodzinnej dziennej pracy, gdzie za godzinę zegarową otrzymuje 12,64 zł brutto. Według obliczeń nauczycieli na czas matur egzaminator traci codziennie 50-70 zł, ponieważ różnica w stawce godzinowej wynosi 7zł. Jak Ministerstwo zamierza rozwiązać ten problem płacowy nauczycieli egzaminatorów? Pytanie 2. Kto ma płacić nauczycielom egzaminatorom z innych szkół zaproszonych regulaminowo do komisji egzaminacyjnych - OKE - szkoła macierzysta czy szkoła zapraszająca? Pytanie 3. Czy ministerstwo edukacji nie obawia się o wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów 4-letnich techników, jeżeli okręgowe komisje egzaminacyjne podały standardy we wrześniu 2005 r., a procedury w styczniu 2006 r.? Tym samym przez 4 lata uczniowie byli przygotowywani do egzaminów, nie wiedząc, jakie będą standardy. Powinny być one określone przed cyklem edukacyjnym. Pytanie 4. Czy przy naborze na studia przedmioty punktowane nie powinny występować samodzielnie - bez spójnika ˝albo˝, czyli nie: historia albo geografia, matematyka albo fizyka? Ubiegłoroczne doświadczenie uczy, że taka opcja przyczyniła się do porażki wielu kandydatów na studia, bo ocena przedmiotowa uwarunkowana była różnym stopniem trudności egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Mirosław Orzechowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Wpłyneła dnia: 25-05-2006, Ogłoszona dnia: 08-06-2006 - posiedzenie nr 19
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej, Nr SPS-024-1010/06, uprzejmie wyjaśniam: Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych nie potwierdzają nagłaśnianego przez media faktu, jakoby egzaminatorzy nie zamierzali podjąć pracy przy egzaminie maturalnym. Pojedyncze przypadki odmówienia podpisania odpowiedniej umowy z okręgową komisją egzaminacyjną miały miejsce wyłącznie w Warszawie. Lista egzaminatorów w Warszawie jest bogata i nie ma problemu z organizacją egzaminu. Liczba egzaminatorów nie jest zagrożeniem dla przebiegu egzaminu. Przy mniejszej liczbie egzaminatorów z konkretnego przedmiotu sprawdzanie prac trwa nieco dłużej i zamiast np. 2, trwać będzie 3 weekendy (ze względu na to, że egzaminatorzy są - na ogół - czynnymi nauczycielami, prace maturalne sprawdzane są tylko w weekendy). Harmonogram egzaminów jest tak ułożony, że egzaminy, do których przystępują najliczniejsze grupy zdających, zaplanowane są we wcześniejszych terminach. Stąd wydłużenie czasu sprawdzania prac egzaminu pisemnego - jeśli zaszłaby taka potrzeba - nie spowoduje późniejszego zakończenia sesji egzaminacyjnej. Według danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji jest ponad 57 tys. egzaminatorów, w tym ponad 8 tys. egzaminatorów języka angielskiego, około 2 tys. - wiedzy o społeczeństwie, ponad 3 tys. egzaminatorów geografii. Trwają szkolenia i przewiduję, że do ewidencji zostanie jeszcze wpisanych co najmniej dalszych 10 tys. egzaminatorów. W czasie wiosennej sesji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2004/2005 przy egzaminie zdawanym przez 309 tys. absolwentów zatrudnionych było około 25 tys. egzaminatorów spośród 47 tys.` wpisanych do rejestru. W bieżącej sesji wzrosła liczba zdających egzamin maturalny - do blisko 430 tys., przy jednoczesnym zwiększeniu liczby egzaminatorów. Nie ma podstawy do stwierdzenia, że liczba egzaminatorów jest niewystarczająca. Podobnie wygląda sprawa z egzaminem ustnym. W szczególnych przypadkach może dojść do wydłużenia czasu trwania egzaminu ustnego w danej szkole o jeden dzień. Nie wpłynie to na termin zakończenia całego egzaminu maturalnego. Wobec pytań, jakie pojawiły się w związku z propozycją okręgowych komisji egzaminacyjnych skierowaną do dyrektorów szkół i nauczycieli w sprawie zawierania umów dotyczących przeprowadzania ustnej części egzaminu maturalnego, skierowany został 21 kwietnia br. list do starostów, prezydentów miast, dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w którym poinformowano: Przepisy prawa dotyczące zadań szkoły i udziału nauczycieli w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego nie uległy dotychczas zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Zatem sytuacja prawna nauczycieli uczestniczących w procesie egzaminowania jest identyczna jak w roku ubiegłym. Wobec tego udział w przedmiotowym zespole egzaminacyjnym przeprowadzającym część ustną egzaminu maturalnego mieści się w zakresie obowiązków nauczyciela wykonywanych w ramach ogólnego czasu pracy ustalonego w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela. Dostrzegając zwiększony wkład pracy nauczycieli uczestniczących w części ustnej egzaminu maturalnego, pełniących w zakresie oceniania tego egzaminu podobną rolę jak egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oceniający arkusze egzaminacyjne, oraz biorąc pod uwagę niejednolitą praktykę stosowania przez organy prowadzące szkoły obowiązujących przepisów związanych z finansowym aspektem udziału nauczycieli w części ustnej egzaminu maturalnego, a także rozbieżne interpretowanie tych przepisów przez sądy pracy, uznano, że konieczna jest zmiana przepisów ustawowych zmierzająca do jednoznacznego uregulowania sprawy wynagradzania nauczycieli oceniających część ustną egzaminu maturalnego. Projekt odpowiednich zmian w przepisach ustawowych jest w toku prac legislacyjnych. Projektowane zmiany w ustawach mogą jednak zostać uchwalone i wejść w życie nie wcześniej niż w roku szkolnym 2006/2007. W tej sytuacji zdecydowano o przyjęciu przejściowego rozwiązania, które pozwoliłoby środki wygospodarowane w budżecie państwa na 2006 r. przeznaczyć na wypłatę dodatkowych kwot dla nauczycieli uczestniczących w części ustnej egzaminu maturalnego według jednolitych zasad obowiązujących w całym kraju. Zaproponowane stawki wynikają z wysokości środków, jakie na ten cel udało się wygospodarować w budżecie państwa na 2006 r. Zawarcie umów zaproponowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne nie jest obowiązkiem, a jedynie prawem nauczycieli; niepodpisanie umowy nie zwalnia nauczyciela z obowiązku uczestniczenia w części ustnej egzaminu maturalnego, jeżeli zostanie powołany przez dyrektora szkoły do przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. Prace legislacyjne, o których wyżej mowa, są intensywnie prowadzone. Wymienione akty prawne zostaną podpisane i zaczną obowiązywać w możliwie najkrótszym terminie. Wynagradzanie nauczycieli za pracę przy egzaminie maturalnym znajdzie więc jednoznaczne rozstrzygnięcia prawne. Po raz pierwszy w tym roku przeprowadzony zostanie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów 4-letnich techników na podbudowie gimnazjum. Zarówno Ministerstwo, jak i Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz komisje okręgowe dołożyły wszelkich starań, aby egzamin, o którym mowa, jak najlepiej przygotować. Szkoły starały się jak najlepiej zrealizować programy nauczania w konkretnych zawodach, aby należycie przygotować przyszłych absolwentów do sprostania wymogom egzaminacyjnym. Standardy wymagań egzaminacyjnych, wynikające z obowiązujących programów kształcenia, opublikowane zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 66, poz. 580). Treść rozporządzenia określającego standardy wymagań znana była środowisku nauczycielskiemu dużo wcześniej, gdyż toczyły się długie dyskusje dotyczące konkretnych zapisów. Najważniejszy dla nauczyciela i ucznia jest program kształcenia, który musi być w całości zrealizowany i z którego wynikają standardy wymagań. Zgodnie z § 107 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.) informatory zawierające w szczególności opis zakresu egzaminu zawodowego dla danego zawodu oraz kryteriów oceniania, a także form i warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz przykładowe zadania egzaminacyjne są ogłaszane nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. Obowiązujący termin został zachowany. Inne procedury, nieokreślone wymienionym aktem prawnym, zostały ustalone przez dyrektora odpowiednio Centralnej bądź konkretnej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i zamieszczone na ich stronach internetowych, zgodnie z ustaleniami przywołanego wyżej rozporządzenia. Jednocześnie wyjaśniam, że zasady rekrutacji na studia nie są stanowione centralnie, a przyjmowane w formie uchwał senatów poszczególnych uczelni. Ministerstwo nie może niczego w tym zakresie zalecić szkołom wyższym, zwłaszcza po rozdzieleniu ministerstw. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego są konsultowane ze środowiskiem akademickim i wypracowuje się optymalne rozwiązania. Przy najbliższej zmianie obowiązujących zasad rozważona zostanie sugestia Pani Poseł. Z poważaniem Sekretarz stanu Mirosław Orzechowski