2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie zaawansowania prac programowych i legislacyjnych w przedmiocie ochrony interesu gmin górniczych i przedsiębiorstw górniczych w związku z wygaśnięciem mocy obowiązującej art. 30 ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

ZAPYTANIE NR 1226
Wpłyneło dnia: 30-05-2006, Ogłoszone dnia: 22-06-2006 - posiedzenie nr 20
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Gospodarki
W interpelacji nr 1661 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie prolongaty działania art. 30 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz 2037) zwróciłam uwagę na konieczność przedłużenia działania art. 30 ww. ustawy. Zaniedbanie tej kwestii może kosztować gminy górnicze znaczne uszczuplenie dochodów budżetowych. Chodzi o zapis zwalniający te gminy w latach 2003-2006 z ˝wpłat do budżetu państwa przeznaczonych na zwiększenie subwencji ogólnej do przypadającego jej części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego˝. Zapis ten wynika z ekologicznego charakteru tej opłaty oraz faktu, iż uzyskiwane z opłaty dochody jedynie w niewielkim stopniu kompensują koszty, jakie ponoszą społeczności lokalne z tytułu działalności górniczej. W odpowiedzi na ww. interpelację Pan Minister zapewnił, iż opracował stosowne dokumenty zmierzające do ochrony interesu gmin górniczych i przedsiębiorstw górniczych i przedłoży je do akceptacji Komitetowi Rady Ministrów. Ponieważ ustawa wygasa 30 czerwca 2006 r., zapytuję Pana Ministra o decyzję Rady Ministrów w sprawie Pańskich propozycji. Czy i na jakim etapie są prace programowe w ww. sprawie? Czy rozpoczęto stosowną procedurę legislacyjną? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Piotr Grzegorz Woźniak - minister gospodarki
Wpłyneła dnia: 26-06-2006, Ogłoszona dnia: 20-07-2006 - posiedzenie nr 22
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej przekazaną przy piśmie z dnia 30 maja br. (znak: SPS-024-1226/06) w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, a przede wszystkim utrzymania po 2006 r. przepisu art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 z późn. zm.), zwalniającego gminy górnicze z dokonywania wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej przypadającej części opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego... regulują zagadnienia związane z prowadzoną restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego. Większość tych przepisów straci swoją moc obowiązywania z końcem 2006 r., w tym przepisy art. 30 i art. 31 dotyczące szczególnych uprawnień gmin górniczych. Pragnę poinformować, że gminy górnicze, a szczególnie Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, jest od wielu lat partnerem dla rządu w sprawach związanych z restrukturyzacją sektora górnictwa węgla kamiennego. Stowarzyszenie to już w roku ubiegłym w Uchwale XII Zgromadzenia Nr XII/70/2004 dnia 23 listopada 2004r. podniosło kwestię dotyczącą zmian przepisu art. 30 omawianej ustawy umożliwiającego zwolnienie z wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej dochodów gmin (z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego) powiększonych o dochody pochodzące ze spłaty zaległych zobowiązań z tego samego tytułu. Pragnę poinformować, że obecnie trwają prace koncepcyjne i analityczne dotyczące opracowania planu funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego po 2006 r. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż prace te wskażą na konieczność nowelizacji ww. ustawy lub przygotowania nowych rozwiązań prawnych, na podstawie których będą mogły być realizowane zadania określone w tym planie. W pracach nad opracowaniem planu funkcjonowania sektora po 2006 r. rozważana jest również możliwość utrzymania przepisu art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego... w związku z faktem, iż zaległości przedsiębiorstw górniczych będę regulowane aż do roku 2009 włącznie. Z poważaniem Minister Piotr Grzegorz Woźniak