2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie zasad finansowania śląskiej Policji

ZAPYTANIE NR 1259
Wpłyneło dnia: 07-06-2006, Ogłoszone dnia: 22-06-2006 - posiedzenie nr 20
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Szanowny Panie Ministrze! Rząd nieustannie zapewnia, iż zadba o poziom bezpieczeństwa obywateli, że funkcjonariusze Policji ˝wyjdą zza biurek na ulice˝, że ograniczy się biurokrację na rzecz aktywności bezpośredniej zapewniającej mieszkańcom większe bezpieczeństwo. Obraz rzeczywistości dotyczącej ww. problemu nasuwa wiele wątpliwości. Każdy obywatel jest w stanie stwierdzić, że nasze komisariaty i ich wyposażenie są w opłakanym stanie. Brakuje środków finansowych nawet na paliwo dla radiowozów patrolujących najbardziej niebezpieczne okolice. Szczególnie trudna sytuacja Policji występuje na Śląsku. W związku z powyższym pragnę zadać Panu Ministrowi następujące pytania: W jaki sposób są rozdzielane środki finansowe na komendy wojewódzkie Policji w Rzeczypospolitej Polskiej? Według jakiego algorytmu są one wyliczane? Czy prawdą jest, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca regionu Policja na Śląsku otrzymuje najmniej spośród wszystkich regionów? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Władysław Stasiak - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wpłyneła dnia: 13-07-2006, Ogłoszona dnia: 24-08-2006 - posiedzenie nr 23
Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 13 czerwca 2006 r. (sygn. SPS-024-1259/06) przekazującego zapytanie Posła na Sejm RP Pani Danuty Pietraszewskiej w sprawie zasad finansowania śląskiej Policji, uprzejmie przedstawiam następujące informacje. Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi do roku 2003 komendy powiatowe Policji były powiatowymi budżetowymi jednostkami organizacyjnymi. Budżet dla komend wojewódzkich i powiatowych Policji planowali wojewodowie. Środki dla jednostek powiatowych przekazywane były samorządom w postaci dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Komenda Główna Policji - jako dysponent II stopnia środków budżetu państwa - finansowała jedynie szkoły policyjne, centralne zakupy sprzętu i materiałów, fundusz operacyjny oraz utrzymanie centrali. Obowiązujące ówcześnie przepisy powodowały, że Komendant Główny Policji nadzorujący podległe jednostki miał znacznie ograniczoną możliwość kierowania finansami w całej formacji. Takie rozwiązanie wiązało się m.in. z brakiem możliwości dokonywania oceny sposobu rozdysponowania środków finansowych pomiędzy jednostki terenowe Policji, z uwzględnieniem stopnia zagrożenia przestępczością występującą na danym terenie. Wejście w życie ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 200, poz. 1688) pozwoliło na zmniejszenie liczby dysponentów budżetu państwa i bardziej racjonalne wykorzystanie środków finansowych. Od roku 2003 systematycznie dokonywane są korekty planów finansowych prowadzące do zwiększenia środków przeznaczanych dla Policji. W miarę możliwości zwiększany jest budżet jednostek podległych Komendzie Głównej Policji, w tym w województwie śląskim. Środki finansowe na wydatki rzeczowe oraz inwestycyjne dla jednostek Policji na terenie całego kraju rozdzielane są następująco: 95% środków przydziela się proporcjonalnie do stanu etatowego policjantów, 2% według wskaźników powierzchni województw, a 3% na zadania dodatkowe. W ramach planu inwestycyjnego na rok 2005 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zabezpieczono środki finansowe na 21 przedsięwzięć inwestycyjnych, co stanowi 22% liczby zadań inwestycyjnych wszystkich komend wojewódzkich w kraju. W 2006 r. KWP w Katowicach otrzymała (w ramach planu inwestycyjnego) środki finansowe stanowiące około 6% nakładów inwestycyjnych wszystkich komend wojewódzkich Policji. Dysponuje także środkami przekazanymi przez władze samorządowe (Urząd Gminy Bieruń, Urząd Miasta Mysłowice, Urząd Miasta Racibórz), realizując 16 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 84 000 tys. zł. Działalność remontowa realizowana jest w ramach własnego budżetu, ze środków przekazanych przez Komendę Główną Policji, środków przekazanych przez samorząd terytorialny oraz z wojewódzkich i powiatowych funduszy ochrony środowiska. Należy zaznaczyć, iż KWP w Katowicach pod wzglądem wysokości nakładów inwestycyjnych w 2005 r. plasuje się na drugim miejscu w kraju. W odniesieniu do powierzchni obiektów służbowych nakłady jednostkowe na działalność remontową w 2005 r. były wyższe od średniej wartości obliczanej dla komend wojewódzkich Policji. Zgodnie z ustawą budżetową na 2006 r. istnieje możliwość dodatkowego przyznania z budżetu państwa na działalność remontową komend powiatowych i miejskich Policji kwoty w wysokości 70 000 tys. zł. Uzależnione jest to od wysokości oszczędności związanych z obsługą zadłużenia zagranicznego i krajowego Skarbu Państwa. W przypadku przyznania dodatkowych środków dla Policji stosowna kwota zostanie zabezpieczona dla garnizonu śląskiego Policji. Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) istnieje możliwość uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe. Podkreślić jednak należy, że dofinansowywanie Policji przez podmioty spoza administracji publicznej będzie przedmiotem szczególnego monitorowania ze względu na wymóg zachowania integralności formacji. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Władysław Stasiak