2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie planowanych zmian w ośrodkach regionalnych TVP

ZAPYTANIE NR 1808
Wpłyneło dnia: 10-10-2006, Ogłoszone dnia: 26-10-2006 - posiedzenie nr 27
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
W związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami dotyczącymi przekształcenia TVP3 w całodobowy kanał informacyjno-publicystyczny TVP-Info i tym samym ograniczenia roli ośrodków regionalnych, proszę Pana Ministra o wyjaśnienie kilku zasadniczych kwestii. Najważniejsza dotyczy realizacji programów regionalnych przez nowy kanał. Czy powstanie wspomnianego kanału tematycznego będzie wiązało się z likwidacją popularnych i lubianych od wielu lat programów w Telewizji Katowice? Na jakiej zasadzie programy wyprodukowane w ośrodkach regionalnych przedstawiane będą telewidzom na antenie TVP-Info? Czy aby zachować zapisy ustawy o radiofonii i telewizji, już 20-minutowy program z regionu, wyemitowany w nowym kanale, będzie spełniał wymagania ustawy? Telewizja publiczna swoją pozycję opierać powinna na sile swoich ośrodków regionalnych, tym różni się od telewizji komercyjnych. Nikt nie zabrania tworzenia kanału informacyjnego, ale nie można dopuścić do tworzenia go na bazie telewizji regionalnej. Jak mieszkańcy mają uczyć się patriotyzmu dla kraju, skoro narzędzie kształtowania patriotyzmu regionalnego, czyli szacunku i wiedzy o rodzimej ziemi, przestanie istnieć? Czy o regionalności będą decydować włodarze telewizji, uznając poprzez emisje określonych programów wyprodukowanych przez regionalne ośrodki, co jest istotne dla mieszkańców śląska lub innego regionu? Czy przypadkiem decyzja o ograniczeniu czasu dla śląska i programów o naszej małej ojczyźnie nie jest zamachem na ochronę tożsamości regionalnej? Pomysł ograniczenia swobody ośrodków regionalnych jest pomysłem złym i niebezpiecznym. Powraca po raz kolejny w krótkim czasie. Próbował go realizować już rząd wywodzący się z SLD. Codzienne wydaniaa ˝Aktualności˝ są dla setek tysięcy mieszkańców województwa śląskiego głównym źródłem informacji o życiu i problemach codziennych województwa, gmin i powiatów. Nie wyobrażam sobie, żeby ten i wiele innych programów z dnia na dzień zniknęło z ekranów śląskich telewizorów. Jeszcze jedno ważne pytanie. Czy zapowiadane przekształcenia oznaczać też będą utratę miejsc pracy dla pracowników regionalnych ośrodków telewizji? Z poważaniem Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jarosław Sellin - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wpłyneła dnia: 31-10-2006, Ogłoszona dnia: 16-11-2006 - posiedzenie nr 28
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej (sygn. SPS-024-1808/06) w sprawie planowanych zmian w ośrodkach regionalnych TVP, uprzejmie przekazuję informacje uzyskane od Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pani Elżbiety Kruk, przekazane przy piśmie z dnia 24 października 2006 r. (sygn. KRRiT-073-34/3126/06-2). Jak wyjaśniła na wstępie Pani Przewodnicząca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie otrzymała jeszcze wniosku zarządu spółki Telewizja Polska S.A. o koncesję na kanał informacyjny. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stwierdziła, że swą wiedzę o tym przedsięwzięciu KRRiT czerpie wyłącznie z wypowiedzi Prezesa Bronisława Wildsteina. 18 października 2006 r. w siedzibie KRRiT odbyło się spotkanie z zarządem TVP, na którym poruszany był - z inicjatywy KRRiT - temat kanałów tematycznych. W związku z polityką koncesyjną prowadzoną przez radę Prezes TVP zobowiązał się do przedstawienia dokumentu omawiającego strategię Telewizji Polskiej S.A. w dziedzinie uruchamiania kolejnych kanałów tematycznych. Przedstawiając dotychczas ujawnione nam informacje w tej dziedzinie, Pani Przewodnicząca zaznaczyła, że KRRiT nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie szczegółowe pytania Poseł Danuty Pietraszewskiej. Zagadnienia związane z zatrudnieniem osób w oddziale TVP w Katowicach czy dotyczące zasad przedstawiania widzom produkcji regionalnej są wewnętrzną sprawą Zarządu TVP i nie znajdują zazwyczaj odzwierciedlenia we wnioskach, które KRRiT otrzymuje. Z informacji, jakich Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji udzielił na wspomnianym wyżej spotkaniu 18 października br. Prezes Bronisław Wildstein wynika, że Telewizja Polska S.A. zamierza utworzyć tematyczny kanał informacyjny na bazie oddziałów terenowych, jednak bez zmniejszenia zakresu produkcji telewizji regionalnych. Kanał pod roboczą nazwą TVP Info docelowo ma być nadawany 24 godziny na dobę. Będzie finansowany między innymi z oszczędności uzyskanych w wyniku reformy oddziałów terenowych oraz z funduszy unijnych. Prezes Zarządu Telewizji Polskiej SA Bronisław Wildstein mówił także o projektowanym kanale informacyjnym podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, które odbyło się 22 sierpnia 2006 r. Również wtedy zadeklarował wyraźnie, że nie zamierza likwidować programów regionalnych ani przekształcać ich w jeden program, lecz pozostawi je w obecnym wy'miarze czasowym, a nawet jest otwarty na wydłużenie ich czasu nadawania. Przewodnicząca zaznaczyła również, że Telewizja Polska S.A. wypełnia swój podstawowy obowiązek wobec regionów poprzez tworzenie i rozpowszechnianie programów regionalnych (art. 21 ust 1a, pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji). Jest to jedno z zadań telewizji publicznej wynikających z realizacji misji zdefiniowanej w art. 21 ust. 1. Ustawodawca do wyko'nywania tego zadania w art. 30 ust. 1 wyznaczył oddziały terenowe TVP SA. Obecnie Telewizja Polska SA posiada 16 oddziałów terenowych, których siedziby znajdują się w miejscowościach wymienionych w znowelizowanym w 2004 r. art. 26 ustawy o radiofonii i telewizji. Dopóki istnieją w ustawie o radiofonii i telewizji wymienione wyżej zadania, Telewizja Polska S.A. ma obowiązek tworzyć i rozpowszechniać programy regionalne. Z informacji będących w posiadaniu KRRiT wynika, że oddziały terenowe w ubiegłym roku rozpowszechniały średnio w ciągu doby 19 godzin programu regionalnego. Audycje, które zawierały treści dotyczące życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, oraz które odzwierciedlały wartości, tradycję i tożsamość społeczności regionalnych, zajmowały w ciągu doby 3,5 godziny. Pozostały czas rozpowszechniania zajmował program tworzony centralnie zbudowany z audycji informacyjnych, publicystycznych, transmisji z obrad Sejmu, filmów fabularnych i dokumentalnych, audycji rozrywkowych, sportowych i religijnych. Ta część programu regionalnego z racji swojego charakteru nie zawierała takich audycji, których celem byłoby dostarczanie społecznościom zamieszkującym poszczególne regiony informacji o wydarzeniach w regionie (społecznych, gospodarczych, politycznych, sportowych, kulturalnych, religijnych, itp.). W pierwszych latach istnienia spółki akcyjnej Telewizja Polska oddziały tere'nowe miały dużą autonomię w zakresie kształtowania programów regionalnych. W myśl tej koncepcji, każdy z oddziałów terenowych mógł tworzyć swój program z audycji wyprodukowanych samodzielnie oraz z audycji i filmów zakupionych centralnie. Dopiero od 1998 r., kiedy koncepcję wspólnej polityki programowej i zakupowej zastąpiono koncepcją pasma wspólnego, oddziały terenowe utraciły całkowicie wpływ na sposób kształtowania i zawartość części programu, która była tworzona centralnie. Oddziały terenowe od tego czasu mogły już tylko samodzielnie tworzyć część programu tzw. program własny. 3 marca 2002 r. wdrożono kolejną koncepcję programową o nazwie TVP 3 Regionalna. Od tego dnia czas przeznaczony na programy samodzielnie realizowane przez oddziały terenowe skrócił się do 3,6 godziny w ciągu doby. W opinii KRRiT sens istnienia telewizji publicznej powinien leżeć przede wszystkim w tworzeniu i rozpowszechnianiu programów regionalnych, bowiem żaden z nadawców koncesjonowanych z przyczyn finansowych nie podejmie się trudu tworzenia programów regionalnych. Obecność takich programów w ofercie telewizji publicznej jest poważnym atutem. Niezwykle ważną rzeczą jest zakończenie projektu kanału tematycznego TVP Info. Podnoszenie jakości informacji w mediach publicznych to priorytet misji tych mediów. Jest również odpowiedzią na potrzeby społeczne, co sprawia, że inicjatywa ta posiada stałe poparcie KRRiT. Mam nadzieję, że uzna Pan Marszałek powyższe wyjaśniania za wystarczające. Z poważaniem Sekretarz stanu Jarosław Sellin