2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie możliwości nowelizacji art. 46 a ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska

ZAPYTANIE NR 2154
Wpłyneło dnia: 24-01-2007, Ogłoszone dnia: 15-02-2007 - posiedzenie nr 34
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Środowiska
Zgodnie z art. 46a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późniejszymi zmianami) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tylko i wyłącznie dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7 pkt 1 ustawy. Z kolei zgodnie z art. 56 ust. 1 ww. ustawy właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szanowny Panie Ministrze! Mając na uwadze wyżej wymienione zapisy ustawy, zapytuję: Czy zasadnym byłoby wymaganie dołączenia do wniosku wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, dla każdego przedsięwzięcia, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? Czy ujednolicenie zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska pozwoliłoby na uniknięcie rozbieżności pomiędzy interpretacją przepisów przez zainteresowanych w zakresie dot. dołączania do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Agnieszka Bolesta - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Wpłyneła dnia: 14-02-2007, Ogłoszona dnia: 01-03-2007 - posiedzenie nr 35
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie poseł Danuty Pietraszewskiej, pismo znak: SPS-024-2154/07, w sprawie możliwości nowelizacji art. 46a ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, uprzejmie informuję. Zgodnie z art. 46a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (zwanej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach) należy dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Wymóg ten ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojewoda. Rozwiązanie takie zostało przyjęte z uwagi na fakt, iż wojewoda nie dysponuje materiałami planistycznymi dotyczącymi danego terenu, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wypis i wyrys z planu miejscowego jest niezbędny do sprawdzenia zgodności z tym planem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. W przeciwieństwie do wojewody wójt (burmistrz, prezydent miasta), wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, ma nieograniczony dostęp do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bez konieczności zobowiązywania wnioskodawcy do dołączenia wpisu i wyrysu z planu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego uchwalanym, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), przez radę gminy. Plan miejscowy jest dostępny do wglądu w urzędzie gminy i każdy może żądać wydania wypisu lub wyrysu z planu (art. 30 ww. ustawy). W przypadku zobowiązania wnioskodawcy do dołączenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach materiały te inwestor otrzymałby w tym samym urzędzie, w którym następnie złożyłby wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Rozwiązanie takie budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia racjonalności postępowania i konieczności ograniczenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców. W tym kontekście należy także podkreślić, iż z uzyskaniem wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się konieczność uiszczenia opłaty skarbowej. Wysokość tej opłaty określona jest w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), w części nr I w ust. 51. Z tego względu nałożenie obowiązku dołączania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, składanego do organu gminy, naraziłoby inwestorów również na niepotrzebne koszty. Jeżeli chodzi natomiast o przypadek, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest przez starostę, to dotyczy on, zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, wyłącznie przedsięwzięć polegających na scaleniu, wymianie lub podziale gruntów. Przedsięwzięcia takie wymagają decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.). A w takim przypadku, w myśl art. 46a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. Przepisy ustawy określające wymagania dla wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji nie mają tu więc zastosowania. Jednocześnie należy podkreślić, iż przepis art. 46a ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska jednoznacznie wskazuje, iż wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyłącznie w przypadku, gdy organem właściwym do wydania tej decyzji jest wojewoda. Niezrozumiałym jest więc, na jakim tle mogłyby powstać w praktyce rozbieżności w interpretacji przepisów w tym zakresie. Z uwagi na powyższe wprowadzenie obowiązku dołączenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do każdego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy uznać za niezasadne. Z poważaniem Podsekretarz stanu Agnieszka Bolesta