2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie nowelizacji niektórych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu

ZAPYTANIE NR 2155
Wpłyneło dnia: 24-01-2007, Ogłoszone dnia: 15-02-2007 - posiedzenie nr 34
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Środowiska
Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przepisu nie stosuje się do okazjonalnych uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu. W myśl art. 115a cytowanej ustawy w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeqD lub LAeqN. Szanowny Panie Ministrze! Czy imprezami okazjonalnymi są imprezy organizowane raz na tydzień, raz na miesiąc? Czy nie należałoby doprecyzować pojęcia ˝imprezy okazjonalne˝? Czy sprawca hałasu, w przypadku jakichkolwiek interwencji mieszkańców związanych z nadmiernym hałasem przenikającym do środowiska, nie winien ponosić kosztów związanych z wykonaniem pomiarów? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Agnieszka Bolesta - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Wpłyneła dnia: 22-02-2007, Ogłoszona dnia: 01-03-2007 - posiedzenie nr 35
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 31.01.2007 r., znak: SPS-024-2155/07, przekazujące zapytanie poselskie poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 15.01.2007 r., dotyczące interpretacji przepisów art. 156 i 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2006 r. nr 129, poz. 902, z późn. zm.) oraz kwestii ponoszenia opłat za wykonywanie pomiarów hałasu w środowisku, uprzejmie przedkładam, co następuje. Uroczystości, o których mowa w art. 156 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a więc okazjonalne uroczystości oraz uroczystości i imprezy związane z kultem religijnym, imprezy sportowe, handlowe, rozrywkowe i inne legalne zgromadzenia są uroczystościami/imprezami, dla przeprowadzenia których wymagane jest uzyskanie, z mocy przepisów szczególnych (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /DzU z 2005 r. nr 108, poz. 909/), stosownego zezwolenia organu samorządu terytorialnego właściwego ze względu na miejsce przeprowadzania imprezy. Stąd o fakcie, czy dana uroczystość ma charakter okazjonalny, może decydować tylko organ samorządu terytorialnego wydający przedmiotowe zezwolenie. Przed wydaniem niniejszego zezwolenia organ ten bierze bowiem pod uwagę m.in. bilans zysków i strat, jakie przedmiotowa uroczystość/impreza niesie dla konkretnego terenu i konkretnej społeczności. W niniejszym bilansie zasadne wydaje się również uwzględnienie wpływu przedmiotowej uroczystości na środowisko. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie dają legitymacji do określania, w drodze decyzji administracyjnej, dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska w trakcie trwania uroczystości/imprez, o których mowa w art. 156 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jednocześnie ze względu na fakt, że istotą ww. uroczystości/imprez jest znaczna emisja hałasu do środowiska, przekraczająca dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, nie znajduje się uzasadnienia celowości wykonywania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska pomiaru hałasu w środowisku w trakcie trwania takiej imprezy/uroczystości. Ponadto pragnę wyjaśnić, że przepisy z dziedziny ochrony środowiska nie nakładają w sposób automatyczny na podmioty emitujące hałas do środowiska obowiązku ponoszenia kosztów za wykonanie pomiarów hałasu w środowisku, a w szczególności za wykonanie pomiarów wnioskowanych przez osoby narażone na przedmiotowy hałas. Koszt pomiarów, o których mowa w art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska, spoczywa na podmiotach upoważnionych z mocy tego przepisu do ich przeprowadzenia. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (DzU z 2002 r. nr 112, poz. 982, z późn. zm.) koszt pomiarów, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań środowiska, ponoszą jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszenia tych wymagań. Przez pomiary, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań środowiska, należy rozumieć pomiary charakteryzujące oddziaływanie na środowisko podmiotów posiadających decyzje/pozwolenia określające warunki korzystania ze środowiska. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów (DzU nr 71, poz. 495) określa warunki i sposób ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Wysokość przedmiotowych kosztów ustala, w drodze decyzji, organ Inspekcji Ochrony Środowiska stwierdzający naruszenie wymagań ochrony środowiska (art. 18 ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). Z poważaniem Podsekretarz stanu Agnieszka Bolesta