2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie sytuacji Kliniki Chirurgii i Naczyń, funkcjonującej w strukturze Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

ZAPYTANIE NR 3081
Wpłyneło dnia: 11-07-2007, Ogłoszone dnia: 23-08-2007 - posiedzenie nr 46
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze! Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, funkcjonująca w strukturze Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, od 15 lat, przez 2 tygodnie w miesiącu, pełni ostre dyżury naczyniowe dla mieszkańców woj. śląskiego. W ten sposób zapewnia, w przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, kompleksową diagnostykę oraz zabiegi interwencyjne z zakresu chorób układu naczyniowego. W wyniku pełnienia ostrych dyżurów naczyniowych każdego roku w bardzo szybkim tempie wzrasta liczba hospitalizacji, wynikających z przyjęć pacjentów w tzw. trybie nagłym. Jednak wzrost liczby hospitalizacji nie znajduje odzwierciedlenia w poziomie finansowania działalności Kliniki przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Limity świadczeń wykonywanych przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Naczyń, określone w umowach z NFZ, od 4 lat pozostają na niezmienionym poziomie, a wręcz są systematycznie obniżane: - w 2005 r. wartość umowy wynosiła 791 574 pkt, - w 2006 r. - 765 858 pkt, - w 2007 r. - 743 869 pkt. Z tego też względu, aby realizowane były obowiązki wynikające z pełnienia dyżurów, a jednocześnie nie były przekraczane limity, Klinika musiała w znacznym stopniu ograniczyć ilość przyjęć pacjentów w tzw. trybie planowym. Efektem tych działań stało się wydłużenie list pacjentów oczekujących na hospitalizację i wykonywanie zabiegów operacyjnych oraz czasu oczekiwania na przyjęcie do Kliniki. Liczba chorych oczekujących aktualnie wynosi 500 osób, a czas oczekiwania na planowe przyjęcia - 10 miesięcy. Tak znaczne ograniczenie dostępności do świadczeń medycznych niesie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Dramatycznie niski poziom finansowania Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń sprawił, że mieszkańcy regionu śląskiego leczeni z powodu powikłań miażdżycy w praktyce utracili dostęp do wysokospecjalistycznych świadczeń angiologicznych i angiochirurgicznych, a otrzymanie właściwej pomocy lekarskiej możliwe jest dopiero w ostatnim stadium choroby, gdy zagraża ona już bezpośrednio życiu pacjenta. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, dysponująca nowoczesnym sprzętem i aparaturą medyczną, jak również wysoko wykwalifikowaną, doskonale wyszkoloną kadrą specjalistów angiologów, jest jednym z zalewie dwóch ośrodków na terenie Śląska, które są kompetentne do pełnienia dyżurów naczyniowych. Aby możliwe było dalsze pełnienie tych dyżurów, przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom dostępu do zabiegów wykonywanych w trybie planowym, konieczne jest zwiększenie kontraktu Kliniki o co najmniej 300 000 pkt. W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy możliwe jest renegocjowanie zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umów i zwiększenie ustalonych w nich limitów w taki sposób, aby w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Górnośląskiego Centrum Medycznego możliwe było pełnienie dyżurów naczyniowych, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu pacjentów do zabiegów wykonywanych w trybie planowym? Z poważaniem Posłanki Elżbieta Pierzchała, Danuta Pietraszewska i Ewa Więckowska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Bolesław Piecha - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 20-08-2007, Ogłoszona dnia: 06-09-2007 - posiedzenie nr 47
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie Pani Poseł Elżbiety Pierzchały, Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej i Pani Poseł Ewy Więckowskiej z dnia 25 czerwca 2007 r., przekazane przy piśmie Pana Wojciecha Olejniczaka, Wicemarszałka Sejmu, z dnia 25 lipca 2007 r., znak: SPS-024-3081/07, w sprawie Kliniki Chirurgii i Naczyń, funkcjonującej w strukturze Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji. Warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarządzeniach prezesa NFZ dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach. Zgodnie z art. 132 ust. 1 ww. ustawy podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego funduszu. Przy czym, z uwagi na fakt, iż środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej są ściśle określone, w każdej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa się maksymalną kwotę zobowiązania płatnika wobec świadczeniodawcy (art. 136 ww. ustawy), a suma wszystkich kwot zobowiązań wobec realizatorów danego rodzaju świadczeń, zgodnie z przepisem art. 132 ust. 5 ww. ustawy, nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w planie finansowym funduszu. Niemniej podczas obowiązywania umowy, zgodnie z brzmieniem przepisu § 42 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 197, poz. 1643), każda ze stron umowy może w uzasadnionych przypadkach wnioskować na piśmie o zmianę warunków umowy. Na wniosek świadczeniodawcy kwota zobowiązania ustalona dla jednego lub kilku zakresów świadczeń objętych umową może ulec zwiększeniu przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania dla pozostałych zakresów świadczeń. Odnosząc powyższe do zasygnalizowanej w zapytaniu Pań Posłanek potrzeby zwiększenia wartości umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie chirurgii naczyniowej, zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach a Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, która zgodnie z informacjami przedstawionymi w przedmiotowym zapytaniu jest w ostatnich latach systematycznie zaniżana, uprzejmie informuję, że minister zdrowia w ramach nadzoru sprawowanego nad działalnością funduszu wystąpił do Śląskiego OW NFZ celem uzyskania stanowiska w tej sprawie. Z wyjaśnień złożonych przez Śląski OW NFZ wynika, że pierwotna wartość umowy zawartej z ww. świadczeniodawcą w zakresie chirurgii naczyniowej w latach 2005, 2006 i 2007 wynosiła odpowiednio: 7 346 300 zł, 7 346 290 zł i 7 438 690 zł. W wyniku renegocjacji przeprowadzonych z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach przez Śląski OW NFZ wartość umowy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie chirurgii naczyniowej, w 2005 r. została zwiększona do 7 915 740 zł, w 2006 r. wyniosła 7 658 580 zł, a obecnie, po renegocjacjach przeprowadzonych w dniu 14 czerwca br., wynosi 7 938 690 zł. W przypadku wzrostu środków finansowych w rodzaju: leczenie szpitalne, Śląski OW NFZ nie wykluczył podjęcia kolejnych działań na rzecz zwiększenia wartości ww. umowy. Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami w dniu 2 sierpnia br. do Śląskiego OW NFZ wpłynął wniosek dyrektora SP Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach o dokonanie zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, polegającej na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla kilku zakresów świadczeń, w tym dla zakresu chirurgii naczyniowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania funduszu wobec świadczeniodawcy w innych zakresach świadczeń. Przedmiotowy wniosek jest obecnie analizowany przez Śląski OW NFZ. Rozpatrując zgłoszony problem w kontekście dostępności świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należy podkreślić, iż zgodnie z art. 29 i 30 przywołanej na wstępie ustawy świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i szpitala spośród świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co umożliwia dokonanie wyboru świadczeniodawcy, u którego czas oczekiwania na określone świadczenie opieki zdrowotnej jest najkrótszy. Informacje o prowadzonych przez świadczeniodawców listach oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej są publikowane na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego funduszu właściwego ze względu na miejsce udzielenia świadczenia oraz aktualizowane co najmniej raz w miesiącu. Narodowy Fundusz Zdrowia jest zobowiązany do udzielania świadczeniobiorcom, na ich żądanie, informacji na temat list oczekujących i średnim czasie oczekiwania. W związku z powyższym w odpowiedzi na pytanie Pań Posłanek dotyczące dostępności świadczeniobiorców do planowanych zabiegów operacyjnych pragnę zaznaczyć, że obowiązujące przepisy prawa, określając zasady tworzenia kolejek oczekujących oraz przyznając świadczeniobiorcom swobodę wyboru lekarza specjalisty i szpitala, gwarantują sprawiedliwy, równy i przejrzysty dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Niemniej należy mieć na uwadze, iż możliwości korzystania z zasobów ochrony zdrowia warunkują określone środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym funduszu, przy czym w ocenie Śląskiego OW NFZ poziom zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii naczyniowej jest na terenie województwa śląskiego optymalny w stosunku do posiadanych na ten cel środków finansowych. Sytuacja ta dotyczy zarówno zabezpieczenia przedmiotowych świadczeń w ramach umowy zawartej z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, jak również świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej realizowanych przez innych świadczeniodawców działających na terenie województwa śląskiego na podstawie umowy z NFZ. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Bolesław Piecha