2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie niewydawania zaświadczeń o uprawnieniu do prowadzenia pojazdów w trakcie oczekiwania na wymianę dokumentu prawa jazdy

ZAPYTANIE NR 3338
Wpłyneło dnia: 11-02-2009, Ogłoszone dnia: 19-02-2009 - posiedzenie nr 36
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Infrastruktury
Nabywając uprawnienia do prowadzenia pojazdu mechanicznego, musimy się liczyć z długim terminem oczekiwania na wydanie dokumentu prawa jazdy. Podobnie rzecz się ma w przypadku wymiany dokumentu na nowy bądź wydania duplikatu prawa jazdy w przypadku kradzieży lub zgubienia. Problem stanowi fakt, że na czas wydania nowego dokumentu stare prawo jazdy jest zabierane, a urząd nie wydaje żadnego zaświadczenia, które potwierdzałoby uprawnienia do kierowania pojazdami. W ten sposób na okres od 10 do 14 dni (tyle czeka się na nowe prawo jazdy) odbierane są uprawnienia, których osoby nie straciły. Kierowca zawodowy, który stanąłby przed takim problemem, musiałby na czas wydawania nowego dokumentu zaprzestać wykonywania swojego zawodu, tym samym ponosiłby straty. Taka sytuacja jest niezwykle kłopotliwa dla każdego zmotoryzowanego obywatela naszego państwa. Szanowny Panie Ministrze! Czy rząd wprowadzi udogodnienia dla osób czekających na wydanie nowego dokumentu prawa jazdy? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Tadeusz Jarmuziewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Wpłyneła dnia: 25-02-2009, Ogłoszona dnia: 05-03-2009 - posiedzenie nr 37
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na otrzymane przy piśmie z dnia 12.02.2009 r., nr SPS-024-3338/09, zapytanie poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie niewydawania zaświadczeń o uprawnieniu do prowadzenia pojazdów w trakcie oczekiwania na wymianę dokumentu prawa jazdy, uprzejmie informuję, że ani Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu z dnia 8 listopada 1968 r., ani dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (91/439/EWG) nie przewidują innego niż prawo jazdy dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Prawo jazdy jest dokumentem, który ze względu na zakres wynikających z niego uprawnień oraz zawartych danych osobowych podlega szczególnym zabezpieczeniom i ochronie, zwłaszcza przed podrobieniem lub sfałszowaniem. Stąd też jego produkcja obwarowana jest szeregiem szczególnych przepisów, w części o charakterze niejawnym. Składając wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia, osoba nie dołącza posiadanego ważnego prawa jazdy, lecz jego kserokopię, co pozwala jej nieprzerwanie kierować pojazdem. Doprowadzenie do nieważności uprawnień i wynikające z tego konsekwencje mogą być spowodowane jedynie brakiem podjęcia odpowiednio wcześniej działań przez osobę zainteresowaną. Niemożność kierowania pojazdem dotyczy jedynie osoby, która utraciła dokument prawa jazdy, jednakże zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi czasokres oczekiwania na wydanie wtórnika prawa jazdy nie powinien przekraczać 9 dni, a w praktyce jest on znacznie krótszy. Wprowadzenie do obiegu zaświadczeń zezwalających na prowadzenie pojazdów do czasu wydania nowego prawa jazdy naruszałoby wiążące Rzeczpospolitą Polską przepisy prawa międzynarodowego oraz stanowiło zagrożenie dla stabilności systemu wydawania i posiadania uprawnień do kierowania pojazdami. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, uprzejmie informuję, że w mojej ocenie nie jest zasadne wydawanie zaświadczeń uprawniających do kierowania pojazdami w okresie oczekiwania na wydanie nowego prawa jazdy. Z poważaniem Sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz