2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie stanu przygotowań obwodów wyborczych dla obywateli polskich przebywających za granicą

ZAPYTANIE NR 3416
Wpłyneło dnia: 19-09-2007, Ogłoszone dnia: -----
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Spraw Zagranicznych
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a także obowiązkiem utworzenia obwodów do głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą (art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 46, poz. 499, z późn. zm.) proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Ile obwodów głosowania Minister Spraw Zagranicznych przewiduje utworzyć w krajach Unii Europejskiej takich jak: Republika Irlandii, Wielka Brytania, Republika Federalna Niemiec, gdzie jak wiadomo przebywają setki tysięcy obywateli polskich mających prawo do głosowania? 2. Jak zostanie zagwarantowane prawo do oddania głosów w lokalach wyborczych dla obywateli polskich, biorąc pod uwagę realną dostępność lokali wyborczych zarówno w aspekcie oddalenia terytorialnego, jak również czas oczekiwania (kolejki do urn). Uprzejmie przypominam, że Ordynacja wyborcza ogranicza wielkość obwodów wyborczych do 3000 mieszkańców. 3. Ilu mieszkańców (obywateli polskich) przypadać będzie na 1 lokal wyborczy utworzony przez Panią Minister poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, np. w Irlandii Północnej, biorąc pod uwagę, że w Dublinie zamieszkuje ok. 80 000 naszych rodaków? Zgodnie z nowo określoną Ordynacją wyborczą na terytorium Rzeczypospolitej dla tak dużej liczby mieszkańców tworzy się 26 obwodów głosowania? Biorąc pod uwagę bliski termin wyborów, proszę o udzielenie informacji w trybie pilnym. Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Karol Karski - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Wpłyneła dnia: 16-10-2007, Ogłoszona dnia: -----
Szanowny Panie Marszałku! W związku z zapytaniem Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej (pismo nr SPS-024-3416/07 z dnia 28 września 2007 r.) w sprawie stanu przygotowań obwodów wyborczych dla obywateli polskich przebywających za granicą uprzejmie informuję, że po decyzji o samorozwiązaniu się Sejmu RP i Postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło przygotowania organizacyjne do przeprowadzenia wyborów za granicą w dniu 21 października 2007 roku. Zarządzeniem nr 9 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wyborów do Sejmu i Senatu RP Pani Minister A. Fotyga na pełnomocnika powołała Pana Andrzeja Jasionowskiego, dyrektora departamentu konsularnego. Dyrektor generalny służby zagranicznej decyzją nr 46 z dnia 24 września 2007 roku powołał Zespół do spraw Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, którego przewodniczącym jest Pan Andrzej Jasionowski, dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii. Do zadań zespołu należy przygotowanie i koordynacja przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w obwodach głosowania utworzonych dla wyborców przebywających za granicą, a w szczególności: - przygotowanie projektów aktów prawnych niezbędnych do utworzenia obwodów głosowania za granicą i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych; - współpraca z Państwową Komisją Wyborczą, Krajowym Biurem Wyborczym oraz innymi organami i instytucjami w sprawach wyborów; - opracowywanie instrukcji i innych dokumentów o podobnym charakterze w sprawie organizacji wyborów dla przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej; - przekazywanie przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeń Ministra Spraw Zagranicznych, a także innych urzędowych dokumentów dotyczących wyborów; - udzielanie informacji i wyjaśnień w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów za granicą; - udzielanie pomocy w kontaktach organów krajowych z przedstawicielstwami dyplomatycznymi i urzędami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisjami obwodowymi za granicą w sprawach związanych z organizacją wyborów. Za prawidłowe przeprowadzenie wyborów za granicą bezpośrednio odpowiedzialni są konsulowie, którzy w dniu 8 września br. otrzymali polecenie przygotowania propozycji utworzenia za granicą obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie propozycji placówek dyplomatyczno-konsularnych Minister Spraw Zagranicznych w dniu 27 września 2007 roku znowelizowała Rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 180 z dnia 28 września 2007 roku pod pozycją 1283. Mocą tego przepisu za granicą utworzone zostały 204 obwody głosowania (w stosunku do wyborów w 2005 roku, podczas których było 161 obwodów - w tym roku jest więcej o 43 obwody), w tym: - w Wielkiej Brytanii - 20 (w 2005 r. - 3), - w Irlandii - 3 (w 2005 r. - 1), - w Islandii - 1 (w 2005 r. - 1), - w Republice Federalnej Niemiec - 6 (w 2005 r. - 5), - w Norwegii - 2 (w 2005 r. - 1), - w USA - 21 (w 2005 r. - 14), - w Hiszpanii - 7 (w 2005 r. - 3). Ponadto nowe obwody utworzono na Sycylii (Katania) i w Atenach. W związku z udziałem polskich żołnierzy w misjach za granicą obwody głosowania zostały utworzone w Afganistanie (8), Iraku (3), Libanie (2) i Serbii (2). Zgodnie z kalendarzem wyborczym placówki dyplomatyczno-konsularne: - do dnia 30 września 2007 roku podały do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, - do dnia 16 października 2007 roku sporządzą spisy wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EOG oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania. Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania wyborcy, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także miejsce i datę jego wydania oraz numer PESEL, jeśli wyborca go posiada. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Konsul nie prowadzi stałych spisów wyborców i zgodnie z przepisami Ordynacji sporządza je każdorazowo bezpośrednio przed terminem głosowania. Rozwiązanie takie jest istotną przeszkodą w precyzyjnym oszacowaniu liczby obywateli polskich zamierzających głosować w poszczególnych obwodach za granicą. Przedstawiając propozycje utworzenia obwodów, konsulowie brali pod uwagę realną dostępność lokali wyborczych, zarówno w aspekcie ich terytorialnego rozmieszczenia, czasu oczekiwania na oddanie głosu, jak również doświadczenia wynikające z organizacji za granicą poprzednich wyborów. W wyborach organizowanych za granicą w 2005 roku uczestniczyło łącznie 35 679 obywateli polskich. Z informacji placówek wynika, że do godz. 9.00 w dniu 5 października 2007 roku udział w wyborach 21 października br. zadeklarowało (wpisało się do spisu wyborców): - w Wielkiej Brytanii - 6563 osoby, - w Irlandii - 3065 osób, - w Norwegii - 244 osoby, - w Islandii - 98 osób, - w Katanii - 14 osób. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą, zarówno w wyborach do Sejmu RP jak i Senatu RP, odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 6.00 a 20.00 czasu miejscowego. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym. Z wyrazami szacunku Sekretarz stanu Karol Karski