2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie sytuacji podopiecznych Domu Opieki w Żarkach Letnisku

ZAPYTANIE NR 3440
Wpłyneło dnia: 24-09-2007, Ogłoszone dnia: -----
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Sprawiedliwości
Dom opieki w Żarkach-Letnisku prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym, które ma drugi taki ośrodek w Poraju. Trafiają do niego osoby w podeszłym wieku, które miały tu znaleźć dobrą opiekę na starość. Niestety, wg doniesień, personel znęca się psychicznie, jak i fizycznie nad podopiecznymi. Pensjonariusze byli zamykani w pokojach i przywiązywani do łóżek. Warunki sanitarne również pozostawiały wiele do życzenia. 12 czerwca 2007 r. wystosowałam w tej sprawie interpelację do pana ministra sprawiedliwości. Odpowiedź z dnia 11 lipca 2007 r. w sposób niepełny udziela wyjaśnień dotyczących w/w ośrodka. W związku z powyższym, proszę o wyjaśnienie: Na jakim obecnie etapie znajduje się sprawa wyjaśniająca sytuację w domu opieki w Żarkach-Letnisku? Czy zostaną zastosowane sankcje dla osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację? Co stanie się z pensjonariuszami domu opieki w Żarkach-Letnisku? Czy Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym zostanie rozwiązane ze względu na niewykonywanie obowiązków? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska Ruda Śląska, dnia 16 sierpnia 2007 r.
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Dariusz Barski - zastępca prokuratora generalnego
Wpłyneła dnia: 23-10-2007, Ogłoszona dnia: -----
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przekazane Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu pismem z dnia 28 września 2007 r., sygn. SPS 024-3440/07, zapytanie Pani Poseł na Sejm RP Danuty Pietraszewskiej w sprawie sytuacji podopiecznych Domu Opieki w Żarkach Letnisku, informuję uprzejmie, co następuje: Przedstawione przez Panią Poseł Danutę Pietraszewską kwestie były częściowo przedmiotem wcześniejszej interpelacji z dnia 12 czerwca 2007 r., na którą udzielono odpowiedzi w dniu 11 lipca 2007 r., w której wskazano, że niektóre z podniesionych w tej interpelacji zagadnień kwalifikują się do załatwienia w ramach kompetencji ministra polityki społecznej, co w szczególności dotyczy zawartego w obecnym zapytaniu problemu dalszego losu pensjonariuszy Domu Opieki w Żarkach Letnisku. W odniesieniu natomiast do innych zagadnień podniesionych przez Panią Poseł Danutę Pietraszewską w jej zapytaniu informuję uprzejmie, że prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Myszkowie śledztwo sygn. 1 Ds. 1185/07 (wcześniej - 1 Ds 1035/06) w sprawie znęcania się przez personel nad pensjonariuszami Domu Opieki w Żarkach Letnisku, należącego do Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Starszym w Poraju, nie zostało dotychczas zakończone, a okres jego trwania przedłużono do dnia 3 listopada 2007 r., przy czym według informacji przekazanej przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie konieczne będzie dalsze przedłużenie okresu prowadzonego postępowania. Przyczyną tej sytuacji jest fakt, ze z uwagi na stan psychofizyczny pensjonariuszy tego domu opieki powstała konieczność przesłuchiwania ich w charakterze świadków z udziałem biegłego psychologa, a także konieczność uzyskania od tego biegłego opinii dotyczącej zdolności postrzegania i odtwarzania przez nich rzeczywistości. Powstała też w tym postępowaniu konieczność uzyskania opinii sądowo-lekarskiej dotyczącej ustalenia, czy potwierdzone w toku śledztwa wypadki obezwładniania pensjonariuszy pasami zabezpieczającymi mogły narazić ich na niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W aktualnym stadium prowadzonego śledztwa nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu jego zakończenia, jak również wskazanie, jaka będzie decyzja merytoryczna kończąca to postępowanie, w związku z czym udzielenie odpowiedzi na dotyczące tej kwestii pytanie Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej, tj. czy zostaną zastosowane sankcje dla osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację, jest obecnie niemożliwe. W związku z ostatnią kwestią zawartą w zapytaniu Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej informuję uprzejmie, że postanowieniem z dnia 12 września 2007 r., sygn. 1 Ns 708/06, Sąd Rejonowy w Myszkowie rozwiązał Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym z siedzibą w Poraju, jednakże orzeczenie to jest nieprawomocne, gdyż pełnomocnik stowarzyszenia złożył wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia. Postępowanie to toczy się z udziałem prokuratora (Pc 163/06). Z poważaniem Zastępca prokuratora generalnego Dariusz Barski