2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie nadmiernego hałasu spowodowanego eksploatacją autostrady A4 w granicach miasta Ruda Śląska

ZAPYTANIE NR 3441
Wpłyneło dnia: 24-09-2007, Ogłoszone dnia: -----
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Transportu
Ponownie interpeluję w sprawie nadmiernego hałasu powstającego przy eksploatacji autostrady A4, ponieważ interpelacja nr 3249 z dnia 6.06.2006 r. nie przyniosła pożądanego skutku, mimo zapewnień rozwiązania problemu przez katowicki oddział GDDKiA. Miasto wielokrotnie występowało do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w ww. sprawie i przekazywało pisemne interwencje mieszkańców Rudy Śląskiej. Po oddaniu do użytkowania całego odcinka autostrady łączącego Kraków z Wrocławiem można stwierdzić, że natężenie ruchu pojazdów znacznie wzrosło, dlatego jestem przekonana, że interwencje mieszkańców są w pełni uzasadnione. W lipcu 2006 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przedłożyła do Wojewody Śląskiego w Katowicach oraz Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej opracowania, w których zostały opisane działania ograniczające uciążliwości dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Jak wynika z korespondencji, w piśmie z dnia 5.06.2007 r., znak GDDKiA/KA/R-1/A4/417/427/07, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach poinformowała, że jako pierwszy ogłoszony zostanie przetarg dla odcinka węzeł Wirek-węzeł Batorego i rozpoczęcie robót może nastąpić po pozytywnym wyborze wykonawcy na przełomie sierpnia i września br. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano informacji odnośnie podjęcia działań zamieszczonych w przedłożonych przez Generalną Dyrekcję opracowaniach. Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach do tej pory nie udzieliła odpowiedzi i nie podjęła działań w związku z interwencjami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości w zakresie nadmiernego hałasu powstającego w wyniku najazdu na rowkowane, metalowe nakładki ułożone w poprzek jezdni na dylatacjach obiektu mostowego przebiegającego nad ulicą J. Piłsudskiego w ciągu autostrady A4 na terenie Rudy Śląskiej. Prezydent Miasta Ruda Śląska w pismach kierowanych do Generalnej Dyrekcji wielokrotnie wyrażał przekonanie, że opisane w ww. opracowaniach działania zostaną podjęte jak najszybciej i będą wykonywane z pełną rzetelnością przy zastosowaniu najlepszych dostępnych rozwiązań, a wynikająca z eksploatacji autostrady uciążliwość dla mieszkańców zostanie znacznie ograniczona. Ponadto nadmieniam, że Prezydent Miasta reprezentuje interesy mieszkańców, natomiast w świetle obowiązującego prawa nie jest organem kompetentnym w zakresie uzgodnienia zaproponowanych rozwiązań poprawy klimatu akustycznego. Równocześnie Prezydent Miasta Ruda Śląska zwrócił się do Wojewody Śląskiego w Katowicach o podjęcie stosownych działań w zakresie minimalizacji uciążliwości autostrady A4 dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i wszczęcie postępowania w zakresie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. W związku z powyższym zwracam się o zajęcie stanowiska: Dlaczego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie podejmuje działań mających na celu ograniczenie nadmiernego hałasu związanego z przebiegiem autostrady A4 w granicach miasta Ruda Śląska? Kiedy i jakie działania zostaną podjęte w zakresie ograniczenia uciążliwości związanych z nadmiernym hałasem powstającym w wyniku najazdu na rowkowane, metalowe nakładki ułożone w poprzek jezdni na dylatacjach obiektu mostowego przebiegającego nad ulicą J. Piłsudskiego w ciągu autostrady A4 na terenie Rudy Śląskiej? Z wyrazami szacunku Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Jerzy Polaczek - minister transportu
Wpłyneła dnia: 23-10-2007, Ogłoszona dnia: -----
Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do zapytania Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej z dnia 31 sierpnia 2007 r., przekazanego przy piśmie z dnia 28 września 2007 r., znak: SPS-024-3441/07, w sprawie nadmiernego hałasu spowodowanego eksploatacją autostrady A-4 w granicach miasta Ruda Śląska, uprzejmie przekazuję następujące informacje. W chwili obecnej zostały już podjęte działania, których konsekwencją będzie ograniczenie ponadnormatywnego oddziaływania hałasu spowodowanego eksploatacją autostrady A-4. Procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy przebudowy zabezpieczeń akustycznych na całym odcinku autostrady A-4 w granicach Rudy Śląskiej i Zabrza rozpoczęto już w marcu bieżącego roku. Jednakże przetarg ten został unieważniony z uwagi na zgłoszenie tylko jednej oferty, której wartość znacznie przekraczała zarezerwowane na ten cel środki. W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwa etapy, konsekwencją czego było ogłoszenie oddzielnych przetargów dla odcinka obejmującego węzeł ˝Sośnica˝ - węzeł ˝Wirek˝ oraz dla odcinka: węzeł ˝Wirek˝ - węzeł ˝Batorego˝. W chwili obecnej wykonawcy zostali wyłonieni już dla obydwu odcinków. Na odcinku węzeł ˝Wirek˝ - węzeł ˝Batorego˝ prace zostały rozpoczęte w dniu 5 września 2007 r. Planowany czas realizacji wynosi 10 miesięcy. Z kolei dla odcinka węzeł ˝Sośnica˝ - węzeł ˝Wirek˝ w najbliższych dniach przewidywane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Rozpoczęcie robót powinno nastąpić jeszcze w miesiącu październiku. Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku to czerwiec 2008 r. Biorąc pod uwagę powyższe wyrażam przekonanie, iż po wykonaniu powyższych prac nastąpi ograniczenie hałasu pochodzącego z autostrady A-4 do wartości normatywnych. Przekazując powyższą odpowiedź, wyrażam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia spełnią oczekiwania Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej oraz wyeliminują zaistniałe wątpliwości. Z poważaniem Minister Jerzy Polaczek