2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie możliwości tworzenia klas sportowych w szkołach specjalnych

ZAPYTANIE NR 5286
Wpłyneło dnia: 20-11-2009, Ogłoszone dnia: 02-12-2009 - posiedzenie nr 55
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Edukacji Narodowej
Szanowna Pani Minister! W świetle obowiązujących przepisów oświatowych niemożliwe jest tworzenie klas sportowych w szkołach specjalnych (rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego). Wiele szkół specjalnych dysponuje jednak bardzo dobrymi warunkami umożliwiającymi sprawną organizację zajęć sportowych. Ponadto, mówiąc o wyrównywaniu szans edukacyjnych, zapominamy, że oprócz czystej dydaktyki ważne są również inne sfery aktywności. Dla psychiki młodego niepełnosprawnego człowieka sukces sportowy, a także możliwość dobrze pojmowanego współzawodnictwa - to dowody na to, że mimo niedoskonałości organizmu jest on w stanie osiągnąć życiowe sukcesy oraz realizować własne pasje. Jeden z załączników do ww. rozporządzenia określa minimalną wymaganą do utworzenia klasy sportowej liczbę uczniów w oddziale klasowym. Niestety, ten przepis w pewnym stopniu dyskryminuje młodzież niepełnosprawną. Takiej liczby uczniów w klasie nie można osiągnąć w placówkach specjalnych. W związku z tym zwracam się do Pani Minister z następującym pytaniem: Czy możliwa jest zmiana obowiązujących przepisów, tak aby umożliwić szkołom specjalnym tworzenie klas sportowych? Z poważaniem Poseł Ewa Wolak oraz grupa posłów
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Zbigniew Włodkowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Wpłyneła dnia: 09-12-2009, Ogłoszona dnia: 17-12-2009 - posiedzenie nr 56
Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie pani poseł Ewy Wolak oraz grupy posłów (SPS-024-5286/09) w sprawie możliwości tworzenia klas sportowych w szkołach specjalnych, uprzejmie wyjaśniam. System oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju1). Ustawa o systemie oświaty w art. 2 stanowi, że system oświaty obejmuje różne typy szkół i placówek, w tym m.in.: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne - ogólnodostępne, specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego, szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, sportowymi. Warunki tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 30 lipca 2002 r.2) Z powyższych regulacji wynika, że klasami sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły. Mogą być tworzone w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, nie wyłączając szkół specjalnych. Warunkiem utworzenia klasy sportowej jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych dla realizacji szkolenia sportowego (dopuszczana jest także realizacja zajęć z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a daną jednostką). Szkolenie sportowe w klasach sportowych prowadzone jest w ramach zajęć sportowych, według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu, równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły. Z art. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty natomiast wynika, że uczniowie niepełnosprawni mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 71b ww. ustawy zadaniem szkół specjalnych jest kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia umysłowego (w różnym stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim) lub innej niepełnosprawności (słabe widzenie, słabe słyszenie, niewidzenie, niesłyszenie, autyzm, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawności sprzężone). Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na wniosek rodziców, na podstawie stosownych badań specjalistycznych. Zespół orzekający wskazuje w orzeczeniu specjalne potrzeby edukacyjne, warunki funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka w roli ucznia oraz formy i metody pracy dydaktycznej, umożliwiające optymalne zaspokojenie tych potrzeb, z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych. Z uwagi na fakt, że w przypadku kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych nie należy rozdzielać edukacji od terapii, szkoły specjalne muszą dostosowywać programy nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych tych uczniów oraz zapewnić, stosownie do rodzaju niepełnosprawności, wsparcie nauczycieli i specjalistów, zindywidualizowanie kształcenia, odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie miejsca pracy ucznia. Biorąc pod uwagę, że uczniowie niepełnosprawni stanowią bardzo zróżnicowaną, nawet w ramach jednego rodzaju niepełnosprawności, grupę osób, która wymaga dostosowywania kształcenia oraz realizacji zajęć rewalidacyjnych do ich możliwości i potrzeb psychofizycznych, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, zrealizowanie jednej lub kilku dyscyplin sportu w kolejnych trzech klasach ˝sportowej szkoły specjalnej˝ napotykałoby na liczne trudności. W celu stworzenia uczniom niepełnosprawnym możliwości uprawiania sportu najbardziej odpowiadającego ich uzdolnieniom oraz popularyzacji różnych dyscyplin sportowych szkoły specjalne i nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni w tych szkołach mogą współpracować z organizacjami sportowymi zajmującymi się sportem osób niepełnosprawnych, w tym sportem dzieci i młodzieży, oraz aktywnie włączać uczniów, u których rozpoznali uzdolnienia w zakresie konkretnych dyscyplin sportowych, do współpracy z tymi organizacjami (w porozumieniu i we współpracy z rodzicami uczniów). Ponadto uczniowie niepełnosprawni uzdolnieni w jakiejś dziedzinie sportu, jeżeli nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, mogą uczęszczać do szkoły sportowej na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych3). Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do szkoły sportowej dyrektor tej szkoły zobowiązany jest zorganizować mu kształcenie specjalne zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednie do jego możliwości i potrzeb psychofizycznych. Z poważaniem Podsekretarz stanu Zbigniew Włodkowski  
1) art. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 2) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126, poz. 1078). 3) rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.)