2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie ponownego wykonywania badań lekarskich w przypadkach przyjmowania pracownika na stanowisko, które wykonywał u poprzedniego pracodawcy

ZAPYTANIE NR 5321
Wpłyneło dnia: 26-09-2013, Ogłoszone dnia: 10-10-2013 - posiedzenie nr 51
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie moją uwagę zwrócił fakt przeprowadzania ponownych badań lekarskich w przypadku pracownika przyjmowanego na podobne stanowisko, które piastował w poprzedniej pracy. Pomimo że zakres wykonywanych zadań pozostaje niezmienny lub bardzo zbliżony, a pracownik posiada tzw. zdolność do pracy, jest on zmuszony ponownie wykonywać badania wstępne do pracy. Art. 229 § 1 Kodeksu pracy stwierdza, iż: ˝Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą˝. Zastanawia mnie, dlaczego w wyżej wymienionym przepisie nie został uwzględniony również nowy pracodawca. Jeśli pracownik w poprzednim miejscu zatrudnienia został dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków i nie było żadnych przeciwwskazań lub problemów zdrowotnych, a jednocześnie osoba ta posiada ważne badania, to trudno zrozumieć, dlaczego obecny pracodawca przy ponownym przyjęciu nie musi wysyłać pracownika na badania, natomiast nowy pracodawca już tak. Taka sytuacja naraża pracodawcę na dodatkowe koszty, stanowi uciążliwość dla pracownika, a także jest podważaniem decyzji lekarza dopuszczającego pracownika do pracy. W związku z tym kieruję do Pana Ministra pytanie: Szanowny Panie Ministrze, czy istnieje możliwość takiej zmiany przepisów, by ważność badania lekarskiego mogła być uwzględniania przez nowego pracodawcę?

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Radosław Mleczko - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Wpłyneła dnia: 25-10-2013, Ogłoszona dnia: 07-11-2013 - posiedzenie nr 53

Szanowna Pani Marszałek! Nawiązując do zapytania pani poseł Danuty Pietraszewskiej przekazanego przy piśmie, znak: SPS-023-5321/13, z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ponownego wykonywania badań lekarskich w określonych przypadkach, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Pracownik podlega wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). W myśl art. 229 § 1 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 36, poz. 181), wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy, 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Natomiast badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Zakres badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) oraz częstotliwość wykonywania badań okresowych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). Powyższe przepisy stanowią wdrożenie do prawa polskiego postanowień art. 14 dyrektywy Rady 89/391/ EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, tzw. dyrektywy ramowej. Odnosząc się do pytania pani poseł, pragnę wyjaśnić, że aktualnie w Ministerstwie Gospodarki prowadzone są prace nad projektem ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Celem projektowanej regulacji jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej. Projekt ustawy zawiera m.in. propozycje zmiany Kodeksu pracy w zakresie wstępnych badań lekarskich. Przewiduje się umożliwienie zatrudnienia pracownika do pracy przez nowego pracodawcę, na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego pracodawcy) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na takim samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy. Zgodnie z założeniami projektu wyjątek mają stanowić pracownicy zatrudniani do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.