2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie podjęcia działań mających na celu zapewnienie środków finansowych niezbędnych dla organizacji olimpiad przedmiotowych

ZAPYTANIE NR 5398
Wpłyneło dnia: 30-11-2009, Ogłoszone dnia: 17-12-2009 - posiedzenie nr 56
Nadawca: Danuta Pietraszewska oraz grupa posłów
Adresat: Minister Edukacji Narodowej
Szanowna Pani Minister! Organizowanie olimpiad przedmiotowych jest niezwykle istotne dla polskiego systemu edukacji. Stwarza ono możliwość podnoszenia poziomu kształcenia i pogłębiania wiedzy w duchu zdrowej rywalizacji w dziedzinach, którymi się pasjonują. Artykuł ˝Gazety Wyborczej˝ z dnia 19 października br. informuje o problemach dotyczących olimpiad przedmiotowych dla licealistów z języka niemieckiego, francuskiego oraz białoruskiego na terenie Dolnego Śląska. Z powodu zmniejszenia przez rząd dotacji na ten cel w tym roku konkursy mogą się nie odbyć. Każdego roku w olimpiadach przedmiotowych brało udział wielu licealistów. Do olimpiady z języka niemieckiego, dla przykładu, w poprzednich latach przystępowało ok. 20 tys. osób, do olimpiady z języka francuskiego natomiast ok. 3 tys. osób. Liczby te pokazują, jak wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej cieszyły się dotychczas te konkursy. Nie można także zapominać o fakcie, że dla wielu licealistów udział w olimpiadach przedmiotowych stanowił szansę na zdobycie indeksu wymarzonej szkoły wyższej. Dlatego też zwracam się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z następującymi pytaniami: Czy możliwe jest przywrócenie dotacji na organizację olimpiad przedmiotowych na dotychczasowym poziomie? Z jakich innych źródeł mogą być wspomagani finansowo organizatorzy olimpiad? Czy MEN podjęło działania w celu poinformowania organizatorów olimpiad przedmiotowych o planowanym zmniejszeniu dotacji na ten cel z odpowiednim wyprzedzeniem? Z poważaniem Poseł Ewa Wolak oraz grupa posłów
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Krystyna Szumilas - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Wpłyneła dnia: 16-12-2009, Ogłoszona dnia: 07-01-2010 - posiedzenie nr 58
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie pani poseł Ewy Wolak oraz grupy posłów (SPS-024-5398/09) w sprawie niekorzystnych skutków wprowadzenia oszczędności na olimpiadach przedmiotowych, uprzejmie informuję, że środki przeznaczone w 2009 r. na udzielenie dotacji celowych na organizację olimpiad ogólnokształcących Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowało na poziomie porównywalnym z ubiegłorocznym. W 2008 r. przeznaczono na ten cel 6 732 776 zł, natomiast w 2009 r. - 6 132 860 zł. Zmniejszenie wysokości środków było zatem stosunkowo niewielkie i wynikało z konieczności wprowadzenia działań oszczędnościowych mających wpływ na budżet państwa. Jednocześnie informuję, że w 2009 r. nastąpiła zmiana sposobu przyznawania dotacji na organizację olimpiad będąca wynikiem realizacji zaleceń pokontrolnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pierwsze informacje o zmianie zostały przekazane dotychczasowym organizatorom olimpiad na początku lutego br. w momencie zawierania umów na przekazanie kolejnej części dotacji w ramach trwającej w roku szkolnym 2008/2009 edycji olimpiad. W kwietniu br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej zorganizowano spotkanie z dotychczasowymi organizatorami olimpiad, na którym poinformowano o nowym, wymaganym przepisami prawa, sposobie dokonywania wyboru organizatorów olimpiad dla uczniów. 27 maja 2009 r. minister edukacji narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację olimpiad ogólnokształcących w roku szkolnym 2009/2010, w ramach którego termin składania ofert mijał 10 czerwca 2009 r. Potencjalni wnioskodawcy i organizatorzy olimpiad mieli zatem kilka miesięcy na przygotowanie się do nowego, wymaganego przepisami sposobu dokonywania wyboru organizatorów. Wyłonienie po raz pierwszy ofert na realizację ogólnopolskich olimpiad ogólnokształcących w trybie konkursu spowodowało zmianę dotychczasowej praktyki, ale też w przypadku większości olimpiad wykazało zdolność ich organizatorów dostosowania się do nowych zasad. Nowa formuła oznaczała między innymi, że w ogłoszeniu o konkursie ofert podano kwotę na realizację całego zadania, a więc na realizację wszystkich wymienionych w ogłoszeniu olimpiad ogólnokształcących. Kwoty przyznanych dotacji na poszczególne olimpiady wynikały z podziału ogólnej kwoty wg zastosowanych przez komisję konkursową kryteriów. Uwzględniały one racjonalnie określoną przez oferenta wysokość wnioskowanej dotacji, porównywalną do ubiegłorocznej przyznanej na daną olimpiadę, i liczbę przyznanych przez komisję konkursową punktów oceny merytorycznej (max. 70 pkt). Z tych powodów kwoty przyznanych dotacji mogły różnić się od oczekiwań i wnioskowanych przez oferentów kwot. Przyznane w ramach konkursu dotacje na każdą z olimpiad ogólnokształcących, w tym językowych, są efektem postępowania konkursowego w ramach kwoty przeznaczonej na realizację całego zadania, a nie wyodrębnionych kwot na poszczególne olimpiady. Ogólna kwota przeznaczona na realizację całego zadania (niższa, ale porównywalna z ubiegłoroczną) oraz sposób konkursowego wyboru organizatorów, o którym organizatorzy olimpiad powiadomieni byli odpowiednio wcześniej, nie pozwala zgodzić się z opinią o postawieniu organizatorów olimpiad, w tym organizatorów olimpiad językowych, przed faktem dokonanym. Dotyczy to każdej olimpiady wymienionej w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, w tym również języka niemieckiego, w przypadku której oferent zrezygnował z przyznanej dotacji, a także dwóch innych olimpiad - języka białoruskiego i języka francuskiego, na realizację których w odpowiedzi na pierwsze ogłoszenie nie złożono żadnej oferty. Mając na uwadze uczniów uzdolnionych lingwistycznie, którzy swoje plany edukacyjne wiązali z uczestnictwem w ogólnopolskiej olimpiadzie języka obcego, minister edukacji narodowej w dniu 21 października br. ponownie ogłosił konkurs na wyłonienie organizatora olimpiad języka białoruskiego, francuskiego i niemieckiego. Zgodnie z treścią ogłoszenia termin składania ofert upłynął w dniu 4 listopada 2009 r. o godz. 15. W tym terminie do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęły 4 oferty, z czego dwie oferty na organizację olimpiady języka francuskiego i po jednej ofercie na organizacje olimpiady języka białoruskiego i niemieckiego. Komisja konkursowa powołana do ceny ofert w ww. konkursie zarekomendowała ministrowi edukacji narodowej do akceptacji trzy oferty na organizację olimpiady języka białoruskiego, języka niemieckiego oraz języka francuskiego. W przypadku ofert złożonych na organizację olimpiady z języka francuskiego dotację przyznano ofercie, która uzyskała większą liczbę punktów. Przedstawione przez komisję wyniki konkursu zostały zaakceptowane. Wyniki konkursu zostały opublikowane w dniu 26 listopada 2009 r. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W dniu 9 grudnia 2009 r. zostały podpisane umowy z organizatorami olimpiady języka białoruskiego i języka niemieckiego, a w dniu 10 grudnia 2009 r. z organizatorem języka francuskiego. Zmienionego sposobu wyboru organizatorów nie można traktować jako wycofania się ministra edukacji narodowej z realizacji zadań określonych w art. 21 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dotyczących inicjowania, koordynowania i nadzorowania organizacji ogólnopolskich olimpiad dla uczniów, a także zlecania zadań z tego zakresu podmiotom, o których mowa w powyższych przepisach. Doceniając efekty dotychczasowych olimpiad oraz rozumiejąc sygnalizowane problemy z dostosowaniem się do zmienionej formuły wyboru organizatorów, liczymy, że olimpiady będą coraz lepiej służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów oraz pozostałym celom, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty. Liczymy także, że będą one stanowić coraz mocniejsze ogniwo wspierania uzdolnień uczniów oraz pozyskiwania szerokiego kręgu podmiotów, jednostek i osób wspomagających osiąganie celów z tym związanych. Formuła konkursu sprzyja aktywizowaniu różnych podmiotów, których potencjał merytoryczny może nadać nowy wymiar organizowanym olimpiadom. Ponadto poszukiwanie przez ministra edukacji narodowej najlepszych ofert w ramach tej samej olimpiady eliminuje zagrożenie niezorganizowania olimpiady w sytuacji, w której wykonawca zadania wycofał się z jego realizacji. W takich okolicznościach zaktywizowanie większej liczby potencjalnych organizatorów olimpiad umożliwia uczniom udział w olimpiadzie organizowanej przez inny podmiot. Ponadto uprzejmie informuję, iż w ramach Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowywany jest projekt pt. ˝Podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym˝. Jego realizację zaplanowano od stycznia 2010 r. do stycznia 2013 r. Działania w projekcie zmierzać będą do zbadania i przeanalizowania obecnej sytuacji w obszarze pracy z uczniem zdolnym i posłużyć mają wdrożeniu nowego, bardziej efektywnego systemu pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, w tym organizacji konkursów, turniejów i olimpiad. Nadmieniam również, iż organizatorzy olimpiad mogą być wspomagani przez inne instytucje pozarządowe, np. organizacje i stowarzyszenia, zakłady pracy lub szkoły itp. W przypadku olimpiad językowych partnerem i sponsorem często bywają ambasady. Z poważaniem Sekretarz stanu Krystyna Szumilas