2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie środków pozostałych Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

ZAPYTANIE NR 6780
Wpłyneło dnia: 30-05-2014, Ogłoszone dnia: 06-06-2014 - posiedzenie nr 69
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze! W sprawozdaniu opisowym z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w punkcie III Wynik finansowy znajduje się zapis, że w ww. okresie oddział uzyskał przychody w wysokości 7 933 080,76 tys. zł, natomiast poniósł koszty w wysokości 7 733 267,62 tys. zł i zakończył działalność dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 199 813,14 tys. zł.
W związku z powyższym zadaję Panu Ministrowi pytanie: Dlaczego te środki wróciły do budżetu centralnego, a nie zostały wydatkowane na zapłatę nadwykonanych świadczeń zdrowotnych w placówkach śląskiej służby zdrowia? Poseł Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wpłyneła dnia: 22-07-2014, Ogłoszona dnia: 28-08-2014 - posiedzenie nr 73

Szanowna Pani Marszałek! W związku z zapytaniem pani Danuty Pietraszewskiej, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie środków pozostałych Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., przesłanym przy piśmie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r., znak: SPS-024-6780/14, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Pragnę poinformować, że zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) należą do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast zgodnie z art. 107 ust. 5 do zadań dyrektora OW NFZ należy m.in. efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału oraz zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że planowanie środków na poszczególne zakresy świadczeń w ramach planu finansowego oddziału wojewódzkiego należy do kompetencji dyrektora tego oddziału. Również w zakresie kompetencji dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu leży, zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, możliwość dokonywania przesunięć w ramach kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym tego oddziału.
Uwzględniając powyższe, w związku z ww. zapytaniem, minister zdrowia wystąpił do NFZ z prośbą o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Z odpowiedzi przekazanej przez NFZ wynika, że środki finansowe zabezpieczone w planie finansowym na dany rok stanowią podstawę sfinansowania świadczeń zdrowotnych wykonanych na rzecz ubezpieczonych w Śląskim OW NFZ niezależnie od miejsca realizacji świadczeń, tj. zawarcia ze świadczeniodawcami umów na realizację świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń w ramach tzw. migracji ubezpieczonych. Zgodnie z obowiązującą strukturą planu finansowego poziom finansowania określany jest z dokładnością do rodzaju świadczeń. Wprowadzenie zmian w planie finansowym, m.in. dokonywanie przesunięć pomiędzy rodzajami świadczeń, możliwe jest przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, tj. roku kalendarzowego. Zgodnie z § 27 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484, z dnia 6 maja 2008 r., z późn. zm.) ˝rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego˝. Ostateczną informację o wykonanych i pozytywnie zweryfikowanych świadczeniach zdrowotnych (w tym nielimitowanych) Śląski OW NFZ uzyskuje po zakończeniu roku, tj. gdy nie ma już możliwości formalnoprawnych dokonania przesunięć w pozycjach planu finansowego. Wobec powyższego oddział, przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, nie posiada informacji o rzeczywistej wartości wykonanych świadczeń zdrowotnych. Należy podkreślić, że w terminie do 14 lutego 2014 r. świadczeniodawcom przysługiwało prawo korygowania raportów statystycznych, a tym samym rozliczenia wykonanych umów. Jak wynika z powyższego ostateczne rozliczenie umów pozwalające na określenie wysokości zarówno świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach, jak i niedowykonań, odbywa się w okresie, w którym nie ma możliwości dokonywania przesunięć w planie finansowym. Należy zaznaczyć, iż fundusz jako jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązany przestrzegać obowiązujące prawo oraz tak gospodarować środkami finansowymi, aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego w żadnej z jego pozycji. Przekroczenie planu finansowego w którejkolwiek pozycji kosztowej skutkuje odpowiedzialnością dyrektora za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Ponadto obowiązujące regulacje prawne nie pozwalają na pełne zaangażowanie wszystkich środków zabezpieczonych w planie finansowym na sfinansowanie świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach. Dotyczy to środków finansowych zabezpieczonych w pozycji: całkowity budżet na refundację. Środki finansowe w ww. pozycji w wysokości 1 340 525,00 tys. zł zostały zabezpieczone w planie Śląskiego OW NFZ zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) - art. 74 ust. 3 - i zapisy tej ustawy nie dopuszczają możliwości przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych w tym zakresie do innych pozycji planu finansowego. Zgodnie z przywołaną ustawą poziom finansowania refundacji leków, kosztów leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, objętych programami lekowymi, oraz leków stosowanych w chemioterapii wynikał z poniesionych w roku 2011 kosztów w tym zakresie. Kwota niewykorzystanych z tego tytułu środków wyniosła 155 815,92 tys. zł. Wobec powyższego kwota niewykorzystanych środków będąca do dyspozycji oddziału wyniosła 43 062,70 tys. zł (198 878,62 tys. zł minus 155 8915,92 tys. zł), co stanowi 0,6% środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym kosztów świadczeń zdrowotnych bez refundacji. Celem pełnego wykorzystania planu finansowego, a także zaangażowania niewykorzystanych w zawartych umowach środków finansowych opracowano zasady finansowania świadczeń ponadlimitowych, w ramach których zastosowano jednakowe zasady wobec wszystkich świadczeniodawców. Ponadto oddział sfinansował w 100% świadczenia wykonane na rzecz ubezpieczonych w Śląskim OW NFZ w ramach tzw. migracji ubezpieczonych. Finansowanie świadczeń ponadlimitowych po zakończeniu roku, których proces przeprowadza się w ciągu bardzo krótkiego czasu, odbył się w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu przedstawiono świadczeniodawcom propozycje zmniejszenia planów rzeczowo-finansowych z uwagi na niewykonanie umowy w pełnej wysokości. Nie wszyscy świadczeniodawcy zaakceptowali i podpisali proponowane ugody pozasądowe, co uniemożliwiło wykorzystanie tych środków na sfinansowanie świadczeń ponadlimitowych. Powyższe wynika z regulacji prawnych normujących stosunki pomiędzy stronami zawierającymi umowy cywilnoprawne. Odmowa zmniejszenia umowy znalazła odzwierciedlenie w wyniku finansowym jako niewykorzystane koszty świadczeń zdrowotnych. Następnie przeprowadzono drugi etap podpisywania ugód pozasądowych, tj. zwiększenia planów rzeczowo finansowych celem realizacji zapisów § 14 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484, z dnia 6 maja 2008 r., z późn. zm.) oraz częściowego sfinansowania świadczeń ponadlimitowych. W procesie tym również nie wszyscy świadczeniodawcy zaakceptowali i podpisali zaproponowane warunki ugód pozasądowych. Z tytułu niepodpisania ugód oddział nie wykorzystał kwoty 23 760,16 tys. zł (w tym: 22 368 tys. zł w rodzaju leczenie szpitalne/oddziały szpitalne), co również znalazło odzwierciedlenie w wyniku finansowym za rok 2013. Pozostała kwota w wysokości 19 302,54 tys. zł (43 062,70 tys. zł minus 23 760,16 tys. zł) jest wynikiem niewykorzystania środków zabezpieczonych w zawartych umowach oraz niewykorzystania środków zabezpieczonych w planie finansowym w rodzajach świadczeń, gdzie nie ma określonej kwoty zobowiązania oddziału w ramach zawartych umów. W przypadku tych umów, tj. realizowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne, z uwagi na nieokreślanie kwoty zobowiązania w umowie, fundusz zobowiązany jest finansować koszty świadczeń zdrowotnych zgodnie z przedłożonymi przez świadczeniodawców dokumentami rozliczeniowymi.
Śląski OW NFZ zapewnił, że dołożył wszelkich starań celem pełnego zaangażowania zabezpieczonych w planie finansowym środków finansowych.
Z poważaniem
Sekretarz stanu
Sławomir Neumann