2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie śląskiego systemu powiadamiania ratownictwa medycznego

ZAPYTANIE NR 8079
Wpłyneło dnia: 03-04-2015, Ogłoszone dnia: 10-04-2015
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Administracji i Cyfryzacji
W związku z planowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Zdrowia scentralizowaniem systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w wyniku interwencji dyspozytorni województwa śląskiego wnoszę o przeanalizowanie możliwości połączenia z centralnym systemem poprzez interfejs śląskiego systemu ratownictwa medycznego, a nie tworzenia w naszym regionie nowego systemu wspomagania. Podpięcie do centralnego systemu istniejącego już nowoczesnego systemu ratownictwa jest znacznie tańsze, mniej skomplikowane i technicznie możliwe. Śląski system ratownictwa przyjmuje rocznie ponad milion telefonów, działa bardzo skutecznie i szybko, sprawdza się w wielu trudnych sytuacjach. System ten monitoruje i sprawozdaje składy załóg, ambulanse wyposażone są w nadajniki GPS, system połączony jest z systemem kadrowym i płacowym, przesyła dane do NFZ, co pozawala na efektywne i racjonalne zarzadzanie ratownictwem. Nasz system ma bardzo bogate oprogramowanie, kosztował ok 9 mln złotych (dyspozytornie, informatyka, sprzęt), a częściowo zbudowano go w oparciu o unijne środki, w związku z czym środki te trzeba będzie zwrócić, co wygeneruje podwójną stratę. Wszystkie dyspozytornie w regionie zadeklarowały, że sfinansują zakup przekaźnika danych (interfejsu), który umożliwi łączenie, współpracę i wymianę informacji z systemem centralnym. Realizacja centralizacji ratownictwa medycznego w obecnym kształcie bez możliwości podłączenia sprawdzonego i dobrze funkcjonującego systemu ratownictwa na Śląsku to jawne przyzwolenie na marnotrawienie zainwestowanych środków oraz dodatkowe obciążenie budżetu województwa koniecznością zwrotu środków unijnych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Pana Ministra o wyrażenie zgody na przyłączenie śląskiego systemu ratownictwa medycznego do centralnego systemu wspomagania dowodzenia państwowym ratownictwem medycznym, w wyniku czego unikniemy marnotrawienia pieniędzy i wykorzystamy system, który dobrze działa.

Panie Ministrze

Czy stać nas na podwójne finansowanie systemu tylko dlatego, że ktoś wcześniej nie rozpoznał, czym już niektóre regiony dysponują. Przećwiczyliśmy to już na czipach Śląskiej Kasy Chorych.

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Stanisław Huskowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Wpłyneła dnia: 07-05-2015, Ogłoszona dnia:
Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pisma z dnia 10 kwietnia 2015 r. przekazującego zapytanie Posła na Sejm RP Pani Danuty Pietraszewskiej w sprawie śląskiego systemu powiadamiania ratownictwa medycznego (nr 8079), uprzejmie informuję, że decyzja o wdrożeniu jednolitego, ogólnopolskiego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zapadła – w uzgodnieniu Ministra Zdrowia z ówczesnym Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – już na etapie planowania celów projektu System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego w 2009 r. Od czasu przejęcia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji zadań z zakresu systemu powiadamiania ratunkowego, tj. od września 2012 r., Minister Zdrowia podtrzymuje potrzebę wdrożenia centralnego i jednolitego SWD PRM. Potrzeba ta została potwierdzona w toku prac nad ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635, z późn. zm.). Na podstawie art. 24a ust. 5 ww. ustawy, wydane zostało rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. poz. 1994), które określa m.in. parametry funkcjonalne SWD PRM, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz sposób jego utrzymania. Uregulowania tego rozporządzenia – podobnie jak ww. ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego – były przedmiotem szerokich konsultacji, zarówno z wojewodami, jak i środowiskiem lekarzy i ratowników medycznych, zrzeszonych w licznych stowarzyszeniach i organizacjach, a także ze stroną samorządową. Planowanie wdrożenia SWD PRM było także przedmiotem spotkań i uzgodnień, z udziałem przedstawicieli urzędów wojewódzkich – m.in. narady Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Zdrowia z Wojewodami oraz spotkań eksperckich z udziałem przedstawicieli wszystkich urzędów wojewódzkich, organizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 2/2 Wdrożenie jednolitego, ogólnopolskiego SWD PRM wynika zatem, nie tylko z podjętych kilka lat temu postanowień, lecz również z obowiązujących obecnie przepisów prawa, w tworzeniu których aktywnie uczestniczyli wojewodowie i środowisko lekarzy i ratowników medycznych. Utworzenie jednego, spójnego SWD PRM obejmującego zasięgiem działania obszar całego kraju jest kluczowe dla zapewnienia jednakowych standardów udzielania fachowej pomocy medycznej, jak również sprawnego funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego. SWD PRM – podobnie jak System Wspomagania Dowodzenia Policji i System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej – docelowo współpracować będzie z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym do wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego. Ponadto, dzięki jednolitemu SWD PRM, dyspozytornie medyczne będą mogły się zastępować – nie tylko w skali jednego województwa, ale też w skali całego kraju. Cele te nie mogłyby zostać zrealizowane przy wykorzystaniu lokalnych, zróżnicowanych rozwiązań teleinformatycznych. Dodatkowo, obowiązujące przepisy, ustanawiające jeden centralny system, nie dają podstaw do integracji systemów lokalnych z systemem teleinformatycznym centrów powiadamiania ratunkowego. SWD PRM będzie docelowo jedynym systemem teleinformatycznym umożliwiającym – w myśl art. 3 pkt 15 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego – przyjęcie z centrum powiadamiania ratunkowego zgłoszeń alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację miejsca geograficznego zdarzenia alarmowego oraz pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego. Wyjaśnienia wymaga także, że wdrażany aktualnie system będzie – w porozumieniu z Ministrem Zdrowia – sukcesywnie rozwijany, aby w sposób szybki, sprawny, bezpieczny, a przede wszystkim jednolity na terenie całego kraju, realizować postawione przed nim zadania.

Z poważaniem, z up. Ministra Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski Sekretarz Stanu